PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 3 | 202–209
Article title

Psychoneurocybernetyczna etiopatogeneza raków

Content
Title variants
EN
Psychoneurocybernetic etiopathogenesis of cancers
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Multicellular organisms are composed of cells which psychoneurocybernetically match each other in terms of morphology (genetics), information and energy. The most incomprehensible disease, which has been a source of fear for centuries, took its name from crab-like (the word cancer is Latin for crab) or crayfish-like, as in some countries crabs are not found, growths that destroy human body. Cancers develop as a result of a natural and common phenomenon involving the self-organization of so-called dissipative structures from systems (cells) which are to be destroyed due to their thermodynamic insufficiency, referred to as the emergence of negative entropy source. The distinction between physiological and pathological cell metabolism has allowed to separate etiology from the analysis of morphologically and/or biochemically identifiable pathogenic changes underlying disease symptoms and ailments. The thermodynamic etiology of cancerogenesis, which provided new treatment alternatives in the case of standard management insufficiency or failure, is supported by the positive effects of hyperthermia therapy. The development of cybernetics makes it possible to distinguish between precancerous conditions and cancers, and thus enables conscious cancer prevention as well as initiation of causative instead of just symptomatic treatment. Although the existence of societies dependent on legislative, executive and judiciary power is naturally regulated by information, the norms established by people cannot ignore the real natural rights, according to which the public interest is a priority. Life, which is not human-made but passed from generation to generation for the maintenance of the species, is the highest good of a man. This transfer is guaranteed, among other things, by cancers, whose cellular life form is more secure than the affected person. Cancers are only rarely genetically predeterminated, and the self-organization of a cell’s genetic code is an effect, and not the cause of cancerogenesis.
PL
Wielokomórkowe organizmy współtworzą komórki wzajemnie dopasowane psychoneurocybernetycznie pod wzglę­dem morfologicznym (genetycznym), informacyjnym i energetycznym. Najbardziej niezrozumiała i od wieków przerażająca choroba wzięła nazwę od niszczących ciało człowieka narostów, przypominających wyglądem kraba, a w krajach, w których kraby nie żyją – raka. Przyczyną powstawania nowotworów jest naturalne i powszechne zjawisko samoorganizacji tzw. struktur dysypatywnych z układów (komórek) skazanych na zagładę z powodu ich termodynamicznej niewydolności, określanej jako pojawienie się ujemnego źródła entropii. Rozdzielenie fizjolo­gicznego i patologicznego metabolizmu komórek umożliwiło oddzielenie etiologii od analizy uchwytnych morfo­logicznie i/lub biochemicznie patogenetycznych zmian odpowiedzialnych za objawy i dolegliwości chorobowe. Pozytywne efekty hipertermicznej terapii nowotworów potwierdziły słuszność termodynamicznej etiologii karcino­genezy, stwarzając nowe możliwości terapii w przypadku niewydolności lub niepowodzenia klasycznego postępo­wania. Dzięki postępowi cybernetyki można u człowieka odróżniać stany przednowotworowe od nowotworów, co pozwala na świadome zapobieganie chorobom nowotworowym i rozpoczęcie ich przyczynowego, a nie dopiero objawowego leczenia. Informacja jest naturalnym regulatorem istnienia społeczeństw podległych władzy ustawo­dawczej, wykonawczej i sądowniczej, jednak normy stanowione przez ludzi nie mogą pomijać rzeczywistych praw naturalnych, w których dobro ogółu jest nadrzędne. Najwyższym dobrem człowieka jest życie, którego sam nie tworzy, a tylko je przekazuje między pokoleniami dla utrzymania gatunku. Przekaz ten jest zagwarantowany między innymi przez nowotwory, których komórkowa forma życia jest bardziej zabezpieczona niż dotknięty chorobą człowiek. Nowotwory tylko wyjątkowo mają uwarunkowania genetyczne, a samoorganizacja kodu genetycznego komórki jest skutkiem, a nie przyczyną karcinogenezy
Discipline
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
202–209
Physical description
Contributors
author
 • Fertility Centre, Kraków
 • I Katedra Ginekologii i Położnictwa WUM, Warszawa
author
 • Klinika Onkologii Ginekologicznej, Centrum Onkologii, Kraków
 • Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
References
 • 1.Jasiczek D., Kaim I., Czajkowski K.: Historic discovery of nat­ural thermodynamic cause of cancer. Neuro Endocrinol. Lett. 2012; 33: 361–371.
 • 2.Kaim I., Klimek M., Popiela T.J.: 60-lecie epoki biochemii nowotworów. Gin. Prakt. 2001; 9: 32–34.
 • 3.Klimek M.: Monitorowanie ciąży i prognozowanie porodu jako zdarzeń czasoprzestrzennych. UJ DREAM, Kraków 1996.
 • 4.Klimek R.: Rak – przyczyna, uwarunkowania i samoobrona. PWN, Warszawa 1985.
 • 5.Klimek R., Jasiczek D., Stencl J.: Explained cause of cancer. Hermes Management, Cracow 2013.
 • 6.Klimek R., Kolenda Z.: Carcinogenic entropy. Curr. Gynecol. Oncol. 2012; 10: 185–193.
 • 7.Klimek R., Madej J.M., Sieroń A.: Rak – nowotwory a choro­by nowotworowe. RK, Kraków 2006.
 • 8.Jasiczek D., Klimek R.: Życie i medycyna. Hermes Manage­ment, Kraków 2011.
 • 9.Jasiczek D., Klimek R.: Informatonosis – an information dis­ease affecting the society. Int. J. Prenat. Perinat. Psychol. Medicine 2013; 25: 22–31.
 • 10.Tadeusiewicz R.: Using neural networks for simplified discov­ery of some psychological phenomena. W: Rutkowski L. (red.): Artificial Intelligence and Soft Computing, LNAI 6114. Spring­er-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York 2010: 104–123.
 • 11.Wszołek B., Kuźmicz A., Jamrozy M.: Człowiek i Wszechświat. The Man and the Univers. Wydawnictwo im. Stanisława Podo­bińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2012.
 • 12.Jasiczek D., Klimek R., Štencl J. i wsp.: Obstetrical prevention of human cancers. Neuro Endocrinol. Lett. 2012; 33: 118–123.
 • 13.Klimek R.: Etiopathogenesis of tumors and theories of onco­genesis. Ginekol. Pol. 1983; 54: 603–609.
 • 14.Sieroń A.: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2000.
 • 15.Śpiewankiewicz B., Osuch B., Kuśnierz J. i wsp.: Wstępna ocena przydatności dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w warunkach hipertermii (HIPEC) u chorych z nowotworo­wym rozsiewem wewnątrzotrzewnowym. Curr. Gynecol. Oncol. 2013; 11: 33–41.
 • 16.Czajkowski K. Dysypatywna etiologia nowotworów. Alma Mater 2009; 110–111: 84–86.
 • 17.Fedor-Freybergh P.G., Maas L.: Continuity and indivisibility of integrated psychological, spiritual and somatic life proces­ses. Int. J. Prenat. Perinat. Psychol. Medicine 2011; 23 (supl. 1): 135–142.
 • 18.Hodorowicz S., Klimek R., Korohoda W., Tadeusiewicz R.: Informacja i samoorganizacja jako pojęcia termodynamicznej medycyny. Alma Mater 2009; 110–111: 87–90.
 • 19.Hodorowicz S., Jasiczek D., Klimek R., Tadeusiewicz R.: Rak i niepłodność. Prawda i mity medycyny. Trio, Kraków – War­szawa 2011.
 • 20.Klimek R.: Cervical cancer as a natural phenomenon. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 1990; 36: 221–238.
 • 21.Klimek R.: Cell as a biological form of life. Ginekol. Położn. 2007; 3: 9–17.
 • 22.Klimek R.: Cancer: health hazard resulting from attempted life protection. Curr. Gynecol. Oncol. 2010; 8: 149–159.
 • 23.Klimek R., Jasiczek D., Gralek P., Fedor-Freybergh P.: Can­cer – final cellular form of life. Int. J. Prenat. Perinat. Psychol. Medicine 2011; 23: 7–17.
 • 24.Klimek R., Kaim I., Jaskulska B., Dziechciowski M.: Medycy­na za zamkniętymi drzwiami. DREAM, Kraków 1999.
 • 25.Tadeusiewicz R. (red.): Neurocybernetyka teoretyczna. Wydaw­nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • 26.Tadeusiewicz R.: New trends in neurocybernetics. Computer Methods in Materials Science 2010; 10: 1–7.
 • 27.Szymański W. (red.): Rudolfa Klimka położnictwo. DREAM Publ. Comp. Inc., Kraków 1999.
 • 28.Czajkowski K., Szymański W. (red.): Rudolfa Klimka położ­nictwo. RK, Kraków 2006.
 • 29.Klimek M., Klimek R., Mazanek-Mościcka M.: Preterm birth as an indicator of cancer risk for the mother. It. J. Gynaecol. Obstet. 2002; 3: 73–77.
 • 30.Klimek R., Klimek M., Gralek P., Jasiczek D.: Causal ACTH-depot therapy during pregnancies following infertility treatment. Obstet. Gynecol. Int. 2012; 2012: 248926.
 • 31.Klimek R., Klimek M., Jasiczek D.: Immunotherapy of cervi­cal cancer as a biological dissipative structure. Neuro Endo­crinol. Lett. 2011; 32: 380–388.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-05f8044e-9db7-4d80-a988-9b570f7247ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.