PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 1 | 20-28
Article title

Badania porównawcze utajonej klinicznie agresji u chorych na schizofrenię leczonych klasycznymi neuroleptykami i risperidonem

Content
Title variants
EN
Comparative study on clinically latent aggressiveness in outpatients with schizophrenia treated with classical antipsychotics and with risperidone
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objective: The use of neuroleptics causes not only regression of psychotic symptoms; neuroleptics affect also the patients’ mental state which is changing not only due to medications effects but also secondarily, as a result of regression of psychotic symptoms. The aim of this study was evaluation of subjectively felt “silent” (clinically latent) hostility and aggressiveness in patients with paranoid schizophrenia treated with typical neuroleptics and risperidone. Material and methods: Sixty patients (30 patients treated with typical neuroleptics and the other 30 – with risperidone) were examined with the Polish version of the following tools: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), Adjective Check List (ACL) and Stern Activities Index (SAI). Results: The statistical analysis of the obtained results yielded many statistically significant differences within the intensity of hostility and aggressiveness in the examined groups. Conclusions: The results of this study showed a higher severity of psychological and personality problems in patients treated with typical neuroleptics, as compared to those treated with risperidone. In patients with paranoid schizophrenia treated with risperidone a lower severity of psychopathological, especially schizophrenic and paranoid, symptoms and lower hostility and aggressiveness were found. Considering that risperidone improves verbal functions, it can be assumed that this entails an improvement in the patients’ communicative competences, thereby improving also their interpersonal relationships. The results of this study indicate a higher susceptibility of people in this group to social influences and less hostility and negativity experienced by them.
PL
Cel: Zażywanie leków przeciwpsychotycznych powoduje nie tylko ustąpienie objawów psychotycznych – leki wpływają także na stan psychiczny pacjentów, który zmienia się w związku z działaniem leku, lecz również wtórnie, w wyniku ustąpienia objawów psychotycznych. Celem pracy była ocena subiektywnie odczuwanej „niemej” (klinicznie utajonej) wrogości i agresywności u chorych na schizofrenię paranoidalną leczonych za pomocą klasycznych neuroleptyków i risperidonu. Materiał i metody: Zbadano 60 chorych na schizofrenię (30 leczonych za pomocą klasycznych neuroleptyków i 30 pacjentów leczonych za pomocą risperidonu), stosując polskie wersje następujących narzędzi: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, MMPI), Adjective Check List (Test Przymiotnikowy, ACL) i Stern Activities Index (Wskaźnik Upodobań Sterna, SAI). Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej otrzymanych wyników uzyskano wiele różnic statystycznie istotnych w zakresie nasilenia wrogości i agresywności w badanych grupach. Wnioski: Uzyskane w pracy rezultaty wskazują na większe nasilenie problemów psychologicznych i osobowościowych u osób leczonych za pomocą klasycznych neuroleptyków w porównaniu z osobami leczonymi za pomocą risperidonu. U chorych na schizofrenię paranoidalną przyjmujących risperidon objawy psychopatologiczne występują z mniejszą intensywnością, zwłaszcza schizofreniczne i paranoidalne oraz wrogość i agresywność. Przyjąwszy, że risperidon poprawia funkcje werbalne, można założyć, że pociąga to za sobą poprawę kompetencji komunikacyjnej pacjentów, w związku z czym mogą poprawiać się również ich stosunki interpersonalne. Wyniki prezentowanych badań wskazują na większą podatność osób w tej grupie na wpływy społeczne, a także na mniej odczuwaną przez nie wrogość i negatywizm.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
20-28
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114–118, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 732 74 00 wewn. 149. Kierownik Zakładu: dr n. hum. Andrzej Witusik
 • Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. n. hum. Zygfryd Juczyński
References
 • 1. Goldberg TE., Kelsoe J.R., Weiberger D.R. i wsp.: Performance of schizophrenic patients on putative neuropsychological tests of frontal lobe function. Int. J. Neurosci. 1988; 42: 51-58.
 • 2. Rispolept (monografia leku). Janssen-Cilag, Warszawa 1998.
 • 3. Możliwości poprawy funkcji poznawczych u chorych na schizofrenię. Janssen-Cilag, Warszawa 1999.
 • 4. Lindström E.: Long-term treatment strategies. Schizophrenia Review 1997; 5: 7-8.
 • 5. Tsirigotis K., Gruszczyński W.: Personality functioning of outpatients with schizophrenia treated with classic neuroleptics and risperidone. Arch. Psych. Psych. 2004; 6: 23-36.
 • 6. Tsirigotis K., Gruszczyński W: Needs and values of outpatients with schizophrenia, treated with classic neuroleptics and with risperidone. Arch. Psych. Psych. 2004; 6: 37-52.
 • 7. Huybrechts K.: Outcomes assessment in schizophrenia: methodological issues. Schizophrenia Review 1996; 4: 2-3.
 • 8. Buckley P.F., Ibrahim Z.Y., Singer B. i wsp.: Aggression and schizophrenia: efficacy of risperidone. J. Am. Acad. Psychiatry Law 1997; 25: 173-181.
 • 9. Hirose S., Ashby C.R. Jr, Mills M.: Effectiveness of ECT combined with risperidone against aggression in schizophrenia. J. ECT 2001; 17: 22-26.
 • 10. Tsirigotis K., Gruszczyński W.: Problematyka agresji u ludzi zdrowych i chorych psychicznie z rozpoznaniem schizofrenii. W: Binczycka-Anholcer M. (red.): Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. PTHP, Warszawa-Poznań 2001: 185-197.
 • 11. Graham J.R.: The MMPI. A Practical Guide. W: Paluchow-ski W.J. (red.): Stosowanie i interpretacja kwestionariusza MMPI. Tom I, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1984: 46-60.
 • 12. Graham R.J.: Ogólna strategia interpretacyjna. W: Paluchow-ski WJ. (red.): Stosowanie i interpretacja kwestionariusza MMPI. Tom II. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1985: 5-22.
 • 13. Matkowski M.: MMPI. Badanie, opracowanie, interpretacja. PTiRO, Poznań 1992.
 • 14. Paluchowski WJ.: Fragmenty raportów etapowych. Przygotowanie kwestionariusza MMPI. W: Paluchowski WJ. (red.): Stosowanie i interpretacja kwestionariusza MMPI. Tom I. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1984: 12-20.
 • 15. Gough H.G., Heilbrun A.B. Jr: The Adjective Check List Manual. Consulting Psychologists Press, Palo Alto 1971.
 • 16. Gough H.G., Heilbrun A.B. Jr: The Adjective Check List Manual. Consulting Psychologists Press, Palo Alto 1980.
 • 17. Matkowski M.: Test Przymiotników jako narzędzie do badania struktury potrzeb jednostki. Przegląd Psychologiczny 1984; 2: 519-536.
 • 18. Wolińska J.M., Drwal R.Ł.: Test przymiotnikowy (ACL) H.G. Gougha i A.B. Heilbruna w badaniach samooceny i percepcji społecznej. W: Drwal R.Ł. (red.): Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1987: 123-161.
 • 19. Prężyna W.: Motywacyjne korelaty centralności przedmiotu postawy religijnej. Roczniki Filozoficzne 1977; 25: 1-165.
 • 20. Stern G.G.: Preliminary Manual: Activities Index. College Characteristics Index. Free Press, New York 1958.
 • 21. Stern G.G., Stein M.J., Bloom B.S.: Methods in personality assessment. Free Press, Glencoe 1956.
 • 22. STATISTICA PL. StatSoft, Kraków 2011.
 • 23. Aleman A., Kahn R.S.: Effects of the atypical antipsychotic risperidone on hostility and aggression in schizophrenia: a metaanalysis of controlled trials. Eur. Neuropsychopharmacol. 2001; 11: 289-293.
 • 24. Citrome L., Volavka J., Czobor P. i wsp.: Effects of clozapine, olanzapine, risperidone, and haloperidol on hostility in treatment-resistant patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. Psychiatric Services 2001; 52: 1510-1514.
 • 25. Volavka J., Czobor P., Nolan K. i wsp.: Overt aggression and psychotic symptoms in patients with schizophrenia treated with clozapine, olanzapine, risperidone, or haloperidol. J. Clin. Psy-chopharmacol. 2004; 24: 225-228.
 • 26. Bitter I., Czobor P., Dossenbach M., Volavka J.: Effectiveness of clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, and haloper-idol monotherapy in reducing hostile and aggressive behaviour in outpatients treated for schizophrenia: a prospective naturalistic study (IC-SOHO). Eur. Psychiatry 2005; 20: 403-408.
 • 27. Csernansky J., Okamoto A., Bracher M.: Risperidone vs haloperidol for prevention of relapse in schizophrenia and schizoaffective disorders: a long-term double-blind comparison. 11th World Congress of Psychiatry, 6-11 August, Hamburg 1999.
 • 28. Falkai P.: Establishing new standards in care for schizophrenia (I). The role of novel antipsychotics. Schizophrenia Review 1997; 5: 1-2.
 • 29. Glazer WM.: The impact of managed care systems on relapse prevention and quality of life for patients with schizophrenia. Eur. Neuropsychopharmacol. 1996; Suppl. 2: 35-39.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0c01bd17-473f-4ecd-8002-83f1668e052d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.