PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 3 | 191–201
Article title

Poczucie koherencji a przystosowanie się do życia u kobiet po mastektomii

Content
Title variants
EN
The sense of coherence versus life adaptation in women after mastectomy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Breast cancer is a medical as well as social problem due to emotional meaning of breasts (attri­bute of femininity, symbol of motherhood) and fear of the mutilating procedure of mastectomy. One of the factors influencing one’s ability to cope with disease and stress related to it is the sense of coherence (SOC). The level of SOC is an element which explains the relationship between support and health. High SOC level makes people believe in life predictability and order, which in turn motivates them to be healthy and functional. Aim: Defining the relation between the level of coherence and life adaptation in women after mastectomy, as a determinant of returning to optimal health. Material and methods: The study was carried out among 100 women who had their breast amputated with Madden method. The women examined were treated in Oncology Center in Bydgoszcz in Breast Diseases and Reconstructive Surgery wards. The sense of coherence was assessed using Orientation to Life Questionnaire SOC-29 by Antonovsky and adaptation to disease was evaluated on the basis of AIS scale in Juczynski’s adaptation. Results: The examined women presented average level of the sense of coher­ence. The level of manageability and comprehensibility was higher than the level of the sense of meaningfulness. The group gained an average level of disease acceptance. Those women who got higher results regarding the sense of manageability, comprehensibility and meaningfulness had also better results in disease acceptance. Conclusions: Defining the level of the sense of coherence and the level of life adaptation may serve as a determinant in predicting care for patients going through various stages of cancer disease with particular attention paid to the psychological sphere since it plays a remarkable role. It will enable the compensation of this sphere and will have a positive influ­ence on health.
PL
Wstęp: Rak gruczołu piersiowego stanowi problem medyczny i społeczny, wynikający między innymi z emocjo­nalnego znaczenia piersi kobiecych (atrybut kobiecości, symbol macierzyństwa) oraz ze strachu przed okaleczają­cym zabiegiem, jakim jest mastektomia. Czynnikiem wpływającym na umiejętność pokonywania trudnych sytu­acji związanych z chorobą oraz na radzenie sobie ze stresem jest poczucie koherencji (sense of coherence, SOC), które pokazuje związek wsparcia ze zdrowiem. Wysokie poczucie koherencji daje wiarę w sens życia, jego upo­rządkowanie i przewidywalność, co sprawia, że dąży się do bycia zdrowym i do sprawnego funkcjonowania. Cel: Określenie związku między poziomem koherencji a przystosowaniem się do życia kobiet po mastektomii jako wyznacznika powrotu do optymalnego stanu zdrowia. Materiał i metody: Badaniem objęto 100 kobiet podda­nych zabiegowi amputacji piersi metodą Maddena, leczonych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy na Oddziale Klinicznym Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Poczucie koherencji oceniono za pomocą Kwestio­nariusza orientacji życiowej SOC-29 Antonovsky’ego, a przystosowanie się do choroby – przy użyciu skali AIS w adaptacji Juczyńskiego. Wyniki: U badanych kobiet stwierdzono średni poziom poczucia koherencji. Najlepsze wyniki dotyczyły poczucia zaradności/sterowalności i zrozumiałości, a najgorsze – sensowności. U pacjentek wy­kazano przeciętny poziom akceptacji choroby. Najwyższe wyniki dotyczące akceptacji choroby osiągnęły te kobiety, u których uzyskano wysoką ocenę w zakresie poczucia zaradności/sterowalności, zrozumiałości i sensowności. Wnioski: Określenie poziomu poczucia koherencji oraz stopnia przystosowania się do życia może posłużyć jako wykładnik w prognozowaniu opieki nad pacjentkami na różnych etapach choroby nowotworowej, ze szczególnym uwzględnieniem niezwykle istotnej sfery psychicznej. Umożliwi ono także kompensację tej sfery i pomoże w osiągnięciu optymalnego stanu zdrowia.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
191–201
Physical description
Contributors
 • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Teorii Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik: dr n. med. Mirosława Felsmann
author
 • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Teorii Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik: dr n. med. Mirosława Felsmann
References
 • 1.Izdebski P.: Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej piersi. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007: 27.
 • 2.Antonovsky A.: Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Fundacja IPN, Warszawa 1995: 17–19.
 • 3.Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towa­rzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001: 112–122.
 • 4.Kołakowska I.: Pokonać chorobę. Mag. Piel. Położ. 2000; 3: 30.
 • 5.Dolińska-Zygmunt G.: Podmiotowe uwarunkowania zacho­wań promujących zdrowie. Wydawnictwo Instytutu Psycholo­gii PAN, Warszawa 2000: 11–34.
 • 6.Modzelewska E., Domańska Ł.: Depresja i poczucie kohe­rencji u osób z chorobą Parkinsona. Ann. UMCS 2004; 17: 224–227.
 • 7.Skrzypek M., Widomska-Czekajska T.: Znaczenie wsparcia społecznego dla stanu zdrowia pacjentów z choroba wieńcową kwalifikowanych do koronarografii. Zdrow. Publiczne 2004; 114: 46–51.
 • 8.Krasuska M., Stanisławek A., Lechicka J., Wrońska I.: Wspar­cie pacjenta i rodziny w chorobie, cierpieniu, śmierci. Psycho­onkologia 2002; 6: 60–68.
 • 9. Motyka M.: Koncepcja salutogenetyczna Aarona Antono­vsky’ego z perspektywy psychologii zdrowia. Pielęgniarstwo XXI wieku 2005; 3:12–16.
 • 10. Engel J., Kerr J., Schlesinger-Raab A. i wsp.: Quality of life following breast-conserving therapy of mastectomy: results of a 5-year prospective study. Breast J. 2004; 10: 223–231.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0a0974c3-a777-4fe6-88af-00d3173cb73e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.