PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 2 | 48-58
Article title

Psychospołeczne uwarunkowania postępowania terapeutycznego u chorych zakażonych wirusem HIV stosujących dożylne środki odurzające

Content
Title variants
EN
Psychosocial aspects of therapeutic management among HIV infected patients addicted to intravenous drugs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na świecie zakażenie HIV u osób przyjmujących dożylne środki uzależniające (OPDŚU) może wynosić 13,2 mln osób, a 80% z nich żyje w krajach rozwijających się. Wysoce aktywną terapię antyretrowirusową (HAART) przyjmuje ok. 15% OPDŚU. Złe wykorzystanie HAART u OPDŚU zostało opisane zarówno w krajach europejskich jak i w USA. Czynnikiem, który warunkuje powodzenie terapii antyretrowirusowej jest adherencja. Pacjenci programów substytucyjnych często osiągają poziom adherencji i skuteczność HAART zbliżoną do uzyskiwanej u osób nigdy nieuzależnionych. Nie wszystkie osoby przyjmujące dożylne środki uzależniające mają możliwość stosować się do zaleceń terapeutycznych i mieć dobre warunki socjalno-ekonomiczne. Natomiast wiele badań wskazują, że HAART stosowane jeden raz dziennie jest równie efektywne, jak leczenie stosowane dwa razy dziennie. Większość badaczy zwraca uwagę na brak różnicy w postępie zakażenia HIV pomiędzy OPDŚU a osobami, które nabyły zakażenie w inny sposób. Znacznie częstsze jest występowanie chorób, które nie należą do schorzeń defi niujących AIDS, natomiast w istotny sposób wpływają na losy narkomanów dożylnych zakażonych HIV. Ważnym elementem jest współzakażenie wirusem HCV, które może dotyczyć ponad 95% OPDŚU. U osób leczonych HAART sposobem na poprawienie adherencji jest tzw. leczenie bezpośrednio obserwowane – Directly Observed Therapy. Leki antyretrowirusowe poprzez wpływ na układ cytochromu P450 (głównie na CYP3A4) wchodzą w interakcje, które muszą być właściwie diagnozowane. Pacjenci programów substytucyjnych, u których wdraża się HAART z udziałem leków antyretrowirusowych powinni być przygotowani na wzrost zapotrzebowania na opioidy i ewentualne objawy niedoboru.
EN
There are 13.2 million HIV infected persons addicted to intravenous drugs (AIDs) and 80% of them live to developing countries. Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) is provided to 15% of AIDs persons. Improper provision of HAART to AIDs persons was described both to Europe and to the USA. The factor which is responsible to HAART is adherence. The patients on substitutive treatment can achieve quite often the level of adherence and HAART eff ectiveness similar to persons not addicted to drugs. But not all addicted patients can follow medically advised treatment and live in good social position and that infl uences inappropriate results of provided support. Many investigators do confi rm that there is no diff erence for activity of HIV infection to general population comparing to AIDs patients. Still there is some data that HAART can be provided to patients even in once daily mode. There are many infections which are infl uencing drug users history – i.e. tuberculosis, abscesses or STDs. About 95% of patients do suff er from HCV infection world wide. Adherence is very important to the treatment provided to drug users and sometimes drugs could be provided as Directly Observed Therapy – DOT. Antireroviral drugs thanks to the infl uence of cytochrome P450 (mainly CYP3A4) can develop interactions and should be properly medically adapted. Patients from the substitutive programs who are receiving antiretrovirals should be prepared for increased requirement of opioids and signs of the drugs defi ciency to the patients.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
2
Pages
48-58
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10, tel. 032 34 99 34, fax 032 24 17 192
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych SUM w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych SUM w Katowicach
References
 • 1. Aceijas C., Stimson G.V., Hickman M., Rhodes T., Global overview of injecting drug use and HIV infection among injecting drug users, AIDS. 2004; 18: 2295– 2303.
 • 2. Needle R., Ball A., Des Jarlais D., i wsp.: The Global Research Network on HIV prevention in drug using populations (GRN) 1998-2000: trends in the epidemiology, ethnography, and prevention of HIV/AIDS in injecting drug users, w: 2000 Global Research Network Meeting on HIV Prevention in Drug Using Populations, Third Annual Meeting Report, 5-7 July, Durban, South Africa, 2000.
 • 3. Strathdee S., Poundostone K., The international epidemiology and burden of disease of injecting drug use and HIV/AIDS; w: Reducing the risks, harms, costs of HIV/AIDS and injection drug use (IDU): a synthesis of the evidence base for development of policies and programs. J.Rhem, B.Fischer, and E.Haydon, Toronto, Health Canada, 2003.
 • 4. Aceijas C., Oppenheimer E., Stimson G.V., Ashcroft R., Matic M., Hickman M. on behalf of the Reference Group on HIV/ AIDS Prevention and Care among IDU in Developing and Transitional Countries, Antiretroviral treatment for injecting drug users in developing and transitional countries 1 year before the end of the ‘Treating 3 million by 2005. Making it happen. The WHO strategy’ (‘3by5’), Addiction. 2006; 101:1246-1253.
 • 5. http://www.pzh.gov.pl/epimeld/hiv_aids/
 • 6. Centers for Disease Control and Prevention. HIV/AIDS Surveillance Report; 2005, Vol. 17.
 • 7. Moore R.D., Chaisson R.E., Natural history of HIV infection in the era of combination antiretroviral therapy. AIDS. 1999; 13: 1933-1942.
 • 8. Campsmith M.L., Rhodes P., Hall H.I., Green T. HIV prevalence estimates -United States, 2006, MMWR, 2008; 57: 1073- 1076
 • 9. Paterson DL, Swindells S, Mohr J, i wsp., Adherence to protease inhibitor therapy and outcomes in patients with HIV infection. Ann Intern Med. 2000;133:21-30.
 • 10. O’Connor P.G., Selwyn P.A., Schottenfeld R.S., Medical care for injection-drug users with human immunodefi ciency virus infection. N Engl J Med. 1994; 331: 450-459.
 • 11. Bassetti S., Battegay M., Furre H, i wsp., Why is highly active antiretroviral therapy (HAART) not prescribed or discontinued? Swiss HIV Cohort Study. J Acquir Immune Defi c Syndr Hum Retrovirol. 1999; 21: 114-119.
 • 12. Gerbert B., Maguire B.T., Bleecker T., Coates T.J., McPhee SJ, Primary care physicians and AIDS. Attitudinal and structural barriers to care. JAMA. 1991; 266: 2837-2842.
 • 13. Beniowski M., Sawaryn T., Karczmarz T., Czopik A., Ochocka B., Postawy, wiedza i zachowania pracowników służby zdrowia dotyczące HIV/AIDS w kontekście narażenia zawodowego na zakażenia krwiopochodne. Nowa Klinika. 1996; 2: 53-58.
 • 14. Murri R., Fantoni M., Del Borgo C. Izzi I, Visona R, Suter F. i wsp., Intravenous drug use, relationship with providers, and stage of HIV disease infl uence the prescription rates of protease inhibitors. J Acquir Immune Defi c Syndr. 1999; 22: 461-466.
 • 15. Celentano D.D., Vlahov D., Cohn S., Shadle V.M., Obasanjo O., Moore, R.D., Selfreported antiretroviral therapy in injection drug users. JAMA. 1998; 280: 544-546.
 • 16. Shapiro M.F., Morton S.C., McCaff rey D.F., i wsp., Variations in the care of HIVinfected adults in the United States: results from the HIV Cost and Services Utilization Study. JAMA. 1999; 281: 2305-2315.
 • 17. Strathdee S.A., Palepu A., Cornelisse P.G., i wsp., Barriers to use of free antiretroviral therapy in injection drug users. JAMA. 1998; 280: 547-549.
 • 18. Chaisson R.E., Keruly J.C., Moore R.D., Race, sex, drug use, and progression of human immunodefi ciency virus disease. N Engl J Med. 1995; 333: 751-756.
 • 19. Moore R.D., Poundstone K., Chaisson R.E. Diff erences in access to care and HIV progression by sex and injection drug use in the HAART era. Program i streszczenia: 8th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 4-8, 2001; Chicago, Illinois. Abstract 488.
 • 20. Hoff mann C., Mulcahy F. Goals and Principles of Therapy, 156-173, w: HIV Medicine 2005, ed. Hoff mann C., Rockstroh J.K., Kamps S.B., Steinhauser Verlag, 2005.
 • 21. Hogg R.S., Yip B., O’Shaughnessy C.M., Montaner J.S.G., Non-adherence to triple combination therapy is predictive of AIDS progression and death in HIV-positive men and women. Program i streszczenia: 7th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; January 30 - February 4, 2000; San Francisco, California. Abstract 73.
 • 22. Palella F.J. Jr., Delaney K.M., Moorman A.C., i wsp., Declining morbidity and mortality among patients with advanced human immunodefi ciency virus infection. HIV Outpatient Study Investigators. N Engl J Med. 1998; 338: 853-860.
 • 23. Tossonian H., Raff a J., Grebely J., Directly observed therapy (DOT) for the treatment of HIV-infection in injection drug users (IDUs): 2000-2005, XVI Intern AIDS Conf, Toronto, Canada, 13 - 18 Aug 2006, Abstract THPE0154.
 • 24. Raff a J., Grebely J., Tossonian H., DeVlaming S., Conway B. What do we really mean by adherence? XVI Intern AIDS Conf, Toronto, Canada, 13 - 18 Aug 2006, Abstract CDB0757.
 • 25. Lucas G.M., Cheever L.W., Chaisson R.E., Moore R.D. The detrimental eff ects of continued illicit drug use on the treatment of HIV infection. J Acquir Immune Defi c Syndr. 2001; 27: 251-259.
 • 26. Maggiolo F., Arici C., Gregis G., A controlled, randomized, prospective study on a once-a-day therapy for HIV infection, Program i streszczenia: 42nd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy; September 27-30, 2002; San Diego, California. Abstract H-163.
 • 27. Moyle G., Nelson M., Higgs C., i wsp., A randomised open label comparative study of Combivir + efavirenz (2 class triple therapy) versus Trizivir + tenofovir (single class quadruple therapy) in initial therapy for HIV-1 infection. Program i streszczenia: 44th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy; October 30-November 2, 2004; Washington, DC. Abstract H-1131.
 • 28. Gazzard B., DeJesus E., Campo R., i wsp., The combination of tenofovir DF (TDF), emtricitabine (FTC) and efavirenz (EFV) has signifi cantly greater response vs fi xed dose zidovudine/lamivudine (CBV) and EFV in antiretroviral naive patients: a 24 week preliminary analysis. Program i streszczenia: 44th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy; October 30-November 2, 2004; Washington, DC. Abstract H-1137c.
 • 29. Cameron D.W., Heath-Chiocci M., Danner S., i wsp., Randomized placebo-contolled trial of ritonavir in advanced HIV-1 disease. Lancet. 1998; 351: 536-557.
 • 30. Cooper C.L., van Heeswijk R.P.G.,Gallicano K., Cameron D.W., A review of low-dose ritonavir in protease inhibitor combination therapy, Clin Infect Dis. 2003; 36: 1585-1592.
 • 31. Centers for Disease Control and Prevention. HIV Prevalence Trends in Selected Populations in the United States: Results from National Serosurveillance, 1993– 1997. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2001:1–51.
 • 32. Selwyn P.A., Feingold A.R., Hartel D., Increased risk of bacterial pneumonia in HIV-infected intravenous drug users without AIDS. AIDS. 1988; 2: 267-272.
 • 33. Mientjes G.H., van Ameijden E.J., van den Hoek A.J., Coutinho, R.A., Increasing morbidity without rise in non-AIDS mortality among HIV-infected intravenous drug users in Amsterdam. AIDS. 1992; 6: 207-212.
 • 34. Di Perri G., Raiteri R., Bonora S., Liver failure from HCV as the current leading cause of death in HIV-infected patients in Northern Italy. Program i streszczenia: 8th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 4-8, 2001; Chicago, Illinois. Abstract 573.
 • 35. Greub G., Ledergerber B., Battegay M., Grob P., Perrin L., Furrer H., Clinical progression, survival, and immune recovery during antiretroviral therapy in patients with HIV-1 and hepatitis C virus coinfection: The Swiss HIV Cohort Study. Lancet. 2000; 356: 1800-1805.
 • 36. Paulaa B., Amyf P., Bangsberg D., i wsp., HCV coinfection is independently associated with decreased adherence to antiretroviral therapy in a population-based HIV cohort, AIDS. 2006; 20: 323-331.
 • 37. Rockstroh J.K., Mocroft A., Soriano V., i wsp., EuroSIDA Study Group. Infl uence of hepatitis C virus infection on HIV-1 disease progression and response to highly active antiretroviral therapy. J Infect Dis. 2005; 192: 992-1002.
 • 38. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services. November 3, 2008; 1-139.
 • 39. Lyketsos C.G., Hanson A., Fishman M., McHugh PR, Treisman GJ, Screening for psychiatric morbidity in a medical outpatient clinic for HIV infection: The need for a psychiatric presence. Int J Psychiatry Med. 1994; 24: 103-113.
 • 40. McLellan A.T., Arndt I.O., Metzger D.S. i wsp., The eff ects of psychosocial services in substance abuse treatment. JAMA. 1993; 269: 1953-1959.
 • 41. Umbricht-Schneiter A., Ginn D.H., Pabst K.M., i wsp., Providing medical care to methadone clinic patients: Referral vs on-site care. Am J Public Health. 1994; 84: 207-210.
 • 42. Chaulk C.P., Moore-Rice K., Rizzo R., i wsp., Eleven years of community-based directly observed therapy for tuberculosis. JAMA. 1995; 274: 945-951.
 • 43. Conway B., Prasad J., Reynolds R. i wsp., Directly observed therapy for the management of HIV-infected patients in a methadone program. Clin Infect Dis. 2004; 38: 402-404.
 • 44. Lucas G.M., Mullen B.A., Weidle P.J., i wsp., Directly administered antiretroviral therapy in methadone clinics is associated with improved HIV treatment outcomes, compared with outcomes among concurrent comparison groups, Clin Infect Dis. 2006; 42: 1636-1638.
 • 45. Flanigan T.P., Mitty J.A., The good, the bad, and the ugly: providing highly active antiretroviral therapy when it is most diffi cult. Clin Infect Dis. 2006; 42: 1636- 1638.
 • 46. Mitty J.A., Stone V.E., Sands M., Macalino G., T Flanigan, Directly observed therapy for the treatment of people with human immunodefi ciency virus infection: a work in progress. Clin Infect Dis. 2002; 34: 984–90.
 • 47. Fischl M., Castro J., Monroig R. i wsp., Impact of directly observed therapy on long-term outcomes in HIV clinical trials. Program i streszczenia: 8th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 4-8, 2001; Chicago, Illinois. Abstract 528.
 • 48. Meemken L., Dickinson L. Drug-Drug Interactions, HIV Medicine 2005, 693- 700, w: Hoff mann C., Rockstroh J.K., Kamps S.B., Steinhauser Verlag. 2005.
 • 49. Otero M.J., Fuertes A., Sanchez R., Luna G. Nevirapine-induced withdrawal symptoms in HIV patients on methadone maintenance programme: An alert. AIDS. 1999; 13: 1004-1005.
 • 50. Altice F.L., Friedland G.H., Cooney E.L., Nevirapine induced opiate withdrawal among injection drug users with HIV infection receiving methadone. AIDS. 1999; 13: 957-962.
 • 51. Heelon M.W., Meade L.B., Methadone withdrawal when starting an antiretroviral regimen including nevirapine. Pharmacotherapy. 1999; 19: 471-472.
 • 52. Pinzani V., Faucherre V., Peyriere H., Blayac J.P., Methadone withdrawal symptoms with nevirapine and efavirenz. Ann Pharmacother. 2000; 34: 405-407.
 • 53. Marzolini C., Troillet N., Telenti A. i wsp., Efavirenz decreases methadone blood concentrations. AIDS. 2000; 14: 1291-1292.
 • 54. Geletko S.M., Erickson A.D., Decreased methadone eff ect after ritonavir initiation. Pharmacotherapy. 2000; 20: 93-94.
 • 55. Faragon J.J., Piliero J.P., Drug interactions associated with HAART: focus on treatments for addiction and recreational drugs. AIDS Reader. 2003; 13: 433-450.
 • 56. McCance-Katz E.F., Rainey P.M., Friedland G., Jatlow P. The protease inhibitor lopinavir-ritonavir may produce opiate withdrawal in methadone maintained patients. Clin Infec Dis. 2003; 37: 476-482.
 • 57. Bruce R.D., Altice F.L., Gourevitch M.N., Friedland G.H., Pharmacokinetic drug interactions between opioid agonist therapy and antiretroviral medications: implications and management for clinical practice, J Acquir Immune Defi c Syndr, 2006; 41: 563- 572
 • 58. Stocker H., Kruse G., Kreckel P., i wsp., Nevirapine signifi cantly reduces the levels of racemic methadone and (R)-methadone in human immunodefi ciency virus-infected patients. Antimicrob Agents Chemother. 2004; 48: 4148-4153.
 • 59. Friedland G., Andrews L., Schreibman T., i wsp., Lack of an eff ect of atazanavir on steady-state pharmacokinetics of methadone in patients chronically treated for opiate addiction. AIDS. 2005; 19: 1635- 1641.
 • 60. McCance-Katz E.F., Rainey P.M., Jatlow P., Friedland G. Methadone eff ects on zidovudine disposition (AIDS Clinical Trials Group 262). J Acquir Immune Defi c Syndr Hum Retrovirol. 1998; 18: 435-443.
 • 61. Rainey P.M., Friedland G., McCance- Katz E.F., i wsp., Interaction of methadone with didanosine and stavudine. J Acquir Immune Defi c Synd. 2000; 24: 241-248.
 • 62. Bart P.A., Rizzardi P.G., Gallant S. i wsp., Methadone blood concentrations are decreased by the administration of abacavir plus amprenavir. Therapeutic Drug Monitoring 2001; 23:553-555.
 • 63. Smith P., Kearney B.P., Liaw S. i wsp., Eff ect of tenofovir disoproxil fumarate on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of total, R-, and S-methadone. Pharmacotherapy. 2004; 24: 970-977.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0c22def1-85ea-46d1-a979-01a943600186
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.