PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 4 | 226–232
Article title

Zdrowie jako wartość w ocenie studentów z województwa podkarpackiego

Content
Title variants
EN
Health as a value in evaluation of students from Podkarpackie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T Ę P Zdrowie jest podstawową wartością każdego człowieka. Zindywidualizowane zachowania zdrowotne, nabywane w okresie socjalizacji, z czasem stają się świadomymi wyborami. Dlatego analiza wartościowania zdrowia jest ważnym elementem oceny świadomości prozdrowotnej młodzieży studiującej. Celem pracy była analiza zdrowia jako wartości w ocenie studentów z województwa podkarpackiego MATERI A Ł I M E T O D Y Badaniami objęto 690 studentów z województwa podkarpackiego. Badania przeprowadzono z zastosowaniem ankiety własnego autorstwa oraz standaryzowanego narzędzia badawczego – Listy Kryteriów Zdrowia (LKZ). Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. WYNIKI Przeprowadzone badania wykazały, że badani studenci najwyższą wagę przypisują zdrowiu rozumianemu jako „właściwość”, „proces” i „cel”, zaś zdrowie jako „stan” i „wynik” zajmuje nieco dalsze miejsce. Być zdrowym, w opinii badanych, to przede wszystkim „nie odczuwać żadnych dolegliwości fizycznych”, „mieć sprawne wszystkie części ciała”, „potrafić dobrze współżyć z innymi ludźmi”, „akceptować siebie, znać swoje możliwości i braki” oraz „czuć się dobrze” i „dożyć późnej starości”. Natomiast mniej ważne są „czuć się szczęśliwym przez większość czasu”, „umieć się cieszyć z życia” oraz „nie palić tytoniu” i „należycie się odżywiać”. WNIOSKI Ocena znaczenia i wartościowania zdrowia jest ważnym elementem oceny świadomości prozdrowotnej studentów. Ustalenie deficytów zachowań zdrowotnych młodzieży studiującej umożliwia wyodrębnienie studentów, którzy powinni być objęci edukacją w zakresie promocji zdrowia.
EN
INTRODUCTION Health is a fundamental value of every human being. Individualized health behaviors, acquired during socialization, with time become conscious decisions. Therefore, the analysis of health evaluation is an important element in assessing the health awareness of university students. The aim of the study was to analyze health as a value in the assessment of students from the Podkarpackie voivodeship. MATERIALS AND METHODS The research was carried out among 690 students from the Podkarpackie voivodeship. It was also conducted using a survey made on the basis of the List of Health Criteria. All the obtained results were later subjected to statistical analysis. RESULTS The research found that the surveyed students place the utmost importance on health understood as “property”, “process” and “objective” and health as a “state” and “result” occurred a bit further down on the list. . Being healthy in the opinion of the respondents is primarily “not feel any physical ailments”, “ have all wellfunctioning body parts ”, “able to get along with other people”, “accept yourself, know your strengths and weaknesses ” and “feel good”, and ”live to a ripe old age”. In contrast, less important was “feel happy most of the time”, “ able to enjoy life” and “no smoking” and “ eat properly.” CONCLUSIONS Assessing the significance and evaluation of health is an important element in assessing the health awareness of students. Determining the health behavior deficits of young people studying enables one to distinguish the students who should be included in education in the field of health promotion.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
4
Pages
226–232
Physical description
Contributors
 • Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16 37-500 Jarosław tel. +48 16 224 46 03, +48 16 628 03 98
 • Zakład Położnictwa Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Zakład Położnictwa Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
author
 • Zakład Położnictwa Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
References
 • 1. Aue W. Współczesne tendencje w definiowaniu zdrowia. Art. Dent. 2010; 8, 3: 234–236.
 • 2. Żiżka-Salamon D., Szyndera M., Wiązek U. Zdrowie – wartość uznawana czy realizowana przez studentów. Annales UMCS 2005; LX, suppl. XVI, 675: 477–480.
 • 3. Puchalski K. Potoczne definiowanie zdrowia. Annales UMCS 2005; LX, suppl. XVI, 430: 414–417.
 • 4. Tuszyńska-Bogucka V., Bogucka J. Zdrowie w hierarchii wartości. Annales UMCS 2005; LX, suppl. XVI, 584: 91–94.
 • 5. Malik M., Zarzycka D., Iłżecka J., Jarosz M. Wartość zdrowia jako czynnik motywacyjny do działań prozdrowotnych. Zdr. Publ. 2009; 119: 33–39.
 • 6. Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • 7. Warmińska M., Dąbrowska A., Bryfczyński A. Styl życia młodzieży akademickiej. W: Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji. Red. W. Żukow, R. Muszkieta, M. Napierała, M. Barczak. Unia Akademicka. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 279–289.
 • 8. Puchalski K. Psychospołeczne problemy zdrowia i choroby. W: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom I. Red. K. Puchalski. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP. Warszawa 2011, s. 161–171.
 • 9. Piotrkowska R., Książek J., Wilczewska L. Zachowania zdrowotne studentów oddziału Pielęgniarstwa AM w Gdańsku. Annales UMCS 2005; LX, suppl. XVI: 357–360.
 • 10. Nowicki G., Ślusarska B. Determinanty społeczno-demograficzne wartościowania zdrowia wśród pracujących osób dorosłych. Hygeia Public Heath 2011; 46, 2: 280–285.
 • 11. Lewicka M., Dzierżak A., Sulima M. Health as a value in the opinion of students of nursing and midwifery. JPHNMR 2013; 4: 22–28.
 • 12. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2001.
 • 13. Czarnecka M., Cierpiałkowska L. Naukowe subiektywne koncepcje zdrowia i choroby wśród studentów i ich determinanty. Nowiny Lek. 2007; 76: 161–165.
 • 14. Naszydłowska E., Krawczyńska J., Kozieł D., Czerwiak G., Trawczyńska M. Wartościowanie zdrowia, a zachowania promujące zdrowie studentów. Annnales UMCS 2005, LX, suppl. XVI, 349: 62–66.
 • 15. Nitecka-Walerych A. Subiektywne koncepcje zdrowia studentów pedagogiki wczesnoszkolnej. Annnales UMCS 2005; LX, suppl. XVI, 355: 89–92.
 • 16. Umiastowska D. Sposoby definiowania pojęcia ,,zdrowy styl życia” przez szczecińskich studentów. Annales UMCS 2004; LIX, suppl. XIV, 458: 401–406.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0393ec97-5f04-4069-8167-ae98ba1553cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.