Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2022 | 5 | 1 | 30-37

Article title

Are pregnant women prepared to provide first aid to their newborns?

Content

Title variants

PL
ARTYKUŁ ORYGINALNY Czy kobiety w ciąży są przygotowane do udzielania pierwszej pomocy swoim nowonarodzonym dzieciom?

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: : Life-threatening conditions occurring in the first months of child's life usually happen in the presence of witnesses who are at the same time the parents or caregivers of the victim. In such situations, provision of first aid increases their chance of survival. The knowledge and skills in this area should be taught already Turing antenatal classes. The study aimed to assess the level of knowledge and awareness of pregnant women around first aid for newborns and infants. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted in a department of gynaecology and obstetrics in Warsaw In Q1 2021. A research tool in the form of an original knowledge test was prepared. The test covered the knowledge of resuscitation, burns, convulsions, anaphylaxis, fever, aspirations and disturbances of consciousness. Statistical analysis was conducted with the Shapiro–Wilk test and Spearman's rank correlation test and the results were interpreted according to J. Guilford's classification. A p-value < 0.05 was accepted as statistically significant. RESULTS: 238 women were enrolled in the study, aged 30.86 years on average (SD±4.86). Nearly a half (48.3%) of them was in their first pregnancy. The antenatal classes had been attended by 57.6% of the women; 35.7% had undergone first aid courses during those classes. The mean self-assessment of knowledge of the pregnant women was 3.36 (SD±0.97) and the mean self-assessment of their skills 3.16 (SD±0.96) on the five-point Likert scale. The correct answer average was 5.98 points. (SD±1.75) on a 0-10 scale. The largest gaps were demonstrated in the flowchart of management of cardiac arrest and disturbance of consciousness. CONCLUSIONS: The knowledge and skills of pregnant women regarding first aid stand at an average level. The results suggest the need for implementation of proper courses in first aid in the curriculum of antenatal classes
PL
WSTĘP: Stany zagrożenia życia występujące w pierwszych miesiącach życia dziecka zazwyczaj zdarzają się w obecności świadków, będących zarazem rodzicami lub opiekunami poszkodowanego. Wówczas prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy zwiększa szanse na przeżycie. Wiedza i umiejętności w tym zakresie powinny być przekazywane już w szkołach rodzenia. Celem badania była ocena poziomu wiedzy oraz świadomości kobiet ciężarnych z zakresu pierwszej pomocy u noworodków i niemowląt. MATERIAŁ I METODY: Badanie zrealizowano na oddziale ginekologiczno-położniczym w Warszawie w pierwszym kwartale 2021 r..Przygotowano narzędzie badawcze w formie autorskiego testu wiedzy, obejmującego wiedzę z kategorii resuscytacji, oparzeń, drgawek, anafilaksji, gorączki, zadławień, oraz zaburzeń świadomości. Do opracowania statystycznego użyto testu rozkładu normalności Shapiro-Wilka, korelacji rho-Spearman’a, a wyniki interpretowano wg skali J. Guilford’a. Poziom istotności przyjęto dla p<0,05. WYNIKI: W badaniu uczestniczyło 238 kobiet, ze średnią wieku 30,86 lat (SD±4,86). Prawie połowa (48,3%) ankietowanych była w pierwszej ciąży. Do szkoły rodzenia uczęszczało 57,6% kobiet, w tym 35,7% w trakcie zajęć miało przeprowadzone kursy z pierwszej pomocy. Średnia samoocena wiedzy ciężarnych wyniosła 3,36 (SD±0,97), a średnia samooceny umiejętności 3,16 (SD±0,96) w pięciostopniowej skali Likerta. Średnia poprawnych odpowiedzi wyniosła 5,98 pkt. (SD±1,75) w skali 0-10. Największe braki wykazano w zakresie schematu postępowania przy zatrzymaniu krążenia oraz zaburzeniach świadomości. WNIOSKI: Wiedza oraz umiejętności kobiet ciężarnych z zakresu pierwszej pomocy są na przeciętnym poziomie. Wyniki sugerują konieczność wdrożenia odpowiednich kursów z pierwszej pomocy do programu szkoły rodzenia.

Discipline

Year

Volume

5

Issue

1

Pages

30-37

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-08f59092-68bd-4447-86d9-21d79bd19202
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.