PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 273–279
Article title

Udział szczepów chorobotwórczych Gram (+) wraz z profilami lekooporności występujących w zakażeniach bakteryjnych u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Content
Title variants
EN
The share of pathogenic strains of Gram (+), along with profiles of drug resistance occurring in bacterial infections in patients hospitalized in Department of Lung Diseases and Tuberculosis in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: W naturalnych warunkach drogi oddechowe narażone są na działanie różnych drobnoustrojów znajdujących się w środowisku. Do rozwoju zakażenia dochodzi poprzez zaburzenie równowagi między zdolnościami obronnymi a zjadliwością drobnoustrojów. Zakażenia układu oddechowego wywołane przez bakterie prowadzą do łagodnych i ciężkich zapaleń dróg oddechowych. Do grupy drobnoustrojów występujących jako czynnik etiologiczny bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, oprócz licznie występujących pałeczek Gram (-), zalicza się drobnoustroje Gram (+), a wśród nich Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae i Streptococcus pyogenes. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost oporności drobnoustrojów, izolowanych z zakażeń, na wiele antybiotyków. Celowa stała się zatem analiza chorobotwórczych gatunków drobnoustrojów Gram (+), a także profili ich oporności w ciągu 5 lat. MATERIAŁ I METODY: Ocenie poddano 3810 wyników badań bakteriologicznych plwociny i popłuczyn oskrzelowych, które pobrano od pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 3 w Zabrzu. Badania przeprowadzono w Laboratorium Mikrobiologicznym Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. WYNIKI: Wyhodowano 1263 szczepy bakterii chorobotwórczych, w tym 445 szczepów pałeczek Gram (+), które stanowiły 35,2% ogólnej liczby bakterii patogennych. Patogenem dominującym w grupie bakterii Gram (+) uzyska¬nym z plwocin i popłuczyn oskrzelowych w ciągu 5 lat był S. aureus MSSA. Drobnoustroje Gram (+) w latach 2008–2012 wykazały najwyższy odsetek oporności w stosunku do tetracyklin, następnie do makrolidów, sulfonamidów, trimetoprymu i linkozamidów. Odsetek oporności w stosunku do chinolonów i aminoglikozydów kształtował się na podobnym poziomie. Alarmowe drobnoustroje Gram (+) wykazały najwyższy odsetek oporności w ciągu 5 lat w sto¬sunku do makrolidów i linkozamidów.
EN
INTRODUCTION: Under natural conditions, airways are exposed to various microorganisms present in the environ¬ment. The development of an infection occurs through an imbalance between the defense capabilities and the virulence of microorganisms. Respiratory tract infections caused by bacteria lead to mild and severe inflammation of the air¬ways. The group of microorganisms occurring as an etiological factor of bacterial respiratory infections, in addition to frequently occurring Gram (-) rod-shaped bacteria, includes Gram (+) microorganisms, among them: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. In recent years, there has been an increase in the re¬sistance of microorganisms, isolated from infections, to many antibiotics. Therefore, analysis of the pathogenic species Gram (+) as well as the profiles of their resistance during a period of 5 years became expedient. MATERIALS AND METHODS: 3810 results of bacteriological tests of sputum and bronchial lavage were evaluated, which were collected from patients hospitalized in the Department of Lung Diseases and Tuberculosis of the Inde¬pendent Public Clinical Hospital No. 3 in Zabrze. The study was conducted in the Microbiological Laboratory of the Department of Microbiology and Immunology in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice. RESULTS: 1263 strains of pathogenic bacteria were cultured, including 445 strains of Gram (+) rod-shaped bacteria, which comprised 35.2% of the total amount of pathogenic bacteria. The predominant pathogen in Gram (+) bacteria over 5 years was S. aureus MSSA from sputum and bronchial lavage. Gram (+) microorganisms, in 2008–2012, showed the highest percentage of resistance in relation to tetracyclines, then to macrolides, sulfonamides, trimethoprim and lincosamides. The percentage of resistance in relation to quinolones and aminoglycosides was at a similar level. Emergency microorganisms Gram (+) showed the highest percentage of resistance over 5 years compared to macro¬lides and lincosamides.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
273–279
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Stelmach I., Podsiadłowicz-Borzęcka M., Jurałowicz D., Stelmach W. Analiza przyczyn nawracających zakażeń w układzie oddechowym u dzieci w regionie łódzkim. Pneumonol. Alergol. Pol. 2003; 71(5–6): 237–244.
 • 2. Bręborowicz A., Batura-Gabryel H., Chazan R., Chmielewska-Szewczyk D., Chyczewska E., Droszcz W., Górecka D., Górski P., Grzelewska-Rzy-mowska I., Jahnz-Różyk K., Jankowska R., Kowalski M.L., Kozielski J., Kulus M., Kuś J., Kurzawa R., Płusa T., Pierzchała W., Roszkowski-Śliż K., Zieliński J. Zakażenia układu oddechowego. Komisja Chorób Układu Odde-chowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN: 2008.
 • 3. Sulikowska A., Grzesiowski P., Sadowy E., Fiett J., Hryniewicz W. Characteristics of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolated from the nasopharynges of asymptomatic children and molecular analysis of S. pneumoniae and H. influenzae strain replacement in the nasopharynx. J. Clin. Microbiol. 2004; 42(9): 3942– 3949.
 • 4. Krenke R. Rola zakażeń układu oddechowego w rozwoju remodelingu dróg oddechowych. Terapia 2002; 10: 3–10.
 • 5. Griffin M.R., Walker F.J., Ivane M.K., Weinberg G.A., Staat M.A., Erdman D.D. Epidemiology of respiratory infections in young chidren: insights from the New Vaccine Surveillance Network. Pediatr. Infect. Dis. J. 2004; 23(11 Suppl.): S188–192.
 • 6. Regev-Yochay G., Raz M., Dragan R., Porat N., Shainberg B., Pinco E., Keller N., Rubinstein E. Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumo-niae by adults and children in community and family settings. Clin. Infect. Dis. 2004; 38(5): 632–639.
 • 7. Żabicka D., Literacka E., Bojarska K. Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD). Aktualności Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2012; 3: 1–4.
 • 8. Wanke M. Lekooporność bakterii. Aktualności Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2011; 3: 1–5.
 • 9. Stelmach I., Korzeniewska A., Ruszczyk Bilecka T., Jarosik-Niewia-domska K., Stańczyk J. Przypadek kardiomiopatii zastoinowej u dziecka z mukowiscydozą. Pediatr. Pol. 2002; 77(11): 985–988.
 • 10. Stelmach I., Podsiadłowicz-Borzęcka M., Jerzyńska J., Bernatowska E. Pospolity zmienny niedobór odporności (CIVD) u chłopca z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego – opis przypadku. Pediatr. Pol. 2003; 78(9): 801–805.
 • 11. Płusa T. Charakterystyka patogenów odpowiedzialnych za zakażenia układu oddechowego. Lekarz 2012; 1: 36–42.
 • 12. Olivieri D., D’Ippolito R., Chetta A. Induced sputum: diagnostic value in interstitial lung disease. Curr. Opin. Pulm. Med. 2000; 6(5): 411–414.
 • 13. Sapey E., Stockley R.A. COPD exacerbations – 2: Aetiology. Thorax 2006; 61(3): 250–258.
 • 14. Schenkein J.G., Nahm M.H., Dransfield M.T. Pneumococcal vaccination for patients with COPD: current practice and future directions. Chest 2008; 133(3): 767–774.
 • 15. Friedlander A.L., Albert R.K. Chronic macrolide therapy in inflam-matory airways diseases. Chest 2010; 138(5): 1202–1212, doi: 10.1378/chest.10-0196.
 • 16. Kuś J. Zwykłe śródmiąższowe zapalenia płuc, czyli samoistne włóknie-nie płuc. Post. Nauk Med. 2011; 4: 260–266.
 • 17. Ziora D. Zaostrzenia samoistnego włóknienia płuc (IPF). Pneumonol. Alergol. Pol. 2006; 74: 403–408.
 • 18. Richter A.G., Stockley R.A., Harper L., Thickett D.R. Pulmonary infection in Wegener granulomatosis and idiopathic pulmonary fibrosis. Thorax 2009; 64(8): 692–697, doi: 10.1136/thx.2008.110445.
 • 19. Aduen J.F., Zisman D.A., Mobin S.I., Venegas C., Alvarez F., Biewend M., Jolles H.I., Keller C.A. Retrospective study of pulmonary function tests in patients presenting with isolated reduction in single-breath diffusion capacity: implications for the diagnosis of combined obstructive and restrictive lung disease. Mayo Clin. Proc. 2007; 82(1): 48–54.
 • 20. Mura M., Zompatori M., Pacilli A.M., Fasano L., Schiavina M., Fabbri M. The presence of emphysema further impairs physiologic function in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Respir. Care 2006; 51(3): 257–265.
 • 21. Dancewicz M., Szymankiewicz M., Bella M., Świniarska J., Kowalewski J. Bakteryjna kolonizacja drzewa oskrzelowego u chorych na raka płuca. Pneumonol. Alergol. Pol. 2009; 77(3): 242–247.
 • 22. Horan T.C., Gaynes R.P. Surveillance of nosocomial infections. In: Hospital epidemiology and infection control. 3rd edition. Eds.: C. Mayhall. Lippincott Williams and Wilkins. Philadelphia 2004, pp. 1659–1702.
 • 23. Staszkiewicz W., Hryniewicz W. Praktyczne zasady kontroli zakażeń szpitalnych. Zbiór rekomendacji i procedur dla polskich szpitali. Warszawa 2000.
 • 24. Crnich C.J., Safdar N., Maki D.G. The role of intensive care unit environment in the pathogenesis and prevention of ventilator-associated pneumonia. Respir. Care 2005; 50(6): 813–836.
 • 25. Anaissie E.J., Penzak S.R., Dignani M.C. The Hospital Water Supply as a Source of Nosocomial Infections: a plea for action. Arch. Intern. Med. 2002; 162(13): 1483–1492.
 • 26. Berghmans T., Sculier J.P., Klastersky J. A prospective study of infec-tions in lung cancer patients admitted to the hospital. Chest 2003; 124(1): 114–120.
 • 27. Laroumagne S., Lepage B., Hermant C., Plat G., Phelippeau M., Bigay-Ga-me L., Lozano S., Guibert N., Segonds C., Mallard V., Augustin N., Didier A., Mazieres J. Bronchial colonisation in patients with lung cancer: a prospective study. Eur. Respir. J. 2013; 42(1): 220–229, doi: 10.1183/09031936.00062212.
 • 28. Iwańska A., Nowak J., Skorupa W., Augustynowicz-Kopeć E. Analiza częstości izolacji i profil lekooporności drobnoustrojów izolowanych z dróg oddechowych dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2008–2011. Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81(2): 105–113.
 • 29. Noworyta J., Gago J., Ząbek J. Istotne fenotypy oporności na antybiotyki występujące wśród drobnoustrojów alarmowych, izolowanych z zakażeń diagnozowanych w klinikach Instytutu Reumatologii w Warszawie. Reumatologia 2007; 45(2): 70–79.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-020f21ba-24fb-44f4-83f0-4933e52bf6f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.