PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 4 | 30-34
Article title

Wstępne badania biologiczne borowiny pozabiegowej w aspekcie możliwości jej wykorzystania w rolnictwie

Content
Title variants
EN
Preliminary biological study of SPA residue after therapy and its agricultural use
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Borowina to nieodwodniony torf leczniczy powstały
z obumarłej roślinności bagiennej w wilgotnym
środowisku, z niewielkim dostępem powietrza i udziałem
drobnoustrojów. Należy do grupy peloidów – osadów humusowych
powstałych w wyniku działania naturalnych
procesów geologicznych. Jest naturalnym materiałem organicznym
o szerokim zastosowaniu w lecznictwie uzdrowiskowym.
Wykorzystana wcześniej do zabiegu borowina
nie może być ponownie przeznaczona do zabiegów,
ze względu na utratę właściwości adsorpcyjnch. Celem
badania była ocena bakteriologiczno-parazytologiczna
borowiny pozabiegowej pod kątem możliwości jej wykorzystania
jako materiału do użyźniania gleb. Materiał
i metody: Przebadano 80 próbek borowiny pozabiegowej
z 7 uzdrowisk w Polsce. Badania prowadzono w kierunku
bakterii Salmonella, bakterii ogólnej i fekalnej grupy coli,
bakterii beztlenowych redukujących siarczyny typu Clostridium
perfringens oraz jaj nicieni jelitowych (Ascaris,
Trichuris i Toxocara). Badania (mikrobiologiczno-parazytologiczne)
borowiny pozabiegowej przeprowadzono
w oparciu o: Polską Normę PN-Z-19000-1/2001 Jakość
gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie bakterii
z rodzaju Salmonella, Polską Normę PN-Z-19000-4/2001
Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie
jaj pasożytów jelitowych (Ascaris lumbricoides i Trichuris
trichiura), Wytyczne metodyczne (mikrobiologiczno-parazytologiczne)
do oceny sanitarnej gleby, IMW Lublin
1995 r. Wyniki: Wbadanych próbach borowiny pozabiegowej
nie stwierdzono bakterii Salmonella i jaj nicieni jelitowych
Ascaris, Trichuris i Toxocara. Miana bakterii ogólnej
grupy coli, bakterii coli typu fekalnego i Clostridium
perfringens zawierały się w granicach od 1 do 1012 i nie
przekraczały wartości limitowanych wymaganych dla nawozów
i gleby. Wnioski: Wyniki badań stanowią podstawę
do ubiegania się o zagospodarowanie borowiny pozabiegowej,
w rolnictwie, do użyźniania gleb.
EN
Introduction: Spa residue is an undehydrated therapeutic
peat, which belongs to the group of peloids, a natural
organic material widely used in spa therapy. Once
used for therapy, it cannot be reused due to the loss of
adsorptive properties. The aim of the study was the biological
and parasitological assessment of spa residue to
view the chances for fertilization of soils. Material and
methods: In this study 80 samples of spa residues, from
7 spa resorts in Poland were investigated for Salmonella
bacteria, bacteria of the general and faecal coliform group,
anaerobic sulphites-reducing bacteria of Clostridium perfringens
type and the eggs of intestinal nematodes (Ascaris,
Trichuris and Toxocara). Microbiological and parasitological analyses of the residue were conducted based on the
Polish Standards: PN-Z-19000-1/2001, PN-Z-19000-
4/2001, and Microbiological and Parasitological Guidelines
for Sanitary Evaluation of Soils, Institute of Rural
Health, Lublin 1995. Results: In the investigated samples
of the residue neither Salmonella bacteria nor the eggs of
intestinal nematodes Ascaris, Trichuris or Toxocara were
found. The titres of coliform group bacteria, fecal coli bacteria, and Clostridium perfringens bacteria were within
the range 1–1012, and did not exceed the limit values set
for fertilizers and soils. Conclusions: Therefore, it is suggested
to reuse spa residue after therapy for agricultural
purposes (e.g. soil fertilization).
Contributors
 • Zakład Bezpieczeństwa Wody i Gleby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • Zakład Bezpieczeństwa Wody i Gleby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
author
 • Zakład Bezpieczeństwa Wody i Gleby Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
References
 • 1. http://www.kolobrzeg.pl/studium/Tekst/6.1.4.htm – data dostępu 22.03.2013.
 • 2. Tkocz S.: Walory uzdrowiskowe. Sanatoria w Polsce. Kraków 2006.
 • 3. Borowina – czarne złoto, http://www.uadrowisko.pl/index.php/borowina-czarne-zloto – data dostępu 12.03.2013.
 • 4. Piękno z błota http://www.nazdrowie.pl/artykul/pieknozblota – data dostępu 12.03.2013.
 • 5. Sobolewska A., Sztanke M., Psternak K.: Składniki borowiny i jej właściwości lecznicze. Baln. Pol. 2007; XLIX, 2: 93-98.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. Nr 80 poz. 565).
 • 7. Polska Norma PN-Z-19000-1/2001. Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella.
 • 8. Wytyczne metodyczne (mikrobiologiczno-parazytologiczne) do oceny sanitarnej gleby, IMW Lublin 1995 r.
 • 9. PN-74/C-14615/12 Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczyny (Clostridium) metodą hodowli.
 • 10. Polska Norma PN-Z-19000-4/2001 Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie jaj pasożytów jelitowych (Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura).
 • 11. Quinn R., Smith H.V., Bruce R.G., Gidwood R.W.A.: Studies on the incidenceof Toxocara and Toxocara spp. ova in the environment. I. A comparision of flotation procedures for recovering Toxocara spp. ova from soil. J. Hyg. Cambride 1980; 84: 83-89.
 • 12. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008r w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 119, poz. 765).
 • 13. Drobnik M., Latour T.: Ocena właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych borowiny regenerowanej. Acta Balneologica 2009; LI, 4: 306-312.
 • 14. Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010. GUS. Kraków 2011: 27-45.
 • 15. Interpelacja nr 19858 do ministra środowiska w sprawie uregulowań prawnych dotyczących postępowania z borowiną pozabiegową, http:// orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/7A30E3BF – data dostępu 01.02.2013.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
 • 17. Górska E.B., Maciejewska A., Jakubiak I., Russel S.: Wpływ obornika, torfu, węgla brunatnego i preparatu rekultar na występowanie promieniowców w glebie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2006; 546: 79-86.
 • 18. Wałkuska A.: Torfy (w:) Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2011r. Praca zbiorowa pod redakcją M. Szuflickiego, A. Malon, M. Tymińskiego. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB Warszawa 2012.
 • 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128, poz. 137).
 • 20. Siebielec G., Maliszewska-Kordybach B.: Ocena możliwości wykorzystania borowiny pozabiegowej jako materiału do użyźniania gleby. IUNG Puławy, czerwiec 2011r. Materiały niepublikowane.
 • 21. Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1033).
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0cc3ee1c-e39a-4415-b585-ca3e3064c978
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.