PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 3 | 199-202
Article title

Diagnostyczna funkcja arteterapii na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Diagnostic function of art therapy in the psychiatric ward for adolescents – a case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opis przypadku klinicznego dotyczy analizy dynamiki obrazu psychopatologicznego u pacjentki hospitalizowanej w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej, w kontekście twórczości spontanicznej oraz inspirowanej w trakcie indywidualnych zajęć arteterapii. Proces rediagnozy – z choroby afektywnej dwubiegunowej na zaburzenia schizoafektywne – został zapoczątkowany w toku omawiania prac plastycznych pacjentki. W jej twórczości podczas kolejnej fazy depresyjnej bez objawów psychotycznych zaczęły występować: cechy znacznej dezorganizacji, symbole, deformacja postaci, kontaminacje, nieuzasadnione treścią podziały przestrzeni, zachwiania perspektywy, o kilka miesięcy wyprzedzające rozwój pełnoobjawowej psychozy o obrazie schizofrenii. Osiemnastoletnia pacjentka, chorująca od roku, początkowo była leczona z powodu manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Prezentowała podwyższony nastrój i napęd, przyspieszony tok myślenia, wypowiadała urojenia wielkościowe, posłannicze, skracała dystans, relacjonowała „wyostrzenie zmysłów”, „poszerzenie świadomości”, chciała „nieść światu piękno”. Relacjonowała, że od dawna obserwuje u siebie wahania nastroju – od stanów „depresji” z uczuciem smutku, wyczerpania, anhedonii, nadmierną sennością, znacznym spadkiem aktywności, myślami samobójczymi do stanów „euforii”, „hiperaktywności”. Krótko po wypisie pacjentka odstawiła leki i po kilku miesiącach trafiła ponownie na oddział z objawami epizodu depresji i tendencjami samobójczymi. W trakcie tej hospitalizacji pacjentce zaproponowano udział w indywidualnych zajęciach arteterapeutycznych z uwagi na jej spontaniczną twórczość plastyczną (w tym malowanie na ścianach) oraz odmowę udziału w zajęciach grupowych. Zespół terapeutyczny, w skład którego wchodziła arteterapeutka, określił następujące cele arteterapii: diagnostyczny, komunikacyjny, integracyjny i katartyczny. Dodatkową rolą arteterapeutki było inicjowanie zmian w funkcjonowaniu pacjentki oraz indywidualnego procesu twórczego.
EN
The description of the clinical case refers to analysis of the dynamics of psychopathological picture in a patient hospitalized in the Department of Adolescence Psychiatry in the context of spontaneous creation and also creation inspired during individual art therapy classes. The process of re-diagnosis – from bipolar affective disorder to schizoaffective disorders – was initiated within the discussion about the patient’s artistic works. Her artistic works during a consecutive depressive phase without psychotic symptoms exhibited: considerable disorganization features, symbols, figure deformation, contaminations, space divisions unjustified by the contents, and unstable perspectives, which for a few months preceded the development of full-symptom psychosis exhibiting all criteria of schizophrenia. The 18-year-old patient, ill for a year, was first treated for mania in the course of bipolar affective disease. She exhibited raised spirits and drive, fast train of thought; she uttered delusions of grandeur and missionary delusions; she shortened the distance, reported “enhanced sensual perception” and “increased awareness”, and wanted to “bring beauty to the world”. She said that she had experienced swinging mood for a long time – from “depression” with sadness, exhaustion, anhedonia, hypersomnia, considerably decreased activity, suicidal thoughts to states of “euphoria” and “hyperactivity”. Soon after being discharged from hospital the patient discontinued medication and several months later was admitted to the ward again, with symptoms of depression episode and suicidal tendencies. During this hospitalization the patientjawas offered to participate in individual art therapy classes because of her spontaneous artistic creativity (including painting on walls) and to refuse to take part in group classes. The therapeutic team to which the art therapist belonged determined the following objectives of art therapy: diagnostic, communicative, integrative and cathartic. An additional role of the art therapist was to initiate changes in the patient’s functioning and individual creative process.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
199-202
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Szulc W.: Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie. Wydawnictwo Naukowe AM im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 1994.
 • 2. Tyszkiewicz M.: Psychopatologia ekspresji. Stymulacja twórczości pacjentów psychiatrycznych. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1994.
 • 3. Gilroy A.: Arteterapia – badania i praktyka. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
 • 4. Oster G.D., Gould P.: Rysunek w psychoterapii. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 • 5. Karolak W., Kaczorowska B. (red.): Arteterapia w medycynie i edukacji. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.
 • 6. Gmitrowicz A., Andrzejewska M.: Udział terapii przez twórczość w leczeniu i rehabilitacji zaburzeń psychicznych u młodzieży. Wiadomości Psychiatryczne 2000; 1: 33-37.
 • 7. Karolak W.: Rysunek w arteterapii. Wyd. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007.
 • 8. Robbins A.: A Multi-Modal Approach to Creative Art Therapy. Jessica Kingsley Publishers, London, Bristol, Pennsylvania 1994.
 • 9. Skorny Z.: Teorie psychologiczne jako podstawa arteterapii. Arteterapia, 1989, Zeszyt Naukowy 52: 19-31.
 • 10. Zalewska D. (red.): Kultura i terapia: przegląd problematyki. Wydawnictwo International Institute of Poverty, Wrocław 1996.
 • 11. Ziarko B., Kania M., Podbielski Z. i wsp.: Diagnostyczne i komunikacyjne aspekty twórczości plastycznej pacjentki chorującej na schizofrenię paranoidalną. Postępy Psychiatr. Neurol. 2005; 14 (supl. 1/20): 66-72.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-092d4297-baf2-4c2a-a448-28ce22191465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.