PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 3 | 146-154
Article title

Związek objawów depresyjnych u młodzieży z doświadczaniem przemocy domowej w dzieciństwie

Content
Title variants
EN
Correlation of depression in adolescents and early experience of domestic violence
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents results of studies on associations between early experience of domestic violence and subsequent development of depression during adolescence and early adulthood. Analysis included a group of 191 students of secondary schools and universities in the Łódź agglomeration (111 females and 80 males, aged 16-27). Severity of depression was assessed using the Beck Depression Inventory. Retrospective evaluation of domestic maltreatment was performed using the Abused Child Syndrome Scale (ZDK), enabling measurement of 4 types of violence: physical, emotional, sexual and neglect. An additional questionnaire was implemented, measuring socioeconomic status of the family. Analysis of our results revealed moderate, positive correlation of early experience of domestic violence and development of depression later on. Among groups of persons with varying severity of depression, there are significant differences in past experiences of violence. Persons with moderate depression have been maltreated significantly more often as compared with those lacking signs of depression or those with mild symptoms only. In the case of corporal punishment, emotional hurting and neglect, parents were the principal source of violence. Sexual violence usually stemmed from persons outside the child’s family. Physical violence on the part of father, sexual violence on the part of strangers, maternal alcohol abuse and low income were factors responsible for 22% of variance of depression score. Persons harmed in childhood are at risk of developing depressive disorders later in life.
PL
Artykuł stanowi doniesienie z badań nad związkiem między doświadczaniem w dzieciństwie przemocy ze strony członków rodziny a występowaniem depresji w okresie dorastania i wczesnej dorosłości. Zbadano 191-oso-bową grupę uczniów łódzkich szkół średnich i wyższych (111 kobiet i 80 mężczyzn w wieku 16-27 lat). W celu oszacowania poziomu depresji posłużono się Inwentarzem Depresji Becka. Retrospektywne badania krzywdzenia doświadczonego ze strony rodziny przeprowadzono przy użyciu Skali Zespołu Dziecka Krzywdzonego (ZDK), która pozwoliła na pomiar czterech rodzajów przemocy: fizycznej, emocjonalnej, seksualnej i zaniedbywania. Dodatkowo zastosowano ankietę mierzącą zmienne socjoekonomiczne rodziny. Analiza wyników badań wskazuje na umiarkowane, pozytywne związki między doświadczaniem przemocy w dzieciństwie a objawami depresyjnymi w późniejszym wieku. Między grupami o różnym nasileniu depresji istnieją statystycznie istotne różnice w doświadczaniu przemocy. Osoby o depresji umiarkowanej znacząco częściej były krzywdzone niż badani, u których stwierdzono brak objawów depresyjnych lub ich łagodne nasilenie. W przypadku kar fizycznych, krzywdzenia emocjonalnego i zaniedbywania główne źródło przemocy stanowili rodzice. Przemoc seksualna pochodziła od osób spoza rodziny dziecka. Przemoc fizyczna ojca, przemoc seksualna ze strony osób spoza rodziny, alkoholizm matki i zła sytuacja materialna rodziny okazały się czynnikami wyjaśniającymi 22%· zmienności wyników dla depresji. Osoby krzywdzone w dzieciństwie zalicza się do grupy ryzyka zaburzeń depresyjnych.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
146-154
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kocur
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kocur
References
 • 1. Herzberger S.D.: Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2002.
 • 2. Buckner J.C., Beardslee WR., Bassuk E.L.: Exposure to violence and low-income children’s mental health: direct, moderated, and mediated relations. Am. J. Orthopsychiatry 2004; 74: 413-423.
 • 3. Margolin G., Vickerman K.A.: Posttraumatic stress in children and adolescents exposed to family violence: I. Overview and issues. Professional Psychology: Research and Practice 2007; 38: 613-619.
 • 4. Buka S.L., Stichick TL., Birdthistle I., Earls F.J.: Youth exposure to violence: prevalence, risks, and consequences. Am. J. Orthopsychiatry 2001; 71: 298-310.
 • 5. Kmiecik-Baran K.: Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • 6. Pelcovitz D., Kaplan S.J., DeRosa R.R. i wsp.: Psychiatric disorders in adolescents exposed to domestic violence and physical abuse. Am. J. Orthopsychiatry 2000; 70: 360-369.
 • 7. Fosco G.M., DeBoard R.L., Grych J.H.: Making sense of family violence: implications of children’s appraisals of interparental aggression for their short- and long-term functioning. European Psychologist 2007; 12: 6-16.
 • 8. Hammen C., Henry R., Daley S.E.: Depression and sensitization to stressors among young women as a function of childhood adversity. J. Consult. Clin. Psychol. 2000; 68: 782-787.
 • 9. Parnowski T, Jernajczyk W.: Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne. Psychiatr. Pol. 1977; 11: 417-421.
 • 10. Piekarska A.: Przemoc w rodzinie. Agresja rodziców wobec dzieci: przejawy i psychologiczne uwarunkowania. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 1991.
 • 11. Lew-Starowicz Z.: Przemoc seksualna. Jacek Santorski & Co, Warszawa 1992.
 • 12. Mellibruda J.: Patrząc na przemoc. Świat Problemów 1996; 4: 4-10.
 • 13. Beck J.S.: Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-07c6f3d2-cbe4-42e2-9e82-771a4590c09b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.