PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 4 | 22-31
Article title

Aspekty doświadczania bólu w grupie pielęgniarek anestezjologicznych w zależności od wybranych zmiennych socjodemograficznych

Content
Title variants
EN
The experience of pain in the group of nurse anaesthetists depending on selected socio-demographic variables
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Dolegliwości bólowe towarzyszą człowiekowi na każdym etapie jego życia. Szacuje się, że w Polsce każdego roku z powodu bólu cierpi 34 miliony osób, z czego aż u 7 milionów odczuwane doznania bólowe mają charakter przewlekły. Na subiektywną ocenę dolegliwości bólowych ma wpływ min. postawa wobec bólu, wcześniejsze doznania bólowe, indywidualne cechy osobowości, stan emocjonalny, sytuacja życiowa. Cel. Celem niniejszej pracy była analiza charakteru pojawiających się dolegliwości bólowych w grupie pielęgniarek anestezjologicznych w odniesieniu do wybranych zmiennych socjodemograficznych. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 70 pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. W procedurze badawczej wykorzystany został autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wyniki. Wraz zaawansowaniem wieku oraz długością stażu pracy dolegliwości bólowe w badanej grupie pielęgniarek pojawiały się z większą częstotliwością (kilka razy w miesiącu). Ponadto wraz ze stażem pracy wzrastał także czas trwania dolegliwości bólowych, utrzymujących się przez kilka godzin. Wnioski. Wiek i staż pracy istotnie wpływają na pojawianie się dolegliwości bólowych w grupie pielęgniarek anestezjologicznych.
EN
Introduction. Pain is present and accompanies people at all stages of life. The estimated number of people suffering from pain is 34 million yearly. 7 milion out of this number claim the pain to be chronic pain. Subjective pain assesment is influenced by attitude towards pain, previous experience with pain, personal features, emotional state and life situations. Aim. The aim of the study was to analyse the nature of pain in the group of nurse anaesthetists in raltion to selected socio-demographic variables. Material and methods. The study comprised 70 nurses from Specialist Hospital of dr Wladyslaw Bieganski in Grudziądz. The study instrument was self -created survey questionnare. The results were subjected to statistical analysis. Results. Pain occurs more often (a few times a month ) with advanced age and job tenure. Pain was experienced for loger periods of time with longer job tenure. Conclusions. Age and job tenure significantly affect the occurrence of pain among nurse anaesthetists.
Contributors
author
  • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
author
  • Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Studia doktoranckie; 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
References
  • 1. Kowalczuk K., Krajewska- Kułak E., Jankowiak B i wsp.: Zagrożenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy w środowisku pracy. Probl Hig Epidemiol 2008, 89 (2), 211-215.
  • 2. Mielimąka M., Murzyn A.: Zastosowanie techniki hipnozy w terapii bólu. Psychoonkologia 2011, 1, 16-24.
  • 3. Andruszkiewicz A., Wróbel B., Marzec A. i wsp.: Strategie radzenia sobie z bólem u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego. Probl Pielęg 2008, 16 (3), 237–240.
  • 4. Bilski B., Sykutera L.: Uwarunkowania obciążeń układu ruchu i ich konsekwencje zdrowotne wśród pielęgniarek czterech poznańskich szpitali. Med Pr 2004, 55 (5), 411-416.
  • 5. Baumgart M., Radzimińska A., Szpinda M. i wsp.: Dolegliwości bólowe kręgosłupa wśród personelu pielęgniarskiego. Journal of Education, Health and Sport 2015, 5 (9), 633- 643.
  • 6. Pop T., Przysada G., Świder B.: Stopień niesprawności personelu medycznego mierzony kwestionariuszem Oswestry. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008, 2, 135-141.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-067eaa2c-4993-4feb-881e-19e34e676100
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.