PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 1 | 31-36
Article title

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 3 grudnia 2010 roku – analiza socjologiczno-prawna

Content
Title variants
EN
Amendments to the mental health protection act of 3 December 2010 – socio-legal analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego funkcjonuje w polskim systemie prawnym od niespełna siedemnastu lat. Akt ten był do tej pory trzykrotnie nowelizowany. Kolejne zmiany ustawy mówiły o: doprecyzowaniu zasad przyjęcia pacjenta do szpitala bez jego zgody, wprowadzeniu instytucji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, założeniach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego etc. Tegoroczna czwarta nowelizacja ustawy nie zakłada zmian, które można by określić mianem rewolucyjnych. Omawiany akt wprowadza jednak istotne zapisy, które mogą mieć znaczenie dla codziennego funkcjonowania zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Zmiany te dotyczą zwłaszcza takich zagadnień, jak: procedura hospitalizacji w trybie wnioskowym, stosowanie przymusu bezpośredniego, doprecyzowanie kompetencji ww. Rzecznika oraz podjęcie nowych działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego. Szczególnie w odniesieniu do kwestii przymusu bezpośredniego można dostrzec istotne zmiany, do których zaliczyć należy przede wszystkim upoważnienie ratowników medycznych do stosowania unieruchomienia oraz przytrzymania. Istotne jest także, iż w chwili obecnej wyłącznie do sądu należy decyzja o wszelkich formach przymusowego transportu do szpitala lub też domu pomocy społecznej. Podejmując się analizy wspomnianej ustawy, warto spróbować dokonać wstępnej oceny zaproponowanych zmian. Warto zastanowić się, czy proponowane zmiany wpłyną pozytywnie na codzienne funkcjonowanie zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także czy w chwili obecnej dostrzec można istotne kwestie, które nie zostały uregulowane w omawianej nowelizacji.
EN
The mental health protection act has been operating in the Polish legal system for less than seventeen years. This act has been revised three times so far. Subsequent changes to the law referred to: clarifying the rules of admission to hospital without patients’ consent, introduction of the institution of Ombudsman for the Psychiatric Patient Right Protection, assumptions of the National Mental Health Protection Program etc. This year’s fourth amendment to the act does not introduce changes that could be called revolutionary. However, this act adds significant issues which may be important for everyday functioning of patients and medical staff. These changes deal especially with such issues as: compulsory sychiatric hospitalisation in the petition mode, the use of the direct coercion, clarification of the competence of the above mentioned Ombudsman, and undertaking new measures to promote mental health. Especially with respect to the issues of direct coercion you can see significant changes, which include in particular authorization of medical emergency workers to use immobilization and hold. It is also important that at the moment only the courts decide on all forms of forced transportation to the hospital or nursing home. Taking up the analysis of the above act, it is worth to make a preliminary assessment of the proposed changes. It is worth to considering, whether the proposed changes will have a positive impact on the functioning of both patients and medical staff. Not less important is considering whether presently some major issues can be perceived that have not been covered by the amendment.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
31-36
Physical description
Contributors
 • Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka, Instytut Socjologii KUL. Kierownik Katedry: prof. Krzysztof Motyka
References
 • 1.Jackowska I.: Praktyczna 1. encyklopedia prawa. Wydawnictwo Gazeta Prawna, Warszawa 2006: wersja elektroniczna.
 • 2. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r., nr 6 poz. 19).
 • 3. Bujny J.: Prawa pacjenta – między autonomią a paternalizmem. C.H. Beck, Warszawa 2007: 255.
 • 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
 • 5. Uzasadnienie Ministerstwa Zdrowia do projektu zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: 5-6; www.mz.gov.pl.
 • 6. Bomba J.: Wartości humanistyczne a poszanowanie praw człowieka w trudnych warunkach. Psychiatr. Pol. 1993; 27: 234.
 • 7. Winczorek P.: Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. Liber, Warszawa 2000: 48-49.
 • 8. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410, z późn. zm.).
 • 9. Boratyńska M., Konieczniak P.: Prawa pacjenta. Wyd. Delfin, Bydgoszcz 2003: 421-423.
 • 10. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r., nr 30, poz. 179, z późn. zm.).
 • 11. Paragraf 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz.U. nr 103, poz. 514).
 • 12. Nestorowicz M.: Prawo medyczne. Dom Organizatora Tonik, Toruń 2005: 135-136.
 • 13. Uzasadnienie Ministerstwa Zdrowia do projektu zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: 4-5; www.mz.gov.pl.
 • 14. Karkowska D.: Prawa pacjenta. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004: 337.
 • 15. Kmieciak B.: Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna w trybie wnioskowym, w kontekście poszanowania praw pacjenta poradni zdrowia psychicznego. Psychiatr. Psychol. Klin. 2010; 10: 282-287.
 • 16. Pilipiec S.: Autorytet prawa obowiązującego. UMCS, Lublin (praca niepublikowana).
 • 17. Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 121, poz. 83).
 • 18. Maćkiewicz J.J.: Studium przypadku osoby hospitalizowanej bez zgody. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa 2010: 8-9 (niepublikowana praca zaliczeniowa kandydata do służby w Korpusie Służby Cywilnej).
 • 19. Kmieciak B.: Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jako strażnik ładu społecznego W: Moczuk E.B., Sagan B. (red.): III Forum Socjologów Prawa. Ius et Administratio. Zeszyt Specjalny, Rzeszów 2010: 24-25.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-03d4a41b-ba88-4693-9dba-542fb7bf1411
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.