PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 2 | 84-88
Article title

Młody Polak po doświadczeniach wojennych. Siła transgeneracyjnej transmisji traumy

Content
Title variants
EN
A young Pole after experiences of the war. The might of transgenerational transmission of trauma
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Despite the 70 years that passed since the settlement of the warfare, collective and individual trauma of the World War II still has a vivid impact on Polish society. Research on psychological effects of incarceration in concentration camps was initiated by Antoni Kępiński i Stanisław Kłodziński. Department of Psychiatry in Cracow, under the leadership of Maria Orwid, continued the research taking care of the offspring of the concentration camp survivors (so-called “second generation”). Psychological trauma sustained by parents or grandparents is still covered by silence. Younger generation often don’t know the war history of their ancestry. Israeli research of transgenerational transmission of trauma (TTT) reported significantly more frequent anxiety, depressive and psychosomatic symptoms among the offspring of Holocaust survivors (OHS). Analysis of trauma-afflicted families describe disturbed mechanisms of their functioning. Particularly parentification and troubles with individuation/separation, what leads to traumatization of next generations. Collective trauma of Polish nation is also very significant. It’s a place of interests of sociologists and social psychologists. Authors present their reflections on presence of features of transgenerational trauma in young Poles (so-called “third generation”).
PL
Mimo blisko 70 lat, które minęły od zakończenia działań wojennych, trauma indywidualna i kolektywna pozostawiona w Polakach przez okrucieństwa II wojny światowej wciąż pozostaje żywa. Badania skutków psychicznych, jakich doświadczyły osoby uwolnione z obozów koncentracyjnych, ocalałe z Holocaustu, rozpoczęli Antoni Kępiński i Stanisław Kłodziński. Ośrodek krakowski, pod kierunkiem Marii Orwid, kontynuował badania, a także rozpoczął opiekę terapeutyczną nad dziećmi ocalałych, nazwanymi potem „II pokoleniem”. Z obserwacji wynika, że urazy psychiczne doznane przez rodziców czy dziadków najczęściej były i nadal są objęte milczeniem. Młodsze pokolenia często nie znają wojennych losów swoich przodków. Izraelskie badania nad transgeneracyjną transmisją traumy (TTT) pokazują wyraźnie, że wśród potomstwa ocalałych z Holocaustu (offspring of Holocaust survivors, OHS) częściej niż w populacji ogólnej występują objawy depresyjne, lękowe oraz psychosomatyczne. Analizy funkcjonowania systemów rodzinnych dotkniętych traumą opisują patologiczne mechanizmy ich działania. Dotyczy to zwłaszcza zjawiska parentyfikacji oraz zaburzeń procesu indywiduacji–separacji, co powoduje traumatyzację kolejnych pokoleń. Nie bez znaczenia jest również kolektywna trauma Polaków, leżąca głównie w polu zainteresowań socjologów i psychologów społecznych. Autorzy w pracy przedstawiają rozważania na temat obecności cech traumy transgeneracyjnej wśród młodych Polaków („III pokolenie”).
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
84-88
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, ul. Dębinki 7, bud. 25, 80-952 Gdańsk, tel.: 58 349 26 50, faks: 58 349 27 48.
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Ryn Z.J.: Long-term psychological morbidity of incarceration in Auschwitz. Echoes of Holocaust 2000; Issue No. 6.
 • 2. Orwid M.: Trauma. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
 • 3. Lewandowski E.: Oto Polak. Polityka, 19 kwietnia 2007. Adres: www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/216105,1,co-wiemy-o-charakterze-polakow.read.
 • 4. Pużyński S., Wciórka J.: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Wyd. 2, Vesalius, Kraków 2000: 1-287.
 • 5. Baczyński K.K.: Pokolenie (Wiatr drzewa spienia. Ziemia dojrzała). W: Sen w granicie kuty. Wybór poezji. Wyd. Tower Press, Gdańsk 2000.
 • 6. Zaremba M.: Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Wydawnictwo Znak, Kraków 2012: 1-700.
 • 7. Baley S.: Psychiczne wpływy drugiej wojny światowej. Psychologia Wychowawcza 1948; 1-2: 6-10.
 • 8. Theiss W.: Sieroctwo wojenne polskich dzieci (1939-1945). Zarys problematyki. Przegląd Pedagogiczny 2012; 1: 79-95.
 • 9. Batawia S.: Wpływ ostatniej wojny na przestępczość nieletnich. Psychologia Wychowawcza 1948: 1-2.
 • 10. Szwajca K.: Dyskurs na temat resilience - konteksty i aspekty praktyczne. Psychoterapia 2014; 1: 99-107.
 • 11. Betancourt T.S., Khan K.T.: The mental health of children affected by armed conflict: protective processes and pathways to resilience. Int. Rev. Psychiatry 2008; 20: 317-328.
 • 12. Orwid M.: Krakowskie badania nad PTSD. Dialog 2002; 11 (Mit i Tabu): 168-170.
 • 13. Makara-Studzińska M., Partyka I., Ziemecki P.: Zespół stresu pourazowego - rys historyczny, terminologia, metody pomiaru. Curr. Probl. Psychiatry 2012; 13: 109-114.
 • 14. Orwid M.: Psychospołeczna perspektywa ocalonych z Holocaustu. Dialog 2002; 11 (Mit i Tabu): 28-32.
 • 15. Prot K., Biedka Ł., Szwajca K i wsp.: Psychoterapia grupowa ocalałych z Holocaustu. Doświadczenia własne. Psychoterapia 2010; 1: 25-35.
 • 16. Braga L.L., Mello M.E, Fiks J.P.: Transgenerational transmission of trauma and resilience: a qualitative study with Brazilian offspring of Holocaust survivors. BMC Psychiatry 2012; 12: 134.
 • 17. Kellermann N.P.F.: Epigenetic transmission of Holocaust trauma: can nightmares be inherited? Isr. J. Psychiatry Relat. Sci. 2013; 50: 33-39.
 • 18. Prot K.: Życie po zagładzie. Skutki traumy u ocalałych z Holocaustu. Świadectwa z Polski i Rumunii. Wyd. IPiN, Warszawa 2009: 1-165.
 • 19. Wasilewska M.: Parentification as a result of transgenerational trauma legacy. W: Jasiecka D., Kuleta M. (red.): Reflection on Psychological Mechanisms of Trauma and Posttraumatic Development. Wyd. Kontekst, Kraków 2012: 39-53.
 • 20. Kucińska M.: DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O Dorosłych Dzieciach alkoholików. Wyd. „Charaktery”, Kielce 2003: 23-70.
 • 21. Rostowska T.: Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995: 1-272.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0ba0e233-d2b9-471d-a109-9faa33dd893f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.