PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 2 | 79-84
Article title

Pszczoły i ich produkty – znaczenie dla zrównoważonego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi

Content
Title variants
EN
Bees and their products – importance for sustainable development of plants, animals and humans
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pszczoły mają ogromne znaczenie dla człowieka oraz
całej przyrody. Są gatunkiem strategicznym dla zapylania
roślin, a produkty pszczele takie jak miód są wykorzystywane
jako środki wspomagające leczenie wielu chorób. Miód
posiada bogaty skład chemiczny, który decyduje o jego właściwościach
odżywczych i leczniczych, dlatego przypisuje
się mu działanie profilaktyczne. Produkty pszczele są również
źródłem antyoksydantów, a ich jakość zależy od klimatu,
środowiska, gleby i sposobu przechowywania. Niestety,
w ostatnich latach obserwuje się wzrost śmiertelności tych
pożytecznych owadów, co jest związane z niszczącym wpływem
człowieka na środowisko. Artykuł stanowi przegląd
doniesień na temat leczniczych właściwości produktów
pszczelich oraz zagrożeń dla pszczół.
EN
Bees are vital to humans and the environment. They play
an important role in the pollination of crops; bee products
are often used as therapeutic agents in many diseases. Honey
is of rich chemical composition, which determines its nutritional
and medicinal properties. Therefore, it is attributed
prophylactic activity against many diseases. Bee products
are also a source of antioxidants. Their quality depends on
the climate, environment, soil, and method of storage. Unfortunately,
in the recent years there has been an increase in
mortality of these beneficial insects, which is connected
with the devastating human impact on the environment.
This article is a review of the literature on the healing properties
of bee products and their threats.
Keywords
Contributors
 • Studium doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Studium doktoranckie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Studium doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Oleksa A., Burczyk J.: Markery DNA w hodowli zachowawczej rodzimych linii pszczoły miodnej. Wiad Zoot 2010; XLVIII (1): 55–67.
 • 2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: W sprawie zdrowia pszczół miodnych. Komisja Europejska. Bruksela, dn. 06.12.2010. online [21.07.2012]. Dostępne na:<http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/honeybee_health_communication_pl.pdf>
 • 3. Sprawozdanie w sprawie zdrowia pszczół miodnych i wyzwań dla sektora pszczelarskiego (2011/2108(INI)) dn.25.10.2011 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. online [17.08.2012]. Dostępne na: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0359+0+DOC+ PDF+V0//PL>
 • 4. Bogdanov S, Jurendic T., Sieber R. et al.: Honey for nutrition and health: a Review. American Journal of the College of Nutrition 2008; 27: 677–689.
 • 5. Wantusiak P., Piszcz P., Skwerek M i wsp.: Właściwości antyoksydacyjne miodów wyznaczone metodami chromatograficznymi. Camera Separatoria 2011; 3 (2): 297–317.
 • 6. El Soud N.H.A.: Honey between traditional uses and recent medicine. Maced J Med Sci. doi:10.3889/MJMS.1857-5773. 2012.0213.
 • 7. Majewska E.: Porównanie wybranych właściwości miodów jasnych i ciemnych. Nauka Przyroda Technologie 2009; 3 (4):#143.
 • 8. Majewska E., Kowalska J., Jeżewska A.: Charakterystyka jakości miodów wielokwiatowych z różnych regionów Polski. Btomat Chem Toksykol 2010; XLIII (3): 391–397.
 • 9. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J.: Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do oceny właściwości termodynamicznych miodu pszczelego i substancji do jego fałszowania. Nauka Przyroda Technologie 2010; 4(2)#26.
 • 10. Wilczyńska A.: Zmiany barwy oraz aktywności antyoksydacyjnej miodów podczas przechowywania. Bromat Chem Toksykol 2011; 3 XLIV: 945–950.
 • 11. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K. i wsp.: Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 74.
 • 12. Erejuwa O.O., Sulaiman S.A., Wahab M.S.Ab.: Honey a Novel Antioxidant. Molecules 2012;17: 4400–4423.
 • 13. Wilson J., Bo G., Ge U.: Effects of honey on the histology of liver in adult Wistar rats. Biology and Medicine 2011; 3 (1): 1–5.
 • 14. Kędzia B., Hołderna– Kędzia E.; Wpływ miodu na przemiany metaboliczne zdrowych ludzi. Post Fitoter 2006; 3:145–154.
 • 15. Noori S., Al.– Waili: Topical honey application vs. acyclovir for the treatment of recurrent herpes simplx lesion. Med Sci Monit 2004; 10 (8): 94–98.
 • 16. Kędzia B., Hołderna– Kędzia E.: Produkty pszczele w żywieniu i suplementacji diety. Post Fitoter 2006; 4: 213–222.
 • 17. Ługowski M., Saczko J., Kulbacka J. i wsp.: Reaktywne formy tlenu i azotu. Pol Merk Lek 2011; XXXI: 313– 317.
 • 18. Ciborowska H. Rudnicka A.: Dietetyka– żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2007.
 • 19. Kędzia B., Hołderna– Kędzia E.: Alergenne działanie miodu pszczelego. Acta Agrobot 2006; 59 (1): 257–263.
 • 20. Kędzia B., Hołderna– Kędzia E.: Usuwanie metali szkodliwych dla zdrowia z organizmu za pomocą produktów pszczelich. Herba Pol 2009; 55 (1): 98– 108.
 • 21. Gliński Z., Kostro K.: Zespół masowego ginięcia pszczół nową groźną chorobą pszczoły miodnej. Życie weterynaryjne 2007; 82 (8); 651–653.
 • 22. Jaszczyńska M.: Ochrona zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej. Wiad Zoot 2006; XLIV (4): 56–60.
 • 23. Łozowicka B.: Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin i biocydami (2009–2010). Post Ochr Roślin 2011; 51 (1): 71–76.
 • 24. Łozowicka B. : Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin. Post Ochr Roślin 2008; 48 (3): 792–797.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-05bccab6-4513-471b-bfc4-c8ba7408a4cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.