PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 3 | 178–187
Article title

Adaptacja i wykorzystanie testu fluencji słownej na świecie

Content
Title variants
EN
Adaptation and usage of the verbal fluency test in the world
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The verbal fluency test is one of the best known and useful neuropsychological tools based on the language functions diagnosis. The study was aimed at analysis and evaluation of adaptation and use of this test in the world, with a special emphasis on the situation in Poland. Material and methods: The research material was completed due to a survey of electronic databases. Some of the studies were singled out manually. Among other, the following key words were used: verbal fluency, adaptation of verbal fluency test, FAS, COWAT (Controlled Oral Word Association Test). Finally, included into the basic analysis were 33 research articles from 23 countries. Additionally, the detailed evaluation included 18 Polish tests, using the verbal fluency test. Results: The greatest group among the analysed studies was that of standardization studies. Far less frequently included is complete linguistic adaptation. A high freedom is observed within selection of the phonetic variant letters, even among researchers from one country. Conclusions: Basically, the use of the verbal fluency test in Poland does not diverge from international tendencies. There is a considerable diversity as regards the way of adaptation of the tool for the demand of a given population and within it. Because of too few comparative data within the applied phonetic variants of the test, we cannot explicitly indicate a predominance of original version of the tool or simultaneously applied lists of letters.
PL
Cel: Test fluencji słownej to jedno z najbardziej znanych i użytecznych narzędzi neuropsychologicznych opierających się na diagnozie funkcji językowych. Celami pracy były analiza i ewaluacja adaptacji i wykorzystania tego testu na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Materiał i metody: Materiał badawczy skompletowano w wyniku przeglądu elektronicznych baz danych. Część prac wyodrębniono w sposób manualny. Używano m.in. następujących słów kluczowych: verbal fluency, adaptation of verbal fluency test, FAS, COWAT (Controlled Oral Word Association Test). Ostatecznie do podstawowej analizy włączono 33 prace badawcze z 23 krajów. Dodatkowo szczegółowej ewaluacji poddano 18 polskich prac wykorzystujących test fluencji słownej. Wyniki: Wśród analizowanych prac najliczniejszą grupę stanowią badania normalizacyjne. Znacznie rzadziej uwzględnia się pełną adaptację lingwistyczną. Obserwuje się dużą dowolność pod względem wyboru liter wariantu fonetycznego, nawet wśród badaczy z jednego kraju. Wnioski: Wykorzystanie testu fluencji słownej w Polsce nie odbiega zasadniczo od tendencji międzynarodowych. Występuje znaczna różnorodność, jeśli chodzi o sposób zaadaptowania narzędzia do potrzeb danej populacji i w jej obrębie. Ze względu na małą ilość danych porównawczych w zakresie stosowanych wariantów fonetycznych testu nie można jednoznacznie wykazać przewagi oryginalnej wersji narzędzia bądź równolegle wykorzystywanych zestawów liter.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
178–187
Physical description
Contributors
 • Studium Doktoranckie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Sterlinga 5, 91-425 Łódź, tel.: +48 42 632 25 94, faks: +48 42 632 15 73
References
 • 1. Al-Ghatani A.M, Obonsawin MC, Al Moutaery KR. Normative data for the two equivalent forms of the Arabic verbal fluency test. Pan Arab J Neurosurg 2009; 13. 57-65.
 • 2. Auriacombe S, Fabrigoule C, Lafont S et at:. Letter and category fluency in normal elderly participants. a population based study. Aging Neuropsychol Cogn 2001; 8. 98-108.
 • 3. Barr W. Neuropsychological testing of high school athletes. preliminary norms and test-retest indices. Arch Clin Neuropsychol 2003; 18. 91-101.
 • 4. Barry D, Bates M.E, Labouvie E. FAS and CFL forms of verbal fluency differ in difficulty. a meta-analytic study. Appl Neuropsychol 2008; 15. 97-106.
 • 5. Baufeldt A. The effects of education on phonemic verbal fluency performance. an original empirical study and meta-analysis. ACSENT Laboratory, Department of Psychology, University of Cape Town 2009.
 • 6. Borkowska A, Tomaszewska M, Wilkość M et at.. Korzystne efekty dodania walproinianu do leczenia donepezilem w chorobie Alzheimera - doniesienie wstępne. Farmakoter Psychiatr Neurol 2006; 22. 19-25.
 • 7. Buriel Y, Gramunt-Fombuena N, Böhm P et at.: Fluencia verbal. Estudio normativo piloto en una muestra española de adultos jóvenes (20 a 49 años). Neurología 2004; 19. 153-159.
 • 8. Butman J, Allegri RF, Harris P et at:. Fluencia verbal en Español. Datos normativos en Argentina. Medicina (Buenos Aires) 2000; 60. 561-564.
 • 9. Chan AS, Poon MW. Performance of 7- to 95-year-old individuals in a Chinese version of the category fluency test. J Int Neuropsychol Soc 1999; 5. 525-533.
 • 10. Chan RCK, Chen EYH. Development of a Chinese verbal fluency test for the Hong Kong psychiatric setting. Hong Kong J Psychiatry 2004; 14. 8-11.
 • 11. Daniluk B. Deficyty poznawcze u osoby z postępującym schorzeniem mózgu o etiologii naczyniowej. Neuropsychologiczne studium przypadku. In. Borkowska A, Szepietowska E (eds.). Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Wyd. UMCS, Lublin 2000. 383-405.
 • 12. Daniluk B, Szepietowska EM. Płynność semantyczna i literowa osób w różnych fazach dorosłości - część I. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia 2009a; 22. 97-110.
 • 13. Daniluk B, Szepietowska EM. Płynność semantyczna i literowa osób w różnych fazach dorosłości - czynniki modyfikujące wykonanie zadań fluencji słownej - część II. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia 2009b; 22. 111-128.
 • 14. Daniluk B, Szepietowska EM, Bukowska M. Fluencja słowna u osób z depresją w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Neuropsychiatr Neuropsychol 2009; 4. 126-136.
 • 15. Ebrahimipour M, Shahbeigi S, Jenabi M et at.. Verbal fluency performance in patients with multiple sclerosis. Iran J Neurol 2008; 7. 138-142.
 • 16. Fernandes S, Sánchez JL, Silva C. Verbal fluency tests adaptation in a Portuguese sample for executive functions evaluation. Poster presented in the 10th European Congress of Psychology, July 3-6, 2007, Prague.
 • 17. Guernet Steiner VA, Mansur L, Brucki SM et at.. Phonemic verbal fluency and age. A preliminary study. Dement Neuropsychol 2008; 2. 328-332.
 • 18. Harciarek M, Williamson JB, Biedunkiewicz B et at:. Risk factors for selective cognitive decline in dialyzed patients with end-stage renal disease. evidence from verbal fluency analysis. J Int Neuropsychol Soc 2012; 18. 162-167.
 • 19. Ito E, Hatta T. [Reliability and validity of verbal fluency tasks]. Jpn J Neuropsychol 2006; 22. 146-152.
 • 20. Ito E, Hatta T Ito Y et at.. Performance of verbal fluency tasks in Japanese healthy adults. Effect of gender, age and education on the performance. Jpn J Neuropsychol 2004; 20. 254-263.
 • 21. Jodzio K. Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • 22. Kałwa A, Rzewuska M, Piróg-Balcerzak A et at:. Analiza zależności między przebiegiem schizofrenii w początkowym okresie choroby a dysfunkcjami poznawczymi po średnio 31 latach od zachorowania. Farmakoter Psychiatr Neurol 2008; 1. 25-32.
 • 23. Kavé G. Phonemic fluency, semantic fluency, and difference scores. normative data for adult Hebrew speakers. J Clin Exp Neuropsychol 2005; 27. 690-699.
 • 24. Kempler D, Teng EL, Dick M et at:. The effects of age, education, and ethnicity on verbal fluency. J Int Neuropsychol Soc 1998; 4. 531-538.
 • 25. Kierzynka A, Kaźmierski R Kozubski W. Wykształcenie a zaburzenia funkcji poznawczych u osób z chorobą Parkinsona. Neurol Neurochir Pol 2011; 45. 24-31.
 • 26. Kivircik Akdede BB, Alptekin K, Akvardar Y et at.. Quality of life in patients with obsessive-compulsive disorder. relations with cognitive functions and clinical symptoms. Turk Psikiyatri Derg 2005; 16. 13-19.
 • 27. Koivisto K, Helkala EL, Reinikainen KJ et at:. Population-based dementia screening program in Kuopio. the effect of education, age, and sex on brief neuropsychological tests. J Geriatr Psychiatry Neurol 1992; 5. 162-171.
 • 28. Kosmidis MH, Vlahou CH, Panagiotaki P et at.. The verbal fluency task in the Greek population. normative data, and clustering and switching strategies. J Int Neuropsychol Soc 2004; 10; 164-172.
 • 29. Lee T Yuen K, Chan C. Normative data for neuropsychological measures of fluency, attention, and memory measures for Hong Kong Chinese. J Clin Exp Neuropsychol 2002; 24. 615-632.
 • 30. Loonstra AS, Tarlow AR, Sellers AH. COWAT metanorms across age, education, and gender. Appl Neuropsychol 2001; 8. 161-166.
 • 31. López SR, Taussig MI. Cognitive-intellectual functioning of Spanish-speaking impaired and nonimpaired elderly. implications for culturally sensitive assessment. J Consult Clin Psych 1991; 3. 448-454.
 • 32. Machado TH, Fichman H, Santos EL et at.. Normative data for healthy elderly on the phonemic verbal fluency task - FAS. Dement Neuropsychol 2009; 3. 55-60.
 • 33. Magierska J, Magierski R, Fendler et at.. Clinical application of the Polish adaptation of the Montreal Cognitive Assesment (MoCA) test in screening for cognitive impairment. Zastosowanie polskiej adaptacji Montrealskiego Testu do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) w przesiewowej ocenie funkcji poznawczych. Neurol Neurochir Pol 2012; 46. 130-139.
 • 34. Mathuranath PS, George A, Cherian PJ et at.. Effects of age, education and gender on verbal fluency. J Clin Exp Neuropsychol 2003; 25. 1057-1064.
 • 35. Meinzer M, Flaisch T, Wilser L et at.. Neural signatures of semantic and phonemic fluency in young and old adults. J Cogn Neurosci 2009; 21. 2007-2018.
 • 36. Miatton M, Wolters M, Lannoo E et at.. Updated and extended flemish normative data of commonly used neuropsychological tests. Psychol Belg 2004; 44. 189-216.
 • 37. Mimica N, Milas DZ, Joka S et at.. A validation study of appropriate phonological verbal fluency stimulus letters for use with Croatian speaking individuals. Coll Antropol 2011; 35 suppl. 1. 235-238.
 • 38. Mitrushina M, Boone KB, Razani J et at.. Handbook of Normative Data for Neuropsychological Assessment. Oxford University Press, Oxford 2005.
 • 39. Mok EH, Lam LC, Chiu HF. Category verbal fluency test performance in Chinese elderly with Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2004; 18. 120-124.
 • 40. Muangpaisan W, Intalapaporn S, Assantachai P. Digit span and verbal fluency tests in patients with mild cognitive impairment and normal subjects in Thai-community. J Med Assoc Thai 2010; 93. 224-230.
 • 41. Nejati V, Asadi A. Semantic and phonemic verbal fluency in blinds. J Psycholinguist Res 2010; 39. 235-242.
 • 42. Peña-Casanova J, Quiñones-Úbeda S, Gramunt-Fombuena et at.. Spanish Multicenter Normative Studies (NEURONORMA Project). norms for verbal fluency tests. Arch Clin Neuropsychol 2009; 24. 395-411.
 • 43. Puchowska-Florek M, Książkiewicz B, Nowaczewska M. Ocena przydatności wybranych skal i testów do oceny afazji u pacjentów w ostrym okresie udaru mózgu. Udar Mózgu 2005; 7. 39-47.
 • 44. Ratcliff G, Ganguli M, Chandra V et at.. Effects of literacy on measures of word fluency. Brain Lang 1998; 61. 115-122.
 • 45. Rodríguez-Aranda C. Reduced writing and reading speed and age-related changes in verbal fluency tasks. Clin Neuropsychol 2003; 17. 203-215.
 • 46. Ruff RM, Light RH, Parker SB et at.. The psychological construct of word fluency. Brain Lang 1997; 57. 394-405.
 • 47. Schmand B, Groenink SC, van den Dungen M. Letterfluency. psychometrische eigenschappen en Nederlandse normen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2008; 39. 64-74.
 • 48. Senhorini MC, Amaro E, de Mello Ayres A et al.. Phonemic fluency in Portuguese-speaking subjects in Brazil. ranking of letters. J Clin Exp Neuropsychol 2006; 28. 1191-1200.
 • 49. Stokholm J, Jørgensen K, Vogel A. Performances on five verbal fluency tests in a healthy, elderly Danish sample. Neuropsychol Dev Cogn B Aging Neuropsychol Cogn 2013; 20. 22-33.
 • 50. Stolarska U, Kroczka S, Gergont A et at.. Test fluencji słownej -aspekty rozwojowe w normie i patologii. Przegl Lek 2008; 65. 764-768.
 • 51. Szatkowska I, Grabowska A, Szymańska O. Phonological and semantic fluencias are mediated by different regions of the prefrontal cortex. Acta Neurobiol Exp (Wars) 2000; 60. 503-508.
 • 52. Szepietowska EM, Gawda B. Ścieżkami fluencji werbalnej. Wyd. UMCS, Lublin 2011.
 • 53. Szepietowska EM, Lipian J. Fluencja słowna neutralna i afektywna u chorych z uszkodzeniem prawej, lewej lub obu półkul mózgu. Psychiatr Pol 2012; 46. 539-551.
 • 54. Świtalska J. Nasilenie i rodzaj objawów a funkcjonowanie poznawcze w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Postępy Psychiatr Neurol 2012; 21. 37-42.
 • 55. Talarowska M, Florkowski A, Gałecki P et at.. Zaburzenia funkcji poznawczych wśród chorych na cukrzycę. Pol Merkuriusz Lek 2008; 15. 349-355.
 • 56. Talarowska M, Zboralski K, Gałecki P. Results of the verbal fluency test among patients suffering from depressive disorders and organic depressive disorders. Curr Probl Psychiatry 2011; 12. 397-403.
 • 57. Tallberg M, Ivachova E, Jones Tinghag K et at.. Swedish norms for word fluency tests. FAS, animals and verbs. Scand J Psychol 2008; 49. 479-485.
 • 58. Tombaugh TN, Kozak J, Rees L. Normative data stratified by age and education for two measures of verbal fluency. FAS and animal naming. Arch Clin Neuropsychol 1999; 14. 167-177.
 • 59. Troyer A, Moscovitch M, Winocur G et at.. Clustering and switching as two components of verbal fluency. evidence from younger and older healthy adults. Neuropsychology 1997; 11. 138-146.
 • 60. Van der Elst W, Van Boxtel MP, Van Breukelen GJ et at.. Normative data for the Animal, Profession and Letter M Naming verbal fluency tests for Dutch speaking participants and the effects of age, education, and sex. J Int Neuropsychol Soc 2006; 12. 80-89.
 • 61. Waszkiewicz J, Wciórka J, Anczewska M et at.. Zaburzenia językowe a inne wybrane funkcje poznawcze u osób chorujących na zaburzenia schizofreniczne. Psychiatr Pol 2012; 46. 553-570.
 • 62. Wysokiński A, Zboralski K, Orzechowska A et at.. Normalization of the Verbal Fluency Test on the basis of results for healthy subjects, patients with schizophrenia, patients with organic lesions of the chronic nervous system and patients with type 1 and 2 diabetes. Arch Med Sci 2010; 6. 438-446.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-080ffb25-fccb-40b7-a537-6a5e24205f61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.