PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 177–183
Article title

Hippotherapy – an effective multi-profile treatment?

Content
Title variants
PL
Hipoterapia – skuteczna terapia wieloprofilowa?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Hippotherapy is a form of psychomotor therapy aided by a horse. Aim of the paper: The aim of the paper is to characterize hippotherapy as an effective method supporting rehabilitation of disabled people in the bio-psycho-social area. The analysis is based on a review of the literature and previous studies of this form of therapy. MATERIAL AND METHODS: The material was gathered using the ALEPH integrated library system. The literature was obtained from different databases such as PubMed and Medline. RESULTS: The research carried out to date indicates the usefulness of hippotherapy in improving the condition of patients with Cerebral Palsy (CP). The obtained results show significantly better results of rehabilitation for children with CP treated with combination therapy using PNF techniques and hippotherapy. The efficacy of hippotherapy in achieving the correct center of gravity and correct posture in children with CP was demonstrated during just one session. It has been proven that hippotherapy helps to improve gait, balance and motor function, not only in patients with CP but also in children with developmental delay, Down's syndrome, in the elderly and patients recovering after a stroke. The series of studies showed a significant impact on the level of self-esteem, life satisfaction and, most importantly, the quality of life among disabled people. CONCLUSIONS: Hippotherapy has positive therapeutic effects in patients suffering from various disabilities both within the musculoskeletal system as well as in psychological and social areas. It is an attractive and effective method of adjunctive therapy.
PL
WSTĘP: Hipoterapia jest metodą rehabilitacji psychoruchowej, w której stosuje się konie. Jest jedną z form terapii naturalnych, wykorzystującą pozytywny wpływ kontaktu ze zwierzęciem na zdrowie i samopoczucie człowieka. Jest wieloprofilową formą rehabilitacji ruchowej opartą na neurofizjologii, wciąż bardziej popularną w innych krajach Europy i w USA niż w Polsce. CEL PRACY: Celem pracy jest przedstawienie hipoterapii jako skutecznej metody wspomagającej rehabilitację w sferze biopsychospołecznej osób niepełnosprawnych. Analiza opiera się na przeglądzie piśmiennictwa i dotychczasowych badań nad tą formą terapii. MATERIAŁ I METODY: Materiał zebrano za pomocą bibliotecznej wyszukiwarki ALEPH. Piśmiennictwo pozyskano z takich baz danych, jak PubMed i Medline. WYNIKI: Przeprowadzone dotąd badania wskazują na przydatność hipoterapii w usprawnianiu chorych na mózgowe porażenie dziecięce (MPDz). Prezentowane wyniki wskazują na istotnie lepsze efekty rehabilitacji u dzieci z MPDz poddanych skojarzonemu leczeniu metodą PNF i hipoterapii. Wykazano skuteczność hipoterapii w osiągnięciu prawidłowego środka ciężkości u dzieci z MPDz, już w trakcie jednego zabiegu, oraz prawidłowej postawy ciała. Udowodniono, że hipoterapia przyczynia się do poprawy chodu, siły motorycznej i równowagi nie tylko u chorych na MPDz, ale także u dzieci z opóźnieniem rozwojowym, z zespołem Downa oraz u osób w wieku podeszłym i po udarze. W wielu badaniach potwierdzono istotny wpływ na podniesienie poziomu poczucia własnej wartości oraz jakości i satysfakcji z życia wśród osób niepełnosprawnych. WNIOSKI: Hipoterapia przynosi pozytywne efekty terapeutyczne u osób dotkniętych różnymi schorzeniami zarówno w obrębie aparatu ruchu, jak i w sferze psychicznej oraz społecznej. Jest atrakcyjną oraz skuteczną metodą wspomagania rehabilitacji.
Discipline
Year
Volume
70
Pages
177–183
Physical description
Contributors
 • Department of Nursing and Social Medical Problems, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice, tel. 888 357 655
 • Department of Pediatric Cardiology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 • Department of Nursing and Social Medical Problems, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
References
 • 1. Gasińska M., Krupiński J., Należyty M. i wsp. Kanony polskiej hipoterapii. Zarząd Główny PTH 2007.. Dostępny w World Wide Web: http://www.pthip.org.pl/hipoterapia/kanony_hipoterapii/ [Dostęp 25.01.2016].
 • 2. Kowalczyk M., Szaj R., Maniak-Iwaniszewska M., Woźny T., Gugała J., Durczok K, Kowal P. Sport osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Instytut Ekoprussia. Truszczyny 2013, s. 78–79.
 • 3. Bednarczyk M. Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 2015; 15(8): 207–217.
 • 4. Informacja o zawodzie hipoterapeuta. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie 2011. http://docplayer.pl/5309379-Wojewodzki-urzad-pracy-w-krakowie-centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej-w-tarnowie-informacja-o-zawodzie.html [Dostęp 13.04.2016].
 • 5. Strauß I. Hipoterapia. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełno-sprawnych „Hipoterapia”. Kraków 1996, s. 12–40.
 • 6. Granados A.C., Agís I.F. Why children with special needs feel better with hippotherapy sessions: a conceptual review. J. Altern. Complement Med. 2011; 17(3): 191–197.
 • 7. Pakulska J., Rutkowska-Podołowska M., Podołowski G. Nowoczesne formy działalności gospodarczej szansą rozwoju obszarów wiejskich. W: Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Red. B. Kryk, M. Malicki. Szczecin 2010. Dostępny w World Wide Web: http://www.wneiz.pl/katedry/kpsg/publikacje/rolnictwo_w_kontekscie.pdf [Dostęp 13.04.2016].
 • 8. Manikowska F., Jóźwiak M., Idzior M., Chen P.J., Tarnowski D. Wpływ sesji hipoterapeutycznej na zmiany parametrów czasowo-przestrzennych chodu u dziecka z mózgowym porażeniem – badanie pilotażowe. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2013; 3(6): 253–257.
 • 9. El-Mieniawy G.H., Thabet N.S. Modulation of back geometry in children with spastic diplegic cerebral palsy via hippotherapy training. Egypt J. Med. Hum. Genet. 2012; 13(1): 63–71.
 • 10. Elshafey M.A. Hippotherapy simulator as alternative method for hippotherapy treatment in hemiplegic children. Int. J. Physiother. Res. 2014; 2 (2): 435–441.
 • 11. Maćków A., Małachowska-Sobieska M., Demczuk-Włodarczyk E., Si-dorowska M., Szklarska A., Lipowicz A. Wpływ hipoterapii neurofi-zjologicznej na zmianę położenia środka ciężkości ciała u dzieci z móz-gowym porażeniem dziecięcym. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2014; 16(6): 581–593.
 • 12. Sung Y.H., Kim C.J., Yu B.K., Kim K.M. A hippotherapy simulator is effective to shift weight bearing toward the affected side during gait in patients with storke. NeuroRehabilitation 2013; 33: 407–412.
 • 13. Sunwoo H., Chang W.H., Kwon J.Y., Kim T.W., Lee J.Y., Kim Y.H. Hippotherapy in adult patients with chronic brain disorders: a pilot study. Ann. Rehabil. Med. 2012; 36(6): 756–761.
 • 14. Champagane D., Dugas C. Improving gross motor function and postural control with hippotherapy in children with Down syndrome: case reports. Physiother. Theory Pract. 2010; 26(8): 564–571.
 • 15. Park E.S., Rha D.W., Shin J.S., Kim S., Jung S. Effects of hippotherapy on gross motor function and functional performance of children with cerebral palsy. Yonsei Med. J. 2014; 55(6): 1736–1742.
 • 16. de Araújo T.B., de Oliveira R.J., Martins W.R., de Moura Pereira M., Copetti F., Safons M.P. Effects of hippotherapy on mobility, strength and balance in elderly. Arch. Gerontol. Geriatr. 2013; 56: 478–481.
 • 17. Sawaryn D. Wpływ hipoterapii na umiejętności ruchowe ręki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Nowa Pediatr. 2010; 14(2): 34–43.
 • 18. Białoszewski D., Korabiewska I., Lewandowska M., Wasiak K. Ocena przydatności hipoterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Doniesienia wstępne. Fizjoter. Pol. 2011; 11(2): 175–181.
 • 19. Białoszewski D., Lewandowska M., Korabiewska I., Rongies W., Woińska M., Gotlib J. Ocena wpływu hipoterapii na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby wśród rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoter. Pol. 2012; 12(2): 141–146.
 • 20. Thompson F., Ketcham C.J., Hall E.E. Hippotheray in children with developmental delays: physical function and psychological benefits. Advances in Physical Education 2014; 4: 60–69.
 • 21. Lipińska-Stańczak M., Wilczyński J., Hippotherapy as a form of physiotherapy support in children with cerebral palsy in the opinion of parents. Arch. Physiother. Glob. Res. 2014: 18(1): 25–30.
 • 22. Asselin G., Penning J.H., Ramanujam S., Neri R., Ward C. Therapeutic horse back riding of a spinal cord injured veteran: a case study. Rehabil. Nurs. 2012; 37(6): 270–276.
 • 23. Guerino M.R., Briel A.F., Araújo Md. Hippotherapy as a treatment for socialization after sexual abuse and emotional stress. J. Phys. Ther. Sci. 2015; 27: 959–962.
 • 24. Tabares C., Vicente F., Sánchez S., Aparicio A., Alejo S., Cubero J. Quantification of hormonal changes by effects of hippotherapy in the autistic population. Neuroch. J. 2012; 6(4): 311–316.
 • 25. Thrall A., Moser M. Effects of hippotherapy on coordination of speech in a person with traumatic brain injury. Honors Projects. 2015. Paper 414. Dostępny w World Wide Web: http://scholarworks.gvsu.edu/honorsprojects [Dostęp 14.04.2016].
 • 26. Herrero P., Asensio Á., Gracia E., Marco A., Oliván B., Ibarz A., Gómez-Trullén E.M., Casas R. Study of the therapeutic effects of an ad-vanced hippotherapy simulator in children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet. Disord. 2010; 11: 71–77.
 • 27. American Hippotherapy Association. http://www.americanhippothe-rapyassociation.org [Dostęp 13.04.2016].
 • 28. Sterba J.A. Does horseback riding therapy or therapist-directed hippotherapy rehabilitate children with cerebral palsy? Dev. Med. Child. Neurol. 2007; 49: 68–73.
 • 29. Whalen C.N., Case-Smith J. Therapeutic effects of horseback riding therapy on gross motor function in children with cerebral palsy: a systematic review. Phys. Occup. Ther. Pediatr. 2012; 32 (3): 229–242.
 • 30. http://windrushfarm.org/downloads/american.pdf [Dostęp 06.04.2016].
 • 31. http://szkoleniagw.pl/oferta/kurs_instruktora_hipoterapii/?gclid=CN01tW1csCFYgIcgodPl [Dostęp 06.04.2016].
 • 32. http://www.pthip.org.pl/oferta/szkolenia_kurs [Dostęp 06.04.2016].
 • 33. Janura M., Svoboda Z., Dvorakowa T., Cabell L., Elfmark M., Janurova E. The variability of a horse’s movement at walk in hippotherapy. Kinesiology 2012; 44(2): 148–154.
 • 34. Park J.H., Shurtleff T., Engsberg J., Rafferty S., You J.Y., You I.Y., You S.H. Comparison between the robo-horse and real horse movements for hippotherapy. Biomed. Mater. Eng. 2014: 24(6): 2603–2610.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0d2fb74f-9e3c-4e3b-9aec-a57dece8ca9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.