PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 150–157
Article title

Ocena zgodności wprowadzania poszczególnych produktów do diety niemowląt w odniesieniu do schematu żywienia, z uwzględnieniem wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania matek

Content
Title variants
EN
The assessment of compliance with feeding schedule of introducing particular products into infant diet, including mothers' age, education and place of residence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Okres niemowlęcy to czas do ukończenia pierwszego roku życia. Jest to najbardziej dynamiczna faza rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość tego rozwoju jest prawidłowe odżywianie. Światowa Organizacja Zdrowia określa karmienie piersią jako najlepszy i najwłaściwszy sposób karmienia niemowlęcia w pierwszym półroczu życia. Po tym czasie dietę dziecka należy rozszerzyć o pokarmy uzupełniające. W Polsce w 2007 r. opublikowano schemat żywienia niemowląt, który uwzględnia sposób karmienia oraz czas i rodzaj wprowadzania do diety dodatkowych produktów. Celem pracy była ocena zgodności wprowadzania poszczególnych produktów do diety niemowląt w odniesieniu do schematu żywienia, z uwzględnieniem wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania ich matek. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono wśród 283 kobiet, matek 13–24-miesięcznych dzieci. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety dotyczącej realizacji zasad żywienia niemowląt i subiektywnej oceny realizacji tych zaleceń. WYNIKI: Zgodność wprowadzania poszczególnych produktów do diety niemowląt w odniesieniu do schematu żywienia, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania ich matek, była na niskim poziomie. Produkty mleczne oraz przekąski słodkie ankietowane matki wprowadzały do diety dziecka w nieodpowiednim miesiącu ich życia. Ponadto respondentki nie uzupełniały diety niemowlęcia witaminą K w zalecanym okresie, tj. od 2 tygodnia do ukończenia 3 miesiąca życia. W odniesieniu do schematu żywienia, kobiety lepiej oceniały zgodność wprowadzania przez siebie poszczególnych produktów do diety niemowląt niż wynikało to z przeprowadzonej ankiety. WNIOSKI: Z uwagi na niską ocenę zgodności wprowadzania poszczególnych produktów do diety niemowląt w odniesieniu do schematu żywienia, celowa jest systematyczna edukacja matek w tym zakresie.
EN
INTRODUCTION: Infancy is the time lasting until completion of the first year of life. It is the most dynamic phase of mental and physical development of the child. One of the most important factors affecting the quality of this devel-opment is proper nutrition. The World Health Organization defines breastfeeding as the best and most appropriate way to feed infants in the first half – year of life . After this time, the child's diet should be expanded with complementary foods. In Poland in 2007, an infant feeding schedule was introduced, which takes into account the method of feeding as well as the time to introduce and type of additional products into the diet. The aim of the study was to assess com-pliance to the feeding schedule of introducing particular products into the infant diet, taking into consideration moth-ers' age, education and place of residence. MATERIALS AND METHODS: A survey was conducted among 283 women, mothers of children 13 to 24 months old, with the aid of the authors' own questionnaire concerning the realization of infant nutrition principles and subjective evaluation of the implementation of these recommendations. RESULTS: The conformity to the feeding schedule of introducing particular products into the diet of infants, regardless of their mothers' age, education and place of residence, was on a low level. Dairy products and sweet snacks were introduced by the polled women into the child's diet at the wrong month of their life . In addition, the respondents did not complement the infants’ diet with vitamin K at the recommended period of their life , i.e. from 2 weeks to the end of 3 months of age. In relation to the feeding schedule , the women better assessed their conformity of introducing particular products into the diet of infants, than it appeared from the survey. CONCLUSIONS: Due to the low assessment of compliance to the feeding schedule of introducing particular products into the diet of infants, systematic education of mothers in this range is necessary.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
150–157
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, tel. +48 609 145 308
 • Instytut Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
References
 • 1. Czerwionka-Szaflarska M. Żywienie dzieci zdrowych. W: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Red. K. Kubicka, W. Kawalec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 38–45.
 • 2. Szajewska H. Żywienie dzieci. W: Pediatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Red. A. Radzikowski, A. Banaszkiewicz. Medipage, Warszawa 2008, s. 27–55.
 • 3. Książyk J., Weker H. Nowe zalecenia żywienia niemowląt w Polsce od roku 2007. Pediatr. Współcz. 2007; 9: 292–297.
 • 4. Rakuś-Kwiatosz A., Frańczak P., Pac-Kożuchowska E. Ocena sposobu żywienia niemowląt w świetle aktualnych zaleceń. Czyn. Ryz. 2011; 1: 18–27.
 • 5. Horvath A., Dziechciarz P. Żywienie dziecka w 1. roku życia. Stand. Med. Pediatr. 2010; 7: 563–566.
 • 6. Ryżko J., Socha P. Żywienie niemowląt, dzieci i młodzieży. W: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Red. M. Grzymisławski, J. Gawęcki. PWN, Warszawa 2010, s. 15–29.
 • 7. Krauss H., Ignyś I., Sosnowski P., Marcinkowski J.T., Śliwińska I., Klincewicz B. Karmienie naturalne a zdrowie dziecka. Pediatr. Współcz. 2009; 11: 145–152.
 • 8. Buczek S., Kamer B., Pasowska R. i wsp. Ocena żywienia niemowląt i małych dzieci z alergią pokarmową. Pediatr. Współcz. 2006; 8: 175–179.
 • 9. Zagórecka E., Motkowski R., Stolarczyk A., Socha P., Piotrowska-Jastrzębska J., Socha J. Karmienie naturalne w żywieniu niemowląt z wybranych miast Polski Centralnej i Wschodniej. Pediatr. Pol. 2007; 82: 538–549.
 • 10. Ligenza I., Jakubowska-Pietkiewicz E., Łupińska A., Jastrzębska A., Chlebna-Sokół D. Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki i Pediatrii Chorób Metabolicznych Kości oraz analiza czynników wpływających na wybór sposobu karmienia dzieci. Pol. Merkuriusz Lek. 2009; 26(156): 605–608.
 • 11. Gawęda A., Woś H. Karmienie naturalne oraz czynniki warunkujące jego długość u dzieci z terenu Górnego Śląska. Nowa Pediatr. 2007; 11: 5–10.
 • 12. Fiedler-Witoń E., Mikołajczak K., Waberska M., Miśkiewicz-Chotnicka A., Walkowiak A. Żywienie niemowląt a aktualne rekomendacje. Nowiny Lek. 2010; 79: 356–361.
 • 13. Stolarczyk A., Zagórecka E. Wartość odżywcza i sposób żywienia niemowląt w 6 i 12 miesiącu życia w Polsce. Pediatr. Współcz. 2006; 8: 111–115.
 • 14. Gawęda A., Woś H. Żywienie uzupełniające niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym z terenu Górnego Śląska. Nowa Pediatr. 2008; 12: 13–17.
 • 15. Kosińska H., Rowicka G., Weker H. Ocena postępowania żywieniowego u niemowląt po wprowadzeniu rekomendacji dotyczących profilaktyki choroby trzewnej – badanie pilotażowe. Med. Wieku Rozw. 2011; 15: 493–500.
 • 16. Zawadzka-Gralec A., Szóstakowska M., Swincow G. Analiza żywienia niemowląt wiejskich na tle wybranych uwarunkowań środkowiskowo-rodzinnych. Prz. Pediatr. 2007; 37: 284–287.
 • 17. Sochacka-Tatara E., Jacek R., Sowa A., Musiał A. Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Probl. Hig. Epidemiol. 2008; 89: 389–394.
 • 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Dz.U. 2010, nr 180, poz. 1214.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0af2eabd-1420-4581-8e7a-6fe6d55f0474
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.