PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 4 | 207–217
Article title

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – ocena 16-miesięcznej działalności

Content
Title variants
EN
Regional Committees for the Adjudication of Medical Cases – assessment of 16-months of operation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T Ę P Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powołano wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Celem niniejszego opracowania była analiza danych opisujących działania komisji od początku ich działalności, tj. od 01.01.2012 r. do 30.04.2013 r. M A T E R I A Ł I M E T O D Y Projekt przeprowadzono w modelu epidemiologicznego badania przekrojowego, na podstawie danych zebranych i udostępnionych przez Rzecznika Praw Pacjenta. Otrzymane informacje obejmowały: liczbę złożonych wniosków (bez wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy), liczbę zwróconych wniosków, powody zwrotów wniosków, liczbę wniosków będących aktualnie przedmiotem prac komisji, liczbę postępowań zakończonych, liczbę wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, liczbę zakończonych postępowań z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz liczbę posiedzeń komisji, w tym posiedzeń organizacyjnych. WYNIKI W okresie od 01.01.2012 r. do 30.04.2013 r. do komisji wpłynęło łącznie 791 wniosków. Spośród zakończonych postępowań ustaleniem zaistnienia zdarzenia medycznego zakończyło się 60 spraw, natomiast wskutek rozpoznania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy za zdarzenie medyczne uznano łącznie 23 sprawy. Z tego w całym 2012 r. do komisji wpłynęły łącznie 404 wnioski. Spośród zakończonych postępowań ustaleniem zaistnienia zdarzenia medycznego zakończyły się 22 sprawy, natomiast wskutek rozpoznania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy za zdarzenie medyczne uznano łącznie 11 spraw. WNIOSKI Obserwuje się wzrost liczby składanych wniosków, co potwierdza fakt, iż idea powołania komisji zaczyna przynosić zakładane przez ustawodawcę efekty. Daje to korzyści zarówno pacjentom, jak i środowisku medycznemu. Współpraca w ramach komisji personelu medycznego z prawnikami jest niezwykle istotna dla kształtowania świadomości prawnej lekarzy.
EN
INTRODUCTION On the basis of the amendment of the Act of 6 November 2008 on Patients' Rights and Patients' Rights Ombudsman (PRO), provincial committees for the adjudication of medical cases were appointed. The aim of this study was to analyze the data describing the operation of the committees from the beginning of their operations, i.e. 1 January 2012, till 30 April 2013. METHODS It was a cross-sectional study covering data gathered and made available by the PRO. The information obtained included the number of: applications submitted (excluding requests for case re-examination ), returned applications and the reasons for refund requests, applications that are currently being dealt with by the committee, investigations completed, requests for reconsideration, completed proceedings with a request for case reexamination as well as committee meetings, including organizational meetings. RESULTS In the period from 1 January 2012 to 30 April 2013, the committee received 791 applications. Among the completed proceedings, determining the occurrence of a medical event resulted in 60 cases, whereas as a result of dealing with requests for a reconsideration of medical cases, 23 cases in total were determined. Throughout 2012, the committee received 404 applications. Among the completed proceedings, determining the occurrence of a medical case resulted in 22 cases, whereas as a result of dealing with requests for a reconsideration of a medical event there was a total of 11 cases. CONCLUSIONS An increase in the number of applications can be noticed, which confirms that the idea of establishing the committee is beginning to deliver the results assumed by the legislature . This provides benefits to both patients and the medical community. Good cooperation between physicians and lawyers is crucial for the development of legal awareness of physicians.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
4
Pages
207–217
Physical description
Contributors
 • Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie ul. Sportowa 21 41-506 Chorzów tel. +48 32 246 60 00
 • Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie
References
 • 1. Ustawa z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 j.t. ze zm.). Rozdz. 13a, art. 67a.
 • 2. Materiały z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Błąd Medyczny”, Warszawa 5–6 marca 2008 r. Cz.1. Prawo i Medycyna. 2008. Dostęp: www.prawoimedycyna.pl/?str+artykul&id=82
 • 3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 08.12.1953 r., sygn. akt II K 811/53.
 • 4. Kryst L. Zdarzenia niepożądane i błędy medyczne w opiece zdrowotnej. Bezpieczeństwo Pracy 2011; 11: 22–23.
 • 5. Korytkowska D. Pojęcie błędu medycznego i zdarzenia medycznego. Acta Universitatis Lodziensis – Folia Oeconomica 2012; 274: 61–70.
 • 6. Kis-Wojciechowska M., Przybylski Z. Błąd medyczny. Homines Hominibus 2011; 7: 127–141.
 • 7. Michalska A., Berent J. Błędy medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia urazów czaszkowo-mózgowych w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Neurol. Neurochirur. Pol. 2007; 41: 327–332.
 • 8. Ptaszyńska-Sarosiek I., Niemcunowicz-Janica A., Janica J., Dopierała T., Załuski J., Wardaszka Z. Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego z dziedziny neurochirurgii w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku. Ann. Acad. Med. Stetin. 2007; 53 (supl. 2): 36–38.
 • 9. Deboa D. Błędy medyczne z zakresu chirurgii w materiale Zakładu Medycyny Sadowej PAM i Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Arch. Med. Sąd. Krym. 2007; 57: 205–209.
 • 10. Wojtasiński Z., Florek-Moskal M. Plaga błędów medycznych. Wprost 2005; 23(1175). Dostęp: http://www.wprost.pl/ar/77336/Plaga-bledowmedycznych/
 • 11. Gietka E. Błędy medyczne. Przegląd. Dostęp: www.przegladtygodnik. pl/pl/artykul/bledy-medyczne.
 • 12. Wieczorek H. Błędy lekarskie są poza statystyką. Gazeta Wrocławska. Dostęp: www.gazetawroclawska.pl/drukuj/317439,bledy-lekarskie-sa-pozastatystyka, id,t.html
 • 13. Wnęk A., Policha K. Błąd medyczny – nowy reżim odpowiedzialności odszkodowawczej; nowe zasady ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Rozprawy Ubezpieczeniowe 2011; 11(2). Dostęp: www.rzu.gov.pl/drukuj/20771
 • 14. Górska A. Błędy lekarskie – komisja medyczna nie działa szybko i skutecznie. Gazeta Krakowska. Dostęp: www.gazetakrakowska.pl/drukuj/ /955119,bledylekarskie- komisja-medyczna-niedziała-szybko-i-skutecznie, id,t.html.
 • 15. Zoń Ł. Zdarzenia medyczne: model szwedzki u nas się nie przyjął. Rynek Zdrowia.pl Dostęp: www.rynekzdrowia.pl/Moim-zdaniem/Zdarzeniamedyczne- model-szwedzki-u-nas-sie-nie-przyjal,130999,drukuj.html.
 • 16. Modrzejewska W. Zdarzenia medyczne w praktyce. Medycyna Prywatna. pl Dostęp: www.medycynaprywatna.pl/zdarzenia-medyczne-w-praktyce/.
 • 17. Gmiterek-Zabłocka A. Odszkodowania za błędy medyczne? Koniec z czekaniem. Gazeta Wyborcza. Dostęp: www.lublin.gazeta.pl/lublin/ /2029020,48724,12672413.html.
 • 18. Śliwka M. Wybrane czynniki determinujące działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Prawo i Medycyna 2012; 48/49(3–4). Dostęp: www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul& id=1357.
 • 19. Barczykowska J. Pacjenci wolą iść do sądu niż do komisji badającej błędy medyczne. Dziennik Łódzki. Dostęp: www.dzienniklodzki.pl/drukuj/ /641683,pacjenci-wola-isc-do-sadu-niz-do-komisji-badajacej-bledy-medyczne, id,t.html?cookie=1.
 • 20. Bartela E. Związek przyczynowo-skutkowy w błędach medycznych. Portal Medicalnet.pl. Dostęp: www.medicalnet.pl/Zwiazek-przyczynowoskutkowy- w-bledach-medycznych,wiadomosc,10,czerwiec,2013.aspx.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-04dc94d8-6d5e-4dc0-8bba-88d30d009fa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.