PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 1 | 24–27
Article title

Fotoinaktywacja jako metoda zwiększająca bezpieczeństwo koncentratów krwinek płytkowych

Content
Title variants
EN
Fotoinactivation as a method of increasing the safety of platelet concentrates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncentraty krwinek płytkowych są podstawą w leczeniu nowotworów i chorób hematologicznych oraz w przeszczepianiu komórek macierzystych i narządów litych. Jednakże zakażenia bakteryjne uznawane są za najczęstsze zakażania pojawiające się z częstością 1 na 2000–3000 donacji przetoczonych koncentratów krwinek płytkowych. Dlatego tak ważnym krokiem wydaje się inaktywacja, która jako metoda chemiczna lub fotochemiczna działa na patogeny wirusowe, bakteryjne i pasożyty, niszcząc je lub blokując możliwość replikacji. Celem naszych badań była ocena wpływu rybofl awiny – jednej z metod inaktywacji patogenów – na jakość koncentratów krwinek płytkowych (KKP) przy użyciu systemu do inaktywacji patogenów Mirasol PRT (Pathogen Reduction Technology). Przetwarzanie preparatów płytkowych za pomocą systemu MIRASOL PRT nie spowodowało w nich istotnej różnicy – w porównaniu ze składnikami krwi niepoddanymi redukcji patogenów – w zakresie pH oraz liczby płytek. Wykorzystanie tej metody inaktywacji w krwiolecznictwie może prowadzić do zmniejszenia ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych, szczególnie nieoznaczanych w standardowej kwalifi kacji do użytku, w składnikach krwi i produktach krwiopochodnych.
EN
Platelet concentrates are the basis for treatment of cancer, haematological diseases and transplantation of stem cells and organs. However, bacterial infections are considered the most common infection occurring 1 for 2000–3000 donations of transfused platelet concentrates. Therefore, it seems to be an important step – an inactivation, which was the method of chemical or photochemical work on viral pathogens, bacterial, parasites in destroying them, or blocking the possibility of replication. The aim of our study was to evaluate the eff ect of ribofl avin, as one of the methods of pathogen inactivation, the quality of platelet concentrates (KKP) using the system to inactivate pathogens Mirasol PRT (Pathogen Reduction Technology). Processing with Mirasol PRT system for Platelets preparations did not cause signifi cant diff erence compared to the blood components are not subjected to pathogen reduction in pH and platelet counts. Using this method, so the hemotherapy inactivation may lead to reduce the risk of transmission of infectious agents, particularly those unmarked in standard qualifi cations for use in blood components and products.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
1
Pages
24–27
Physical description
Contributors
author
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Raciborska 15 40-074 Katowice tel. 32 208 73 40
author
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katowice
author
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katowice
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katowice
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katowice
References
 • 1. Allain J.P., Blanco C., Blajchman M.A. i wsp. Protecting the blood supply from emerging pathogens: the role of pathogen inactivation. Transfus. Med. Rev. 2005; 19(2): 110–126.
 • 2. Brecher M.E., Hay S.N. Bacterial contamination of blood components. Clin. Microbiol. Rev. 2005; 195–204.
 • 3. Bryant B.J., Klein H.G. Pathogen inactivation. The defi nitive safeguard for the blood supply. Arch. Pathol. Lab. Med. 2007; 131: 719–733.
 • 4. Corbin F. Pathogen inactivation of blond components: current status and introduction of an approach using ribofl avin as a photosensitizer. Int. J. Hematol. 2002; 76: 253–257.
 • 5. Hillyer C.D., Josephson C.D., Blajchman M.A. i wsp. Bacterial contamination of blood components: risks, strategies, and regulation: joint ASH and AABB educational session in transfusion medicine. Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program 2003; 575–589.
 • 6. Lachert E. Antoniewicz-Papis J. Inaktywacja czynników zakaźnych w produktach krwiopochodnych i składnikach krwi. W: Czynniki zakaźne przenoszone przez krew. Red. E. Brojer. OINPHARMA, Warszawa 2008; 222–238.
 • 7. Reddy H.L., Dayan A.D., Cavagnaro J. i wsp. Toxicity testing of a novel ribofl avinbased technology for patogen reduction and white blood inactivation. Transfus Med. Rev. 2008; 22: 133–153.
 • 8. Reikvam H., Marschner S., Apelseth T.O. i wsp. The Mirasol® Pathogen Reduction Technology system and quality of platelets stored in platelet additive solution. Blood Transfus. 2010; 8: 186–192.
 • 9. Seghatchian J., de Sousa G. Pathogenreduction systems for blood components: the current position and future trends. Transfus. Apher. Sci. 2006; 35: 189–196.
 • 10. Solheim B.G. Pathogen reduction of blood components. Transfus. Apher. Sci. 2008; 39: 75–82.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0309f8af-46fd-46a9-8907-9e7b47f44c3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.