PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 2 | 36-39
Article title

Stanowisko kotewki orzecha wodnego(Trapa natans) w Kuźni Nieborowskiej(Kotlina Raciborska)

Content
Title variants
ES
Locality of water chestnut (Trapa natans)in Kuźnia Nieborowska (Raciborska Valley)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Trapa natans naturalnie występuje w Euroazji, Afryce i jest gatunkiem naturalizowanym w Ameryce Północnej. Kotewka orzech wodny to wodna roślina, żyjąca w małych, urodzajnych naturalnych zbiornikach chronionych od wiatru. W Polsce jest rzadkim i chronionym gatunkiem, który uzyskał kategorię CR (krytycznie zagrożony wyginięciem). W Europie jest objęta ochronną na podstawie Konwencji Berneńskiej. MATERIAŁ I METODY: W latach 2007-2008 prowadzono badania terenowe standardową metodą fl orystyczną. WYNIKI I WNIOSKI: Występowanie Trapa natans w Kuźni Raciborskiej po raz pierwszy zostało odnotowane przez Schube, później potwierdzone przez Pióreckiego i Urbisza. Podczas badań terenowych prowadzonych w latach 2007-2008 występowanie kotewki w Kuźni Nieborowskiej zostało potwierdzone. Obecnie populacja gatunku jest bardzo obfita.
EN
BACKGROUND: Trapa natans is native to Euroasia, Africa and is naturalized in North America. Trapa natans is an aquatic plants that lives in small, fertile natural reservoirs sheltered from the wind. In Poland Water Chestnut is rare and protected species, which acquired CR (Critically Endangered) category in Polish Red Data Book of Plants. In Europe it is protected by virtue of the Bern Convention. MATERIAL AND METHODS: The fi eld research was carried in 2007-2008 using the standard fl oristic investigation method. RESULTS/CONCLUSIONS: The occurrence of Water Chestnut in Kuźni Raciborskiej was fi rst reported by Schube, subsequently confi rmed by Piórecki and Urbisz. In 2007-2008 the locality was reconfi rmed during the research conducted by this area. Currently, the population of species is very abundant.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
2
Pages
36-39
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogorska 30, tel.: 501 072 367
References
 • 1. Crow G. E., Hellquist C. B. Aqatic Vascular Plants of New England: Trapanacea, Haloragaceae, Hippuridaceae. Station Buuletin. Agricultural Experiment station, University of New Hampshire, Durham 1983: 524: 1-27.
 • 2. Piórecki J. Trapa natans L. s.260-261. [w] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red). Polska Czerwona Księga Roślin. Instytut Botaniki im. W. Szafera. PAN. Kraków2001.
 • 3. Piórecki J. Kotewka - orzech wodny Trapa natans L. w Polsce. Rozmieszczenie, tempo zanikania stanowisk, użytkowanie i ochrona, biologia, ekologia i hodowla w warunkach półnaturalnych, badania eksperymentalne. Biblioteka Przemyska 13, Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl. 1980.
 • 4. Podbielkowski Z., Studnik-Wójcikowska B. Słownik roślin użytkowych. PWRiL, Warszawa 2003.
 • 5. Podbielkowski Z. Rośliny użytkowe, WSiP, Warszawa 1992.
 • 6. Krzanowski A. Jak chronić kotewkę orzech wodny Trapa natans?, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 1976; 4: 46 - 48
 • 7. Stanners D., Bourdeau P. Europe’s environment. – The Dobris Assesment. European Enviroment Agency, Copenhagen 1991: 359-374.
 • 8. Pawłowski B. Geografi a roślin. 384 - 418. [w:] Skowron S., Ostrowski W., Tejchman A.(red.). Biologia XX wieku. Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
 • 9. Schube Th. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässplanzenwelt im Jahre 1909. Jahres Bericht der Schlesischen Gesellschof fűr vaterländische Cultur. Breslau 1910.
 • 10. Urbisz A. Flora naczyniowa Płaskowyżu Rybnickiego na tle antropogenicznych przemian tego obszaru. Scripta Rudensia 6. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Rudy Wielkie 1996.
 • 11. Urbisz A. Ginące i wymarłe rośliny naczyniowe Płaskowyżu Rybnickiego. Acta
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-06dc3eb1-dc11-4132-a666-b400ce82918b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.