PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 4 | 296-306
Article title

Analiza wybranych problemów biopsji węzła wartownika u chorych z rakiem piersi

Content
Title variants
EN
Analysis of selected problems of sentinel lymph node biopsy in patients with breast cancer
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Sentinel lymph node biopsy in patients with early-stage breast cancer is an example of a surgical procedure which, despite its long history, has had no uniform standard of performance implemented. This is a problem which con­cerns both the indications and limitations of this method as well as many of the technical aspects connected with the procedure. This paper is an attempt to resolve some of the controversies mentioned above based on the clinical expe­rience of the authors. Material and method: The group consisted of 974 patients suffering from breast cancer and treated from January 2004 through October 2011 in the Clinical Department of Breast Cancer and Reconstructive Surgery of the Oncology Center in Bydgoszcz who were also scheduled for sentinel lymph node removal. Data regarding the preoperative diagnosis of the primary tumor, such as minimally invasive methods (FNAB, core biopsy, and mammotome biopsy) or open surgical biopsy (tumorectomy, quadrantectomy, or past breast operations with no relation to the current treatment) of the location of the lesion and the sentinel lymph node identification method (combined isotope-dye, isotope, or dye method) was analyzed. Results: Ninety-four point five percent of all sought nodes were detected. The detection rate for the combined SLN marking and isotope methods amounted to 94.4% each, whereas in the case of the dye method, it amounted to 100%. Of all the patients who underwent surgery for the first time, 95.0% had the sentinel lymph node location isolated during the operation, whereas in the case of patients who had previously undergone surgical treatment of the breast or surgical biopsy of a tumor it was 92.1%. Moreover, the location of the tumor within the breast did not have a significant impact on the success of the senti­nel lymph node biopsy. Conclusions: The surgical biopsy of the primary lesion preceding the removal of the senti­nel lymph node does not have a significant impact on the possibility of the detection of the node sought. The situa­tion is similar with regard to the selected method of sentinel lymph node detection and the location of the primary tumor. As a result, it is possible to extend the usage of the sentinel lymph node biopsy into a wider range of cases.
PL
Biopsja węzła wartownika u chorych z niezaawansowanym rakiem piersi jest przykładem procedury chirurgicznej, dla której mimo upływu długiego czasu od jej wprowadzenia nie przyjęto ujednoliconego standardu wykonania. Problem dotyczy zarówno wskazań i ograniczeń do zastosowania tej metody operacyjnej, jak i wielu aspektów tech­nicznych. W prezentowanej pracy podjęto próbę rozstrzygnięcia niektórych spośród wspomnianych kontrowersji na podstawie zebranych doświadczeń klinicznych autorów. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 974 chorych z rakiem piersi zakwalifikowanych do wycięcia węzła wartownika, leczonych na Oddziale Klinicznym Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w okresie od 1.01.2004 do 31.10.2011 roku. Przeanalizowano dane dotyczące sposobu diagnostyki przedoperacyjnej guza pier­wotnego – obejmującej metody małoinwazyjne (BAC, biopsja gruboigłowa, biopsja mammotomiczna) lub otwartą biopsję chirurgiczną (tumorektomia, kwadrantektomia bądź przebyte w przeszłości operacje gruczołu piersiowego – bez związku z obecnym leczeniem), lokalizacji zmiany oraz rodzaju metody identyfikacji węzła wartownika (skoja­rzonej izotopowo-barwnikowej, izotopowej lub barwnikowej). Wyniki: Poszukiwany węzeł zidentyfikowano ogółem u 94,5% badanych. Odsetek zidentyfikowanych węzłów za pomocą metody skojarzonej oznaczania węzła wartownika oraz metody izotopowej wyniósł po 94,4%, w przypadku użycia tylko barwnika – 100%. U chorych operowanych pierwszorazowo śródoperacyjnie węzeł wartownika wyizolowano u 95,0% pacjentek, u chorych po wcześniejszym leczeniu operacyjnym piersi bądź biopsji chirurgicznej guza – w 92,1% przypadków. Powodzenie biopsji węzła war­townika również nie zależało istotnie od umiejscowienia guza w obrębie piersi. Wnioski: Poprzedzająca wycięcie węzła wartownika biopsja chirurgiczna zmiany pierwotnej nie wpływa istotnie na możliwość odnalezienia poszuki­wanego węzła. Podobna zależność dotyczy także metody identyfikacji węzła wartownika oraz lokalizacji guza pier­wotnego. Umożliwia to rozszerzenie niektórych wskazań do zastosowania biopsji węzła wartownika.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
296-306
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
author
 • Oddział Radioterapii I, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego CM UMK w Bydgoszczy, Oddział Chemioterapii, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
References
 • 1.Veronesi U., Paganelli G., Viale G. i wsp.: A randomized com­parison of sentinel-node biopsy with routine axillary dissec­tion in breast cancer. N. Engl. J. Med. 2003; 349: 546-553.
 • 2.Tuthill L.L., Reynolds H.E., Goulet R.J. Jr: Biopsy of sentinel lymph nodes guided by lymphoscintigraphic mapping in patients with breast cancer. AJR Am. J. Roentgenol. 2001; 176: 407-411.
 • 3.Luini A., Galimberti V., Gatti G. i wsp.: The sentinel node biopsy after previous breast surgery: preliminary results on 543 patients treated at the European Institute of Oncology. Breast Cancer Res. Treat. 2005; 89: 159-163.
 • 4.Sutton R., Kollias J., Prasad V. i wsp.: Same-day lymphoscin­tigraphy and sentinel node biopsy for early breast cancer. ANZ J. Surg. 2002; 72: 542-546.
 • 5.Yararbas U., Argon A.M., Yeniay L., Kapkac M.: Problemat­ic aspects of sentinel lymph node biopsy and its relation to previous excisional biopsy in breast cancer. Clin. Nucl. Med. 2009; 34: 854-858.
 • 6.Martin R.C. 2nd, Edwards M.J., Wong S.L. i wsp.: Practical guidelines for optimal gamma probe detection of sentinel lymph nodes in breast cancer: results of a multi-institutional study. For the University of Louisville Breast Cancer Study Group. Surgery 2000; 128: 139-144.
 • 7.Kang T., Yi M., Hunt K.K. i wsp.: Does blue dye contribute to success of sentinel node mapping for breast cancer? Ann. Surg. Oncol. 2010; 17 supl. 3: 280-285.
 • 8.van der Ploeg I.M., Nieweg O.E., van Rijk M.C. i wsp.: Axillary recurrence after a tumour-negative sentinel node biopsy in breast cancer patients: a systematic review and meta-analysis of the literature. Eur. J. Surg. Oncol. 2008; 34: 1277-1284.
 • 9.Povoski S.P., Olsen J.O., Young D.C. i wsp.: Prospective ran­domized clinical trial comparing intradermal, intraparenchy­mal, and subareolar injection routes for sentinel lymph node mapping and biopsy in breast cancer. Ann. Surg. Oncol. 2006; 13: 1412-1421.
 • 10.Lyman G.H., Giuliano A.E., Somerfield M.R. i wsp.; Ameri­can Society of Clinical Oncology: American Society of Clini­cal Oncology guideline recommendations for sentinel lymph node biopsy in early-stage breast cancer. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 7703-7720.
 • 11.Derossis A.M., Fey J., Yeung H. i wsp.: A trend analysis of the relative value of blue dye and isotope localization in 2,000 consecutive cases of sentinel node biopsy for breast cancer. J. Am. Coll. Surg. 2001; 193: 473-478.
 • 12.Goyal A., Newcombe R.G., Chhabra A., Mansel R.E.; ALMANAC Trialists Group: Factors affecting failed localisa tion and false-negative rates of sentinel node biopsy in breast cancer – results of the ALMANAC validation phase. Breast Cancer Res. Treat. 2006; 99: 203-208.
 • 13. Teal C.B., Slocum J.P., Akin E.A.: Evaluation of the benefit of using blue dye in addition to radioisotope for sentinel lymph node biopsy in patients with breast cancer. Breast J. 2005; 11: 391-393.
 • 14. Bass S.S., Cox C.E., Salud C.J. i wsp.: The effects of postin­jection massage on the sensitivity of lymphatic mapping in breast cancer. J. Am. Coll. Surg. 2001; 192: 9-16.
 • 15. Port E.R., Garcia-Etienne C.A., Park J. i wsp.: Reoperative sen­tinel lymph node biopsy: a new frontier in the management of ipsilateral breast tumor recurrence. Ann. Surg. Oncol. 2007; 14: 2209-2214.
 • 16. Intra M., Trifirò G., Galimberti V. i wsp.: Second axillary sen­tinel node biopsy for ipsilateral breast tumour recurrence. Br. J. Surg. 2007; 94: 1216-1219.
 • 17. Chung A., Yu J., Stempel M. i wsp.: Is the “10% rule” equal­ly valid for all subsets of sentinel-node-positive breast cancer patients? Ann. Surg. Oncol. 2008; 15: 2728-2733.
 • 18. Choi S.H., Barsky S.H., Chang H.R.: Clinicopathologic anal­ysis of sentinel lymph node mapping in early breast cancer. Breast J. 2003; 9: 153-162.
 • 19. Kawase K., Gayed I.W., Hunt K.K. i wsp.: Use of lymphos­cintigraphy defines lymphatic drainage patterns before senti­nel lymph node biopsy for breast cancer. J. Am. Coll. Surg. 2006; 203: 64-72.
 • 20. Park C., Seid P., Morita E. i wsp.: Internal mammary sentinel lymph node mapping for invasive breast cancer: implications for staging and treatment. Breast J. 2005; 11: 29-33.
 • 21. Estourgie S.H., Nieweg O.E., Olmos R.A. i wsp.: Lymphatic drainage patterns from the breast. Ann. Surg. 2004; 239: 232-237.
 • 22. Dębska S.: Systemic treatment of HER2-positive breast can­cer. Part II. Curr. Gynecol. Oncol. 2012; 10: 10-24.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-07cc87ba-7963-414e-8b47-1f30260ec85f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.