PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 344-349
Article title

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci dializowanych w pierwszych dwóch latach leczenia

Content
Title variants
EN
Calcium-phosphate balance in dialysed children within first two years of dialysis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: The calcium-phosphate metabolism play an important role in the live of children deciding on the structure and growth of the skeleton. Calcium-phosphate disturbances are serious complication in children with chronic kidney disease during dialysis. Objective: The aim of the study was to assess calcium-phosphate disturbances in dialysed children in the first two years of renal replacement therapy. Material and methods: The study group consisted of 32 patients, 25 male (78%) and 7 female (22%), including 27 peritoneal dialysis (84%) and 5 (16%) – hemodialysis patients. Age of children at the inclusion of renal replacement therapy ranged from 1 month of age to 235 months of age. The study was conducted as a retrospective analysis of medical records of patients in the dialysis center for children. The period of analysis covered the years 2000-2011 and referred to indicators of calcium-phosphate homeostasis, the clinical markers of osteodystrophy, clinical data in the 3-month intervals and also assessed available pharmacological treatment. Results: We didn’t observed significant differences in the most of analyzed parameters in calcium-phosphate homeostasis. Mean values of these indices for two years of analysis remained at the recommended level. Only the alkaline phosphatase activity rose during the observation period as the concentration of bicarbonate did. Among the phosphate binders, calcium carbonate was used most frequently. The percentage of patient treated with active metabolites of vitamin D increased significantly up to 100%. Conclusions: The efficacy of treatment of calcium-phosphate metabolism in children on dialysis is sufficient to maintain the recommended values of all biochemical indices in minority of patients. They require significantly higher number of drugs. However, clinical consequences of renal osteodystrophy were rare in the study period.
PL
Wstęp: Gospodarka wapniowo-fosforanowa odgrywa ważną rolę w życiu dzieci, decydując o budowie kośćca i wzrastaniu. Jej zaburzenia są poważnym powikłaniem, szczególnie u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w okresie dializoterapii. Cel pracy: Celem pracy była ocena zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci dializowanych w pierwszych dwóch latach leczenia nerkozastępczego. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 32 chorych, 25 chłopców (78%) i 7 dziewcząt (22%), w tym 27 leczonych dializą otrzewnową (84%), a 5 (16%) – hemodializą. Wiek dzieci w momencie włączenia leczenia nerkozastępczego wynosił od 1 miesiąca do 235 miesięcy. Badanie zostało przeprowadzone jako retrospektywna analiza dokumentacji medycznej chorych dializowanych w ośrodku dializoterapii dla dzieci. Analiza obejmowała lata 2000-2011 i dotyczyła wskaźników gospodarki wapniowo-fosforanowej, klinicznych wskaźników osteodystrofii mocznicowej, danych klinicznych na temat przebiegu choroby, wskaźników i danych klinicznych dotyczących dializoterapii w 3-miesięcznych interwałach czasowych; ponadto oceniono dostępne metody leczenia farmakologicznego. Wyniki: W okresie dwóch lat od rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego nie zaobserwowano znaczących różnic w zakresie średnich stężeń biochemicznych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej. Wraz z długością dializoterapii wzrastały jedynie aktywność fosfatazy zasadowej i stężenie wodorowęglanów. Spośród leków wiążących fosforany węglan wapnia stosowany był u wszystkich chorych. W okresie obserwacji wzrastał odsetek chorych leczonych aktywnymi metabolitami witaminy D. Wnioski: Leczenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci dializowanych jest wystarczające do utrzymania wszystkich zalecanych wartości wskaźników biochemicznych w pierwszych dwóch latach leczenia niskiego odsetka chorych. Właściwa kontrola zaburzeń wymaga stosowania większej ilości leków wraz z upływem czasu dializoterapii. Kliniczne powikłania mocznicowej choroby kości były rzadkie.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
344-349
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
author
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Zakład Dydaktyki Pediatrii, IV Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Ziółkowska H.: Przewlekła choroba nerek u dzieci. Nowa Pediatria 2010; 2: 50-66.
 • 2. Sanchez C.P.: Secondary hyperparathyroidism in children with chronic renal failure: pathogenesis and treatment. Paediatr. Drugs 2003; 5: 763-776.
 • 3. Klaus G., Watson A., Edefonti A. i wsp.: Prevention and treatment of renal osteodystrophy in children on chronic renal failure: European guidelines. Pediatr. Nephrol. 2006; 21: 151-159.
 • 4. Locatelli F., Cannata-Andia J.B., Drneke T.B. i wsp.: Management of disturbances of calcium and phosphate metabolism in chronic renal insufficiency, with emphasis on the control of hyperphosphataemia. Nephrol. Dial. Transplant. 2002; 17: 723-731.
 • 5. Grenda R.: Specyfika zaburzeń gospodarki wapniowo--fosforanowej u dzieci z niewydolnością nerek. W: Rutkowski B., Czekalski S. (red.): Praktyczny poradnik rozpoznawania zaburzeń Ca-P u pacjentów z niewydolnością nerek. Gdańsk 2005: 78-90.
 • 6. Borzych D., Rees L., Ha I.S. i wsp.: The bone and mineral disorder of children undergoing chronic peritoneal dialysis. Kidney Int. 2010; 78: 1295-1304.
 • 7. Klaus G., Watson A., Edefonti A. i wsp.: Prevention and treatment of renal osteodystrophy in children on chronic renal failure: European guidelines. Pediatr. Nephrol. 2006; 21: 151-159.
 • 8. Feldman D., Glorieux F.H., Pike J.W: Vitamin D. Elsevier Academic Press, NY 2005: 34-39.
 • 9. Shroff R, Donald A., Hiorns M. i wsp.: Mineral metabolism and vascular damage in children on dialysis. J. Am. Soc. Nephrol. 2007; 18: 2996-3003.
 • 10. Dusso A.S., Brown A.J., Slatopolsky E.: Vitamin D. Am. J. Physiol. Renal. Physiol. 2005; 289: F8-F28.
 • 11. National Kidney Foundation K/DOQI clinical practice guidelines for bone metabolism and disease in children with chronic kidney disease. Am. J. Kidney Dis. 2005; 46: 1-121.
 • 12. Hruska KA., Choi E.T., Memon M.: Cardiovascular risk in chronic kidney disease (CKD): the CKD-mineral bone disorder (CKD-MBD). Pediatr. Nephrol. 2010; 25: 769-778.
 • 13. Groothoff A.W., Offringa M., Eck-Smith B.L.F. van: Severe bone disease and low bone mineral den sity after juvenile renal failure (LERIC Study). Kidney Int. 2003; 63: 266-275.
 • 14. Gonzalez E.A., Al-Aly Z., Martin K.J.: Difficulties in achieving the K/DOQI practice guidelines for bone and mineral metabolism. Semin. Dial. 2005; 18: 171-174.
 • 15. Martin K.J., Gonzalez E.A.: Prevention and control of phosphate retention/hyperphosphatemia in CKD-MBD: what is normal, when to start, and how to treat? Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2011; 6: 440-446.
 • 16. Jander A., Kałużyńska A., Tkaczyk M.: [Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci i młodzieży dializowanych w latach 1991-2008 - doświadczenia jednego ośrodka]. Pol. Merkur. Lekarski 2010; 28: 18-21.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0b230fbd-daee-4bdb-8732-1f74ff766125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.