PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 1 | 25-32
Article title

Rola nałogu palenia tytoniu i zawartości pierwiastków fizjologicznych na udział litu, tytanu, strontu, molibdenu w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka żółciowego

Content
Title variants
EN
The role of smoking habit and levels of physiological elements in the contribution of lithium, titanium, strontium and molybdenum in the mineral structure of gallstones
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Introduction. The paper presents the problem of occurrence and co-occurrence of the elements: titanium, lithium, molybdenum and strontium with physiological elements such as calcium, magnesium, sodium and potassium in smoking and non-smoking inhabitants of Częstochowa and Bielsko-Biała districts. The aim of this study was to determine the level of accumulation and co-occurrence of Ti, Li, Mo, Sr, Ca, Mg, Na, K in deposits of the gallbladder in smokers and nonsmokers. Materials and methods. The content of these elements in gallbladder deposits obtained during cholecystectomy was assessed by means of inductive coupled plasma –atomic emission spectrometry (ICP – AES) with accuracy to 0,01 μg/g. Results. Comprehensive statistical data illustrate the occurrence of the selected elements in the mineral structure of gallstones in smoking and non-smoking people on the example of inhabitants of Częstochowa and Bielsko-Biała districts. Conclusions. The content of the investigated elements in deposits of the gallbladder was higher in the nonsmokers’ choleliths in both districts as a result of smaller discrimination.
PL
Wstęp. W pracy przedstawiono zagadnienie występowania i współwystępowania pierwiastków śladowych Ti, Li, Mo, Sr w nawiązaniu do zmian zawartości pierwiastków fizjologicznych Ca, Mg, Na, K w złogach pęcherzyka żółciowego od osób palących i niepalących mieszkających na terenach okręgu bielskiego i częstochowskiego. Celem badań było ustalenie zawartości oraz współwystępowania Ti, Li, Mo, Sr, Ca, Mg, Na, K w złogach pęcherzyka żółciowego osób palących i niepalących. Materiał i metody. Zawartość pierwiastków w złogach pęcherzyka żółciowego pozyskanych podczas cholecystektomii oznaczano metodą emisyjnej spektrometrii z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-AES) z wykrywalnością 0,01 μg/g. Wyniki. Charakterystyka statystyczna obrazuje występowanie wybranych pierwiastków w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka żółciowego osób palących i niepalących na przykładzie okręgu bielskiego i częstochowskiego. Wnioski. Zawartość Ti, Li, Mo, Sr w złogach pęcherzyka żółciowego była większa u osób niepalących w obu badanych regionach, jako rezultat mniejszej ich dyskryminacji.
Publisher

Year
Volume
19
Issue
1
Pages
25-32
Physical description
Contributors
 • Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec (Poland), psorek_1940@o2.pl
author
author
References
 • [1] Nowak N., Kwapuliński J.: Występowanie wybranych metali w pyle zawieszonym wokół Elektrowni „Łagisza”. Ochrona Powietrza 1991; 2: 38-43.
 • [2] Kwapuliński J., Mirosławski J., Cyganek M.: Ocena toksyczności zjawiska wtórnego pylenia w sąsiedztwie ulicy. Ochrona Powietrza 1991; 1: 6-9.
 • [3] Brazowski J., Czerwionka-Szaflarska M.: Bierne palenie – niedoceniany problem w populacji wieku rozwojowego. Pediatr Pol 2009; 84: 70.
 • [4] Warren Ch., Riley l., Asma S., Eriksen M., Green L., Blanton C., Loo C., Batchelor S., Yach D. Tobacco use by youth: a surveillance report from the Global Youth Tobacco Survey Project. Bull World Health Organization 2000; 78: 868-876.
 • [5] Falcon M., Vinas P., Perez-Carceles M.D. et al.: Placental cadmium and lipid peroxidation in smoking women related to newborn anthropometric measurements. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2003; 45: 278.
 • [6] Pachlopnik Schmid J.M., Kuehni C.E., Strippoli M.P. et.al.: Maternal Tobacco smoking and decreased leucocytes, including dentritic cells, in neonates. Pediatr Res 2007; 61: 462.
 • [7] Zagierski M., Woś-Wasilewska E., Liberek A. i wsp.: Wpływ biernego palenia papierosów na stan zdrowia dzieci. Pediatr Współ Gastroenter Hepatol 2008; 10: 194-198.
 • [8] Montgomery S.M., Ehlin A., Ekbom A.: Smoking during pregnancy and bulimia nervosa in offspring. J Perinat Med 2005; 33: 206.
 • [9] Nogaj E., Kwapuliński J., Bazowska M., Ahnert B., Olender J.: Zmiana zawartości Fe i Mn w migdałkach dzieci narażonych na bierne palenie i ich lokalną imisję na przykładzie Chorzowa. Przegl Lek 2010; 67(10): 936-940.
 • [10] Nogaj E., Kwapuliński J., Bazowska M.: Wpływ biernego palenia na występowanie Cu i Ca w migdałkach dzieci obszaru miasta Tychy. Przegl Lek 2010; 67(10): 933-935.
 • [11] Brodziak B., Kwapuliński J., Szczygieł M., Kobiołka W.: Występowanie metali w błonach płodowych, fragmentach przypłodowych i trzyłożyskowych pępowin w aspekcie nałogu palenia tytoniu. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 87-94.
 • [12] Wiechuła D., Kwapuliński J., Szczygieł M., Kobiołka W.: Wpływa palenia czynnego i biernego na zawartość wybranych metali w łożyskach kobiet. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 95-105.
 • [13] Bogunia M., Kwapuliński J., Mander J., Szczygieł M.: Występowanie metali ciężkich w mleku kobiet palących i niepalących zamieszkałych na terenie Ziemi Cieszyńskiej. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 107-115.
 • [14] Nogaj E., Kwapuliński J., Nogaj P.: Rola nałogu palenia tytoniu w kontaminacji wybranymi metalami tętnic udowych; W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 170-181.
 • [15] Malara P., Kwapuliński J., Malara B.: Wpływ nałogu palenia tytoniu na współwystępowanie metali w zębach kobiet. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 192-204.
 • [16] Fischer A., Kwapuliński J., Wiechuła D.: Równowaga kationowa w zębach kobiet palących i niepalących zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. Red.: Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 205-212.
 • [17] Kwapuliński J., Nogaj E., Trzcionka J.: Występowanie metali w zmienionych miażdżycowo tętnicach udowych osób palących i niepalących. W: Kobieta i tytoń: aktualne badania w Polsce. (red.) Florek E., Piekoszewski W., Wrzosek J., Katedra i Zakład Toksykologii AM im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2002; 182-189.
 • [18] Malara P., Łangowska-Adamczyk H., Kwapuliński J., Malara B.: Wpływ palenia tytoniu na występowanie kadmu i ołowiu w twardych tkankach zębów. Czas Stom 2004; 7(2): 118-124.
 • [19] Malara P., Kwapuliński J., Drugacz J.: The influence of cigarette smoking on the occurrence of some metals In teeth. Pol J Environ Stud 2004; Suppl. II: 312-314.
 • [20] Malara P., Kwapuliński J., Drugacz J.: Koncepcja równowagi kationowej w układach biologicznych na przykładzie twardych tkanek zębów. Annales Academiae Medicae Silesiesis 2004; (Supl), 83: 163-168.
 • [21] Malara P., Kwapuliński J., Drugacz J.: Występowanie ołowiu i kadmu w zębach mlecznych dzieci dodatkowo narażonych w mieszkaniach na dym tytoniowy. Przegl Lek 2004; 61(10): 1122-1125.
 • [22] Kwapuliński J., Ahnert B., Bogunia M., Mirosławski J., Rochel R., Rutkiewicz J.: Zastosowanie metody analizy czynników głównych do oceny wpływu nałogu palenia tytoniu na występowanie pierwiastków w kamieniach żółciowych kobiet. Przegl Lek 2004; 61(10): 1131-1134.
 • [23] Kwapuliński J., Ahnert B., Bogunia M., Bogunia E., Nogaj E., Kowol J., Rutkiewicz J.: Analiza potencjalnych reakcji antagonizmu między ołowiem i wapniem w kamieniach żółciowych kobiet palących aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1135-1139.
 • [24] Ahnert B., Kwapuliński J., Bogunia M., Kowol J., Bogunia E.: Arsen w hydroksyapatytach kamieni żółciowych u kobiet palących aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1147-1150.
 • [25] Bogunia M., Kwapuliński J., Ahnert B., Bogunia E., Górka A., Rabsztyn., Otrębska B.: Antagonistyczna rola selenu w interakcjach z wybranymi pierwiastkami podczas kontaminacji kamieni żółciowych u mężczyzn palących i niepalących. Przegl Lek 2005; 62(10): 1082-1085.
 • [26] Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M., Ahnert B., Babula M., Sulfita M., Nogaj P.: Badania nad występowanie rtęci w migdałkach gardłowych w nawiązaniu do płci, wieku i miejsca zamieszkania (województwa śląskiego). W: Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. (red.) Falkowska L., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2010: 251-256.
 • [27] Bogunia M., Ahnert B., Kwapuliński J., Brodziak B., Bogunia E., Kowol J., Paukszto A., Zmiany zawartości baru i strontu w złogach kamieni żółciowych kobiet palących i niepalących tytoń. Przegl Lek 2006; 63(10): 1011-1014.
 • [28] Bogunia M., Kwapuliński J., Ahnert B., Bogunia E., Nogaj E., Rutkiewicz J., Mitko K., Bebek M.: Zastosowanie metody analizy czynników głównych do oceny roli żelaza i manganu w składzie chemicznym kamieni żółciowych. Bromat Chem Toksykol 2006; 39(4): 391-395.
 • [29] Kwapuliński J., Fischer A., Wiechuła D.: Udział dróg migracji niektórych metali w intoksykacji zębów osób palących i niepalących. Przegl Lek 2004; 61(10): 1140-1143.
 • [30] Brodziak B., Kwapuliński J., Nogaj E., Bebek M., Mitko K.: Zawartość metali w głowie kości udowej w grupie osób niepalących oraz palących w przeszłości. Przegl Lek 2004; 61(10): 1144-1146.
 • [31] Ahnert B., Kwapuliński J., Bogunia M., Kowol J., Bogunia E., Walczyk K.: Arsen w hydroksyapatytach kamieni żółciowych u kobiet aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń. Przegl Lek 2004; 61(10): 1147-1150.
 • [32] Zanieczyszczenie powietrza. Województwo śląskie w latach 2005-2012 ŚlSSE Katowice. Roczne Biuletyny.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-055cede0-5a34-4782-ba89-8c0d8c71f2ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.