Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2022 | 76 | 70-79

Article title

Back pain syndrome in nurses in Podkarpackie hospitals

Content

Title variants

PL
Zespół bólowy kręgosłupa u pielęgniarek w podkarpackich szpitalach

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: Back pain syndromes constitute a serious health problem. They most often affect people between 40 and 60 years of age, but it also happens that they appear before the age of 30. They are a frequent problem in nurses. The etiology of these ailments is multifactorial. The main causes are physical stresses on the spine: lifting, a forced posture, and obesity. Human neurophysiological predispositions and social conditions also play an important role. The study attempts to determine whether the respondents know the cause of their ailments, and what the prevention of this disease, knowledge of the principles of ergonomics and pro-health measures should be. MATERIAL AND METHODS: In this work, the frequency of back pain syndromes in nurses in two hospitals in the Podkarpackie region was observed. The author’s own questionnaire and anthropometric research were used. RESULTS: Pain occurred in 89% of the respondents, and the main causes of these ailments were physical stress, overweight and low physical activity. The respondents knew the principles of ergonomics, but did not use them at work, and the length of service was not statistically significant. The lack of training and appropriate equipment was noted. Stress factors had an effect on back pain only in 13% of the respondents. CONCLUSIONS: Back pain occurs in 90% of the surveyed nurses in hospitals in the Podkarpackie region and has the features of an occupational disease. The respondents know the principles of ergonomics and express their willingness to deepen their knowledge on this subject. This knowledge should be supplemented with the basic understanding of active physiotherapy and neurophysiology due to the role of psychological factors in the treatment of chronic pain.
PL
WSTĘP: Zespoły bólowe kręgosłupa są ogromnym problemem zdrowotnym. Dotyczą najczęściej osób pomiędzy 40 i 60 rokiem życia, ale zdarza się, że występują jeszcze przed 30 rokiem życia. U pielęgniarek są powszechnym zjawiskiem. Etiologia tych dolegliwości jest wieloczynnikowa. Zasadniczą przyczyną są obciążenia fizyczne kręgosłupa: dźwiganie, wymuszona postawa ciała oraz nadwaga. Istotną rolę odgrywają też predyspozycje neurofizjologiczne człowieka i uwarunkowania społeczne. W pracy podjęto próbę ustalenia, czy osoby badane znają przyczynę swoich dolegliwości, wiedzą, jaka powinna być profilaktyka tego schorzenia, znają zasady ergonomii oraz działania prozdrowotne w tym zakresie. MATERIAŁ I METODY: W pracy określono częstość występowania zespołów bólowych kręgosłupa u pielęgniarek w dwóch szpitalach na Podkarpaciu. Posłużono się autorską ankietą i badaniami antropometrycznymi. WYNIKI: Ból występował u 89% badanych, a zasadniczą przyczyną dolegliwości były obciążenia fizyczne, nadwaga i niska aktywność fizyczna. Osoby badane znały zasady ergonomii, ale nie wykorzystywały ich w pracy, a staż nie miał tu statystycznie istotnego znaczenia. Odnotowano brak szkoleń i odpowiedniego sprzętu. Jedynie u 13% badanych czynniki stresowe miały wpływ na dolegliwości bólowe kręgosłupa. WNIOSKI: Ból pleców występuje u 90% badanych w szpitalach na Podkarpaciu i ma cechy choroby zawodowej. Respondenci znają zasady ergonomii i wyrażają chęć pogłębienia swojej wiedzy na ten temat. Wiedzę tę należy uzupełnić o podstawowe wiadomości z zakresu aktywnej fizjoterapii i neurofizjologii ze względu na rolę czynników psychologicznych w leczeniu przewlekłego bólu.

Discipline

Year

Issue

76

Pages

70-79

Physical description

Contributors

 • Instytut Medyczny, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Instytut Medyczny, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
 • nstytut Medyczny, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

References

 • 1. Kilar J.Z., Lizis P. Leczenie ruchem. Część I: Badanie narządu ruchu w rehabilitacji. Wyd. Kasper. Kraków 1996.
 • 2. Lewandowska A., Litwin B. Burnout as an occupational risk for nurses. [Article in Polish]. Ann. Acad. Med. Stetin. 2009; 55(3): 86–89.
 • 3. Thorn B.E. Ronald Melzack Award Lecture: Putting the brain to work in cognitive behavioral therapy for chronic pain. Pain 2020; 161(Suppl. 1): S27–S35, doi: 10.1097/j.pain.0000000000001839.
 • 4. Fujii T., Oka H., Takano K., Asada F., Nomura T., Kawamata K. et al. Association between high fear-avoidance beliefs about physical activity and chronic disabling low back pain in nurses in Japan. BMC Musculoskelet. Disord. 2019; 20(1): 572, doi: 10.1186/s12891-019-2965-6.
 • 5. Jaromi M., Nemeth A., Kranicz J., Laczko T., Betlehem J. Treatment and ergonomics training of work-related lower back pain and body posture problems for nurses. J. Clin. Nurs. 2012; 21(11–12): 1776–1784, doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04089.x.
 • 6. Simon M., Tackenberg P., Nienhaus A., Estryn-Behar M., Conway P.M., Hasselhorn H.M. Back or neck-pain-related disability of nursing staff in hospitals, nursing homes and home care in seven countries – results from the European NEXT-Study. Int. J. Nurs. Stud. 2008; 45(1): 24–34, doi: 10.1016/j.ijnurstu.2006.11.003.
 • 7. Kuriata E., Felińczak A., Grzebieluch J., Szachniewicz M. Specyfika pracy pielęgniarskiej w szpitalu – warunki pracy i aktualne wyzwania. Część 1. Piel. Zdr. Publ. 2011; 1(2): 163–167.
 • 8. Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. J.T. Marcinkowski [red.]. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2003.
 • 9. Bugajska J., Żołnierczyk-Zreda D., Jędryka-Góral A. Rola psychospołecznych czynników pracy w powstawaniu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych u pracowników. Med. Pr. 2011; 62(6): 653–658.
 • 10. Bóle kręgosłupa. J. Kiwerski, R. Fiutko [red.]. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2001.
 • 11. Wypyszewska J., Kopański Z., Kulesa-Mrowiecka M., Rowiński J., Furmanik F., Tabak J. et al. Classification of pain. [Article in Polish]. J. Clin. Healthcare 2018; 2: 12–17.
 • 12. Adamaszek M., Włoszczak-Szubzda A. Częstotliwość występowania bólu kręgosłupa u personelu medycznego. Aspekty zdrowia i choroby 2018; 3(1): 133–151.
 • 13. Menzel N.N. Psychosocial factors in musculoskeletal disorders. Crit. Care Nurs. Clin. North Am. 2007; 19(2): 145–153, doi: 10.1016/j.ccell.2007.02.006.
 • 14. Maciuk M., Krajewska-Kulak E., Klimaszewska K. Self-assessment of low back pain incidence in professionally active nurses. [Article in Polish]. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(4): 728–738.
 • 15. Freitag S., Seddouki R., Dulon M., Kersten J.F., Larsson T.J., Nienhaus A. The effect of working position on trunk posture and exertion for routine nursing tasks: an experimental study. Ann. Occup. Hyg. 2014; 58(3): 317–325, doi: 10.1093/annhyg/met071.
 • 16. Kułagowska E., Kosińska M., Karolak I. Bezpieczeństwo i ergonomia w pracy pielęgniarek opieki długoterminowej. Zesz. Nauk. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2017; 3(35): 79–91.
 • 17. Chaiprateep T., Kolladarungkri T., Kumthornthip W., Hunnangkul S. Effectiveness of back exercise and education for lower back pain prevention among nurses at a Tertiary Hospital in Bangkok, Thailand. SMJ 2020; 72(2): 109–116, doi: 10.33192/Smj.2020.15.
 • 18. Higiena pracy w pielęgniarstwie: wybrane zagadnienia. B. Bilski [red.]. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2009.
 • 19. Menzel N.N. Back pain prevalence in nursing personnel: measurement issues. AAOHN J. 2004; 52(2): 54–65, doi: 10.1177/216507990405200204.
 • 20. Járomi M., Kukla A., Szilágyi B., Simon-Ugron Á., Bobály V.K., Makai A. et al. Back School programme for nurses has reduced low back pain levels: A randomised controlled trial. J. Clin. Nurs. 2018; 27(5–6): e895–e902, doi: 10.1111/jocn.13981.
 • 21. Malińska M. Preventing work-related musculoskeletal disorders: physical activity at work (1). [Article in Polish]. Bezp. Pr. 2014; 3: 25–29.
 • 22. Ksykiewicz-Dorota A., Gerasim B., Zagórski J., Sadło A. Metoda określania i oceny pozycji ciała pielęgniarki odcinkowej w oddziale szpitalnym. Zdr. Publ. 1992; 103(9): 469–474.
 • 23. Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa: epidemia naszych czasów. Wyd. ZL Natura. Kielce 2003.
 • 24. Spannbauer A., Danek J. Is back pain affecting you? Practical advice on back pain self prevention for the nurses and physiotherapists. [Article in Polish]. Pielęg. Chir. Angiol. 2008; 2(4): 129–135.
 • 25. Depa A., Drużbicki M. Assessment of frequency of lumbalgia occurrence with relation to the character of performed work. [Article in Polish]. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2008; 1: 34–41.
 • 26. Kołcz A., Jenaszek K. Assessment of pressure pain threshold at the cervical and lumbar spine region in the group of professionally active nurses: A cross‐sectional study. J. Occup. Health 2020; 62(1): e12108, doi: 10.1002/1348-9585.12108.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-0595daac-122f-4720-8960-8395a9686b30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.