PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 41 | 1 | 5-15
Article title

Czy „cichy” polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) C1236T genu ABCB1 jest związany z predyspozycją do rozwoju depresji i skutecznością jej leczenia? - badanie wstępne

Content
Title variants
EN
Is the „silent” single nucleotide polymorphism (SNP) C1236T of ABCB1 gene associated with predisposition to depression development and efficiency of therapy? – preliminary study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Streszczenie Wstęp: Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja dotyka około 350 milionów osób na całym świecie. Jednak pomimo powszechnego występowania, zarówno etiologia tej choroby, jak i przyczyny oporności na leczenie w dalszym ciągu nie są w pełni poznane. Gen ABCB1 koduje glikoproteinę P, która jest jednym z elementów bariery krew-mózg. Główną funkcją białka jest usuwanie związków toksycznych, w tym także leków, co może wskazywać na potencjalny związek między prawidłowym działaniem glikoproteiny P a predyspozycją do rozwoju zaburzeń depresyjnych czy niepowodzeniem terapii lekami przeciwdepresyjnymi. Celem pracy była ocena polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (ang. single nucleotide polymorphism - SNP) C1236T genu ABCB1 wśród chorych na zaburzenia depresyjne nawracające (ang. recurrent depressive disorder - rDD) oraz oszacowanie potencjalnego związku tego polimorfizmu z odpowiedzią na terapię lekami przeciwdepresyjnymi. Materiał i metody: Polimorfizm C1236T oceniono w grupie 30 pacjentów, u których zdiagnozowano rDD. Genotyp określono wykorzystując technikę automatycznego sekwencjonowania metodą Sangera. Otrzymane wyniki porównano z wynikami grupy kontrolnej, którą stanowiło 96 dawców krwi z lokalnego banku krwiodawstwa. Wyniki: Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w częstości występowania poszczególnych genotypów (p=0,0665) i alleli (p=0,1489) polimorfizmu C1236T genu ABCB1 między grupą pacjentów z rDD a grupą kontrolną. Nie wykazano również zależności pomiędzy C1236T a wiekiem w chwili diagnozy rDD (p=0,0807), nasileniem objawów depresji przed rozpoczęciem terapii (p=0,7956) czy skutecznością leczenia przeciwdepresyjnego (p=0,2051). Wnioski: Na podstawie wyników badania wstępnego, stwierdzono brak wpływu polimorfizmu C1236T genu ABCB1 na predyspozycję do rozwoju rDD, nasilenie objawów depresji w chwili diagnozy czy skuteczność terapii przeciwdepresyjnej.
EN
Introduction: According to the World Health Organization about 350 million people around the world are affected by depression. Despite the high prevalence of this disease the mechanism of depression origination as well as the causes of the resistance to therapy are still not fully understood. ABCB1 gene encode P glycoprotein which is one of the components of blood-brain barrier. The main function of this protein is the efflux of many toxic compounds, including drugs, which may indicate potential association between the proper functioning of P glycoprotein and the susceptibility to the development of depressive disorders or the failure of antidepressant therapy. The objective of this study was to evaluate single nucleotide polymorphism (SNP) C1236T of the ABCB1 gene in the group of patients with recurrent depressive disorder (rDD) and to estimate the possible association of this polymorphism with the response to antidepressant therapy. Material and methods: C1236T was evaluated in 30 patients with rDD. Genotyping was performed using automated sequencing (the Sanger method). The results were compared with those obtained from the control group which consisted of 96 blood donors from the local blood bank. Results: No statistically significant difference in the frequency of genotypes (p=0.0665) and allele (p=0.1489) for the SNP C1236T of ABCB1 gene was found between the patients with rDD and the control group. No correlation between C1236 and the age when the disease was stated (p=0.0807). Neither the association between genotypes and the severity of depressive symptoms before treatment (p=0.7956) nor the association with effectiveness of the therapy (p=0.2051) were found. Conclusions: On the basis of the results of the preliminary study, C1236T of ABCB1 gene have no influence on the predisposition to rDD, the severity of depressive symptoms and the efficiency of antidepressant therapy have not been stated, either.
Discipline
Year
Volume
41
Issue
1
Pages
5-15
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
author
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
References
 • Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, Bijl RV, De Graaf R, Vollebergh W i wsp. The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res. 2003; 12: 3-21.
 • Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, Bijl RV, De Graaf R, Vollebergh W i wsp. The epidemiology of major depressive episodes: results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res. 2003; 12: 3-21.
 • Bamburowicz-Klimkowska M, Bogucka U, Szutowski MM. Funkcje transporterów typu ABC. Biul Wydz Farm WUM. 2011; 3: 34-40.
 • Hoffmeyer S, Burk O, von Richter O, Arnold HP, Brockmöller J, Johne A i wsp. Functional polymorphisms of the human multidrug-resistance gene: multiple sequence variations and correlation of one allele with P-glycoprotein expression and activity in vivo. Proc Natl Acad Sci USA. 2000; 97: 3473-3478.
 • Kimchi-Sarfaty C, Oh JM, Kim IW, Sauna ZE, Calcagno AM, Ambudkar SV i wsp. A "silent" polymorphism in the MDR1 gene changes substrate specificity. Science. 2007; 315: 525-528.
 • Siegsmund M, Brinkmann U, Scháffeler E, Weirich G, Schwab M, Eichelbaum M i wsp. Association of the P-glycoprotein transporter MDR1(C3435T) polymorphism with the susceptibility to renal epithelial tumors. J Am Soc Nephrol. 2002; 13: 1847-1854.
 • Jamroziak K, Balcerczak E, Smolewski P, Robey RW, Cebula B, Panczyk M i wsp. MDR1 (ABCB1) gene polymorphism C3435T is associated with P-glycoprotein activity in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Pharmacol Rep. 2006; 58: 720-728.
 • Hemauer SJ, Nanovskaya TN, Abdel-Rahman SZ, Patrikeeva SL, Hankins GD, Ahmed MS. Modulation of human placental P-glycoprotein expression and activity by MDR1 gene polymorphisms. Biochem Pharmacol. 2010; 79: 921-925.
 • Panczyk M, Balcerczak E, Piaskowski S, Jamroziak K, Pasz-Walczak G, Mirowski M. ABCB1 gene polymorphisms and haplotype analysis in colorectal cancer. Int J Colorectal Dis. 2009; 24: 895-905.
 • Kroetz DL, Pauli-Magnus C, Hodges LM, Huang CC, Kawamoto M, Johns SJ i wsp. Sequence diversity and haplotype structure in the human ABCB1 (MDR1, multidrug resistance transporter) gene. Pharmacogenetics. 2003; 13: 481-494.
 • World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental & Behavioural Disorders. Diagnostic criteria for research. Geneva. 1993 http://www.who.int/ classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf. (dostęp z dnia 30.06.2014r.).
 • Jamroziak K, Balcerczak E, Calka K, Piaskowski S, Urbanska-Rys H, Salagacka A i wsp. Polymorphisms and haplotypes in the multidrug resistance 1 gene (MDR1/ABCB1) and risk of multiple myeloma. Leuk Res. 2009; 33: 332-335.
 • Żebrowska M, Jażdżyk M, Sałagacka A, Balcerczak M, Janiuk R, Mirowski M. Investigation of ABCB1 1236 and 2677 SNPs in patients with peptic ulcer. Scand J Gastroenterol. 2012; 47: 22-27.
 • Singh AB, Bousman CA, Ng CH, Byron K, Berk M. ABCB1 polymorphism predicts escitalopram dose needed for remission in major depression. Transl Psychiatry. 2012; 2:e198. doi: 10.1038/tp.2012.115.
 • Kato M, Fukuda T, Serretti A, Wakeno M, Okugawa G, Ikenaga Y i wsp. ABCB1 (MDR1) gene polymorphisms are associated with the clinical response to paroxetine in patients with major depressive disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008; 32: 398-404.
 • Fujii T, Ota M, Hori H, Sasayama D, Hattori K, Teraishi T i wsp. Association between the functional polymorphism (C3435T) of the gene encoding P-glycoprotein (ABCB1) and major depressive disorder in the Japanese population. J Psychiatr Res. 2012; 46: 555-559.
 • Ameyaw MM, Regateiro F, Li T, Liu X, Tariq M, Mobarek A i wsp. MDR1 pharmacogenetics: frequency of the C3435T mutation in exon 26 is significantly influenced by ethnicity. Pharmacogenetics. 2001; 11: 217-221.
 • Pechandová K, Buzková H, Slanar O, Perlík F. Polymorphisms of the MDR1 gene in the Czech population. Folia Biol (Praha). 2006; 52: 184-189.
 • Cascorbi I, Gerloff T, Johne A, Meisel C, Hoffmeyer S, Schwab M i wsp. Frequency of single nucleotide polymorphisms in the P-glycoprotein drug transporter MDR1 gene in white subjects. Clin Pharmacol Ther. 2001; 69: 169-174.
 • Goreva OB, Grishanova AY, Domnikova NP, Mukhin OV, Lyakhovich VV. MDR1 Gene C1236T and C6+139T polymorphisms in the Russian population: associations with predisposition to lymphoproliferative diseases and drug resistance. Bull Exp Biol Med. 2004; 138: 404-406.
 • Milojkovic M, Stojnev S, Jovanovic I, Ljubisavljevic S, Stefanovic V, Sunder- Plassman R. Frequency of the C1236T, G2677T/A and C3435T MDR1 gene polymorphisms in the Serbian population. Pharmacol Rep. 2011; 63: 808-814.
 • Tanabe M, Ieiri I, Nagata N, Inoue K, Ito S, Kanamori Y i wsp. Expression of P-glycoprotein in human placenta: relation to genetic polymorphism of the multidrug resistance (MDR)-1 gene. J Pharmacol Exp Ther. 2001; 297: 1137-1143.
 • World Federation for Mental Health. Depression: A global crisis. 2012 http://www.wfmh.org/2012DOCS/WMHDay%202012%20SMALL%20FILE%2 0FINAL.pdf (dostęp z dnia 07.05.2013).
 • Noordam R, Aarts N, Hofman A, van Schaik RH, Stricker BH, Visser LE. Association between genetic variation in the ABCB1 gene and switching, discontinuation, and dosage of antidepressant therapy: results from the Rotterdam Study. J Clin Psychopharmacol. 2013; 33: 546-550.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-01a641e9-6993-4beb-91ac-6188d5fc00ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.