PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 1 | 29-36
Article title

Percepcja własnego ciała u kobiet z zaburzeniem osobowości typu borderline – badania pilotażowe

Content
Title variants
EN
Perception of own body by women with borderline personality disorder – preliminary studies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: Analysis of the way women with borderline personality disorder (BPD) perceive their bodies. Methods: The body perception was presented as a psychological model manifested in the attitude to one’s own body, the way of sensing and interpreting the bodily sensations, mental identification with the body, and the feeling of comfort in interpersonal closeness and social exposure situations. Material and methods: Twenty eight women took part in the study: 14 of them met the BPD criteria, 14 constituted a comparative group (selection by pairs). Three instruments were used: The Symptom Checklist-90 (SCL-90), self-constructed questionnaire examining one’s own body perception (Body Perception Scale – Skala Percepcji Ciała, SPC), and Borderline Scale from Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II) to confirm BPD symptoms. Results: Women with BPD perceive their bodies more negatively in all examined aspects, as compared to those without personality disorders. Predominant are negative emotions towards one’s body and lack of confidence in one’s attraction for other people. Less intense become such traits as: the impression of perceptive changes, difficulty in identification with the body appearance, and avoidance of close physical contacts. Comparisons of SCL-90 results show that in women with BPD all psychopathological symptoms are more severe. These patients are characterized by an increased level of depressiveness, obsessive-compulsive traits, paranoid ideation, and psychoticism. The results profile shows a similar pattern of symptoms in both groups and it is not the type but severity of psychopathological symptoms that differentiates them.
PL
Cel pracy: Celem badań była analiza postrzegania własnego ciała przez kobiety z zaburzeniem osobowości borderline (borderline personality disorder, BPD). Percepcja ciała została ujęta jako konstrukt psychologiczny, przejawiający się w postawie wobec ciała, sposobie odczuwania i interpretacji wrażeń cielesnych, identyfikacji psychicznej z ciałem oraz poczuciu komfortu w sytuacjach bliskości interpersonalnej i ekspozycji społecznej. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 28 kobiet: 14 z nich spełniało kryteria BPD, 14 stanowiło grupę porównawczą (dobór parami). Wykorzystano kwestionariusz SCL-90, autorską Skalę Percepcji Ciała (SPC) i Ustrukturalizowany Wywiad do Badania Zaburzeń Osobowości SCID-II (Skala Borderline) w celu potwierdzenia symptomów BPD. Wyniki: Kobiety z BPD we wszystkich badanych wymiarach percypują własne ciało bardziej negatywnie niż te bez zaburzeń osobowości. Dominują negatywne emocje wobec ciała i niepewność własnej atrakcyjności dla otoczenia. Słabiej zarysowują się: wrażenie zmian percepcyjnych, trudność z utożsamieniem się z wyglądem ciała, unikanie bliskich kontaktów fizycznych. Porównania wyników SCL-90 wskazują, że kobiety z BPD cechują się większym nasileniem wszystkich objawów psychopatologicznych. Dla tych pacjentek charakterystyczny jest podwyższony poziom depresyjności, natręctw, myślenia paranoidalnego i psychotyczności. Profil wyników wskazuje na podobną strukturę symptomów w obu grupach. Tym, co je różnicuje, okazuje się nie rodzaj, lecz nasilenie objawów psychopatologicznych.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
29-36
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mgr Aleksandra Szepietowska, Poradnia Psychologiczna, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, tel.: 81 747 75 11
References
 • 1. Porr V.: Overcoming Borderline Personality Disorder. A Family Guide for Healing and Change. Oxford University Press, Oxford 2010.
 • 2. Czernikiewicz A.: Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych. W: Jarema M., Rabe-Jabłońska J. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011: 269-287.
 • 3. Trull TJ., Stepp S.D., Solhan M.: Borderline personality disorder. W: Andrasik F. (red.): Comprehensive Handbook of Personality and Psychopathology. Vol. 2: Adult Psychopathology. John Wiley & Sons, 2006: 299-311.
 • 4. Gabbard G.O.: Reflective function, mentalization, and Borderline Personality Disorder. W: Beitman B.D., Nair J. (red.): SelfAwareness Deficits in Psychiatric Patients. Neurobiology, Assessment and Treatment. Norton & Company, New York, London 2004: 213-228.
 • 5. Schier K.: Rozegrane w ciele - obraz ciała u osób ze strukturą osobowości borderline. W: Brytek-Matera A. (red.): Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała. Difin, Warszawa 2010: 9-27.
 • 6. Schier K.: Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • 7. Grochmal-Bach B., Tłokiński W.: Zaburzenia tożsamości w chorobach neurologicznych i psychicznych. W: Pąchalska M., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D. (red.): Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej. Wydawnictwo WAM, Kraków 2007: 149-173.
 • 8. Kubacka-Jasiecka D.: Tożsamość a zachowania autodestruk-tywne. W: Pąchalska M., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D. (red.): Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej. Wydawnictwo WAM, Kraków 2007: 199-216.
 • 9. Adler J., Chin E., Kolisetty A., Oltmanns T.H.: The distinguishing characteristics of narrative identity in adults with features of BPD: an empirical investigation. J. Personal Disord. 2012; 26: 498-512.
 • 10. Linehan M.M.: Zaburzenie osobowości z pogranicza. Terapia poznawczo-behawioralna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • 11. Skodal A.E., Siever L.J., Liveslay WJ. i wsp.: The borderline diagnosis II: biology, genetics, and clinical course. Biol. Psychiatry 2002; 51: 951-963.
 • 12. Cwojdzińska A.: Obraz ciała w anoreksji psychicznej. W: Ziółkowska B., Cwojdzińska A., Chołody M. (red.): Ciało w kulturze i nauce. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009: 106-112.
 • 13. Izydorczyk B., Bieńkowska N.: Obraz Ja cielesnego - wybrane teoretyczne wątki rozumienia psychologicznych mechanizmów zjawiska. Część I. Problemy Medycyny Rodzinnej 2008; 10: 52-58.
 • 14. Zawadzki B., Popiel A., Habrat-Pragłowska E. (red.): Podręcznik klinicysty. Ustrukturalizowany wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości z osi II DSM-IV SCID-II. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2010.
 • 15. Derogatis L.R., Lipman R.S., Covi L.: SCL-90: an outpatient psychiatric rating scale - preliminary report. Psychopharmacol. Bull. 1973; 9: 13-28.
 • 16. Bedyńska S., Brzezicka A. (red.): Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Wydawnictwo SWPS „Akademica”, Warszawa 2007.
 • 17. Sakson-Obada O.: Ja cielesne - próba nowego spojrzenia. W: Ziółkowska B., Cwojdzińska A., Chołody M. (red.): Ciało w kulturze i nauce. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009: 9-22.
 • 18. Millon T., Grossman S., Millon C., Meagher S.: Personality Disorders in Modern Life. John Wiley & Sons 2004.
 • 19. Henry C., Mitropoulou V, New A.S. i wsp.: Affective instability and impulsivity in borderline personality and bipolar II disorders: similarities and differences. J. Psychiatr. Res. 2001; 35: 307-312.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-09dea00b-b7de-4a43-8627-1b58986a88b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.