PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 2 | 14-22
Article title

Ocena ryzyka nowotworowego związanego z narażeniem inhalacyjnym na benzo(a)piren w wybranych miastach Polski

Content
Title variants
EN
Cancer risk assessment resulting from respiratory tracts exposure to benzo(a)pyrene in selected Polish cities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: W pracy dokonano oceny ryzyka nowotworowego
mieszkańców wybranych miast Polski wynikającego
z narażenia inhalacyjnego na benzo(a)piren obecny w powietrzu
atmosferycznym. Uwagę skoncentrowano na ocenie
całożyciowego narażenia osoby dorosłej oraz dziecka. Materiał
i metody: Analizowano narażenie mieszkańców dużych
aglomeracji i wybranych miast średniej wielkości. Zastosowano
metodologię zalecaną przez amerykańską Agencję
Ochrony Środowiska (US EPA). Wyniki: Wyznaczone wartości
ryzyka nowotworowego dla przyjętego scenariusza
narażenia mieszkańca na B(a)P drogą inhalacyjną są od kilku
do kilkudziesięciu razy wyższe od wartości wyznaczonych
dla tła środowiskowego. Wnioski: Spośród badanych populacji
najbardziej narażone są dzieci, dla których wyznaczone
ryzyko nowotworowe przyjmuje wartości największe.
EN
Introduction: The paper assesses the benzo(a)pyrene respiratory
cancer risk in the residents of selected Polish cities.
Attention focused on the evaluation of lifetime
benzo(a)pyrene exposure for adults and children. Material
and methods: The exposure, of selected large and mediumsize
city residents, was surveyed. Methodology has been recommended
by the US Environmental Protection Agency.
Results: Cancer risk values for the assumed scenario of
B(a)P respiratory exposure are from several to about thirty
times higher in comparison to values set for environmental
background. Conclusion: Among the studied residents children
are mainly at cancer risk.
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Katedra Ochrony Środowiska, Zakład Chemii Analitycznej
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Katedra Ochrony Środowiska, Zakład Chemii Analitycznej
References
 • 1. Liu Y., Tao S., Yang Y., Dou H. Yang Y., Coveney R.M.: Inhalation exsposure of traffic police officers to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) Turing Winter in Beijing, China. Sci Total Environ 2007; 383: 98–105.
 • 2. Grynkiewicz-Bylina B., Rakwic B., Pastuszka J.S.: Assesment of exposure to traffic-related aerosol and to particle – associated PaHs in Gliwice, Poland, Pol J Environ Stud 2005; 14, 1: 117–123.
 • 3. Kapka L., Mielżyńska D., Siwińska E.: Ocena sezonowej i przestrzennej zmienności stężeń PM10 oraz wybranych WWA w powietrzu atmosferycznym województwa śląskiego. Med Środow 2004; 7, 1: 25–31.
 • 4. Inspekcja Ochrony Środowiska: Jakość powietrza w Polsce w roku 2008 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ, Warszawa 2009. http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport_pms_2008.pdf
 • 5. Inspekcja Ochrony Środowiska: Jakość powietrza w Polsce w roku 2009 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ, Warszawa 2010. http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport_pms_2009.pdf
 • 6. Zaciera M., Kurek J., Dzwonek L., Feist B., Jędrzejczak A.: Seasonal variability of PAHs and nitro-PAHs concentrations in total suspended particulate matter in ambient air of cities of Silesian Voivodeship. 2012 Environment Protection Engineering, 38, 1: 45–50.
 • 7. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 2011. Krajowa Inwentaryzacja emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2008- 2009 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR. Raport. Dostępny na stronie: http://www.kobize.pl/materialy/Inwentaryzacje_krajowe/ Raport_LRTAP_2009.pdf
 • 8. Świetlik R., Strzelecka M., Odzimek J.: Natężenie emisji WWA na krajowych autostradach. Ekol Tech 2013; 21: 55–61.
 • 9. Juda-Rezler K.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 • 10. Zhang Y., Tao S.: Global atmospheric emmision inventory of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) for 2004. Atmos Environ 2009; 43: 813–819.
 • 11. Institute for Environmental Protection and Research – Ispra, 2011, Italian Emission inventory 1990–2009. Raport 138/2011. Dostępny na stronie: www.isprambiente.it
 • 12. Kapka L., Zemła B.F., Kozłowska A., Olewińska A., Pawlas N.: Jakość powietrza atmosferycznego a zapadalność na nowotwory płuc w wybranych miejscowościach i powiatach województwa śląskiego. Przegl Epidemiol 2009; 63: 439–444.
 • 13. International Agency for Research on Cancer, IARC, 2012. Agents Classified by the IARC Monographs, vol. 1–103. Retrieved March 12, 2012 from: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf
 • 14. Research Note No 94–22 – Mutagenic activity of air pollutants. California Environmental Agency, 1994.
 • 15. Mollerup S, Berge G, Baera R, Skaug V, Hewer A, Phillips DH, et al.: Sex differences in risk of lung cancer: expression of genes in the PAH bioactivation pathway in relation to smoking and bulky DNA adducts. Int J Cancer 2006; 119: 741–751.
 • 16. Talaska G., Underwood P., Maier A., Lewtas J., Rothman N, Jaeger M.: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), nitro- PAHs and related environmental compounds: biological markers of exposure and effects; Environ Health Perspect 1996, 104 (5), 901–906.
 • 17. Zwoździak J., Zwoździak P.: Rola modeli matematycznych w ocenie zagrożeń środowiskowych: identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka. Chemik 2009; 62, 10: 344–346.
 • 18. Szymczak W., Szeszenia-Dąbrowska N.: Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995.
 • 19. Barański B., Szymczak W.: Podstawy metody oceny ryzyka zdrowotnego. Wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1995.
 • 20. Biesiada M.: Ocena ryzyka zdrowotnego mieszkańców Wiślinki związanego z oddziaływaniem hałdy fosfogipsu. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2006.
 • 21. Hu Y., Bai Z., Zhang L., Wang X., Zhang L., Yu Q., Zhu T.: Health risk assesment for traffic policemen to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Tianjin, China. Sci Total Environ 2007; 382: 240–250.
 • 22. Trojanowska M., Świetlik R.: Inhalacyjne narażenie mieszkańców miast Polski na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego arsenem, kadmem i niklem. Med Środow 2012; 15(2): 33–41.
 • 23. Chen S.-Ch., Liao Ch.M.: Health risk assessment on human exposed to environmental polycyclic aromatic hydrocarbons pollution sources. Sci Total Environ 2006; 366: 112–123.
 • 24. US EPA 1986: Guidelines for Human Health Risk Assessment of Chemical Mixtures, Federal Register (51 FR 34014-34025) Washington D.C.
 • 25. US EPA 1989: Risk Assessment Guidance for Superfund, Vol. I, Human Health Evaluation Manual (Part A), EPA/540/1-89/002. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, D.C.
 • 26. Fowle J.R., Dearfield K.L.: Risk characterization handbook. U.S. Environmental Protection Agency, Washington DC, 2000.
 • 27. Inspekcja Ochrony Środowiska, Jakość powietrza w Polsce w roku 2010 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Warszawa 2011. Dostępny na stronie: http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raport_pms_2010.pdf
 • 28. Economic Evaluation of Air Quality Targets for PAHs, Final Report for European Commission DG Environment, 2001.
 • 29. Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), Toxic Air Contaminant Document – Appendix A: Hot Spots Unit Risk and Cancer Potency Values. http://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/2009/AppendixA.pdf
 • 30. US EPA 1991: Risk Assessment Guidance for Superfund, vol. I: Human Health Evaluation Manual Supplemental Guidance: Standard Default Exposure Factors (Interim Final), OSWER Directive 9285.6-03. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, D.C.
 • 31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Poz. 1031).
 • 32. Tsai P.J., Shieh H.L., Lee W.J., Lai S.O.: Health risk assessment for workers exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in carbon black manufacturing industry. Sci Total Environ 2001; 278: 137-150.
 • 33. Vyskocil A., Viau C., Camus M.: Risk assessment of lung cancer related to environmental PAH pollution sources. Human Exp Toxicol 2004; 23: 115 – 127.
 • 34. Wickramasinghe A.P., Karunaratne D.GGP., Sivakanesan R.. Biological indicators, lung cancer risk of realistic receptors and ‘source-exposure-effect relationship’ under different source scenarios. Chemosphere 2012; 87:1381-1387.
 • 35. Xia Z., Duan X., Tao S., Weixun Q., Liu D., Wang Y., Wei S., Wang B., Jiang Q., Lu B., Song Y., Hu X.: Pollution level, inhalation exposure and lung cancer risk of ambient atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Taiyuan, China. Environ Pollut 2013; 173: 150-156.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-009b1e0b-6cf5-461f-ae77-0d3198fd33b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.