PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 2 | 201–212
Article title

Wiedza rodziców na temat rozwoju i pielęgnacji dziecka w wieku 0–12 miesięcy

Content
Title variants
EN
Parental knowledge about development and care of a child aged 0–12 monthsy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel: Celem pracy było zbadanie wiedzy rodziców na temat rozwoju i pielęgnacji dziecka w wieku 0–12 miesięcy i określenie, czy wiedza ta jest wystarczająca, aby móc wykryć ewentualne nieprawidłowości i przez to stworzyć możliwość wczesnej interwencji. Cel pracy stanowiło również określenie wpływu wybranych cech społeczno-demograficznych badanych osób na ich wiedzę o rozwoju i pielęgnacji dziecka w 1. roku życia. Materiał i metody: Przebadano 99 osób mających dzieci w wieku 0–12 miesięcy, w tym 82 kobiety i 17 mężczyzn. Badania zostały przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza wywiadu z wykorzystaniem internetu. Zasadniczymi zmiennymi zależnymi były dwie skale – pierwsza pozwalała na określenie poziomu wiedzy badanych na temat rozwoju dziecka, druga oceniała poziom wiedzy o pielęgnacji dziecka. Zebrane informacje poddano analizom statystycznym w programie IBM SPSS Statistics wersja 20. W analizach tablic kontyngencji stosowano profile procentowe oraz test niezależności Chi-kwadrat Pearsona i miarę siły związku V Craméra. Wyniki uznawano za istotne statystycznie przy α = 0,05. Wyniki: W efekcie opracowania statystycznego zebranych danych można stwierdzić niedostateczny poziom wiedzy rodziców na temat rozwoju i pielęgnacji małego dziecka. Na stan wiedzy badanych istotnie wpływają takie czynniki, jak wykształcenie, miejsce zamieszkania czy uczęszczanie do szkoły rodzenia. Wnioski: Konieczna jest edukacja rodziców w zakresie zarówno prawidłowego rozwoju, jak i pielęgnacji dziecka. Pozwoli to na zapobieganie wielu nieprawidłowościom poprzez prawidłową pielęgnację, a także na szybsze wykrywanie zaburzeń i wczesną interwencję.
EN
Aim: The aim of the study was to assess parental knowledge about the development and care of a child aged 0–12 months as well as to verify whether this knowledge is sufficient to detect potential abnormalities and thus allow for early intervention. Another aim of the study was to determine the effects of selected sociodemographic characteristics of respondents on their knowledge about the development and care of a child aged up to 1 year. Material and methods: A total of 99 parents (82 women and 17 men) with children aged 0–12 months were included in the study. The study was conducted using an author’s online questionnaire. Two scales were the main dependent variables. One scale allowed for an assessment of respondents’ knowledge about child development, while the other scale verified the knowledge about childcare. The obtained data were analysed statistically using the IBM SPSS Statistics version 20. The analysis of contingency tables used percentage profiles and the Pearson Chi-square independence test as well as Cramér’s V association. The results were considered statistically significant at α = 0.05. Results: Statistical analysis of data points to an insufficient level of parental knowledge about the development and care of a small child. Factors such as education, place of residence and attending childbirth classes have a significant impact on this knowledge. Conclusions: Parental education on normal child development and childcare is necessary. This will help prevent many abnormalities by proper care as well as earlier detection of disorders and, consequently, early intervention.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
201–212
Physical description
Contributors
 • Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Katedra Nauczania Ruchu, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Zakład Bioetyki i Problemów Społecznych Medycyny, Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, Polska
References
 • 1. Powojewska A: Długa droga do rodzicielstwa. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2014; 18 (2): 162–170.
 • 2. Council on Children With Disabilities; Section on Developmental Behavioral Pediatrics; Bright Futures Steering Committee; Medical Home Initiatives for Children With Special Needs Project Advisory Committee: Identifying infants and young children with developmental disorders in the medical home: an algorithm for developmental surveillance and screening. Pediatrics 2006; 118: 405–420.
 • 3. Deluga A, Olkuska E, Ślusarska B: Wiedza rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwania wobec pielęgniarek i położnych. Med Og Nauk Zdr 2012; 18: 281–286.
 • 4. Skrodzka U, Urban M, Szwarc-Woźniak J: Wiedza przyszłych rodziców na temat przebiegu i postępowania w okresie noworodkowym oraz rola pielęgniarki/położnej. Zeszyty Naukowe WSA w Łomży 2016; (64): 73–82.
 • 5. Sadowska L, Banaszek G: Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. In: Sadowska L (ed.): Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2000: 115–172.
 • 6. Dosman CF, Andrews D, Goulden KJ: Evidence-based milestone ages as a framework for developmental surveillance. Paediatr Child Health 2012; 17: 561–568.
 • 7. Sices L: Use of developmental milestones in pediatric residency training and practice: time to rethink the meaning of the mean. J Dev Behav Pediatr 2007; 28: 47–52.
 • 8. Caçola P, Gabbard C, Santos DCC et al.: Development of the Affordances in the Home Environment for Motor DevelopmentInfant Scale. Pediatr Int 2011; 53: 820–825.
 • 9. Caçola PM, Gabbard C, Montebelo MI et al.: The new Affordances in the Home Environment for Motor Development – Infant Scale (AHEMD-IS): versions in English and Portuguese languages. Braz J Phys Ther 2015; 19: 507–525.
 • 10. Defilipo EC, Frônio Jda S, Teixeira MT et al.: [Opportunities in the home environment for motor development]. Rev Saude Publica 2012; 46: 633–641.
 • 11. Clinton JM: How has the science of early child development informed a child psychiatrist’s practice? Paediatr Child Health 2009; 14: 671–672.
 • 12. Freitas TC, Gabbard C, Caçola P et al.: Family socioeconomic status and the provision of motor affordances in the home. Braz J Phys Ther 2013; 17: 319–327.
 • 13. Woźniak M, Mazurkiewicz B, Dmoch-Gajzlerska E: Stymulacja dotykowa dziecka w I roku życia. Pielęg XXI w 2010; 32–33 (3–4): 61–68.
 • 14. Wójtowicz-Dacka M: Wiedza o potrzebach psychicznych małych dzieci w opinii dwóch pokoleń rodziców. Przegląd Pedagogiczny 2012; 1: 286–298.
 • 15. Mierzwińska U, Dębska G: Wiedza matek na temat prawidłowego żywienia oraz kolejności wprowadzania posiłków uzupełniających w diecie dziecka do pierwszego roku życia. Piel Zdr Publ 2015; 5: 365–370.
 • 16. Kurowska K, Jończyk B: Poczucie koherencji (SOC) a stan posiadanej wiedzy u matek z zakresu pielęgnacji małego dziecka. Now Lek 2009; 78: 123–128.
 • 17. Kryszk B, Kaliwoda B, Sybilski AJ: Wpływ kształcenia w szkole rodzenia na postawy i zachowania zdrowotne jej słuchaczy. Probl Lek 2011; 47: 31–35.
 • 18. Kwiatek M, Gęca T, Biegaj-Fic J et al.: Szkoła rodzenia – profil pacjentek oraz wpływ zajęć na przebieg porodu i stan noworodka. Med. Og Nauk Zdr 2011; 17: 111–115.
 • 19. Puszczałowska-Lizis E, Mokrzycka K, Jandziś S: Wpływ edukacji przedporodowej na przebieg ciąży, porodu i wczesne macierzyństwo. Med. Og Nauk Zdr 2016; 22: 264–269.
 • 20. Kołomyjec P, Suchocki S, Kędra-Rakoczy M: Wykształcenie i zachowania prozdrowotne ciężarnych biorących udział w zajęciach szkoły rodzenia oraz ich wpływ na przebieg porodu i stan noworodka. Klin Perinatol Ginekol 2007; 43: 57–60.
 • 21. Baranowska W: Internet jako źródło porad wychowawczych dla rodziców. In: Welskop W (ed.): Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź 2014: 319–327.
 • 22. Miquelote AF, Santos DCC, Caçola PM et al.: Effect of the home environment on motor and cognitive behavior of infants. Infant Behav Dev 2012; 35: 329–334.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-003deab8-5e4b-4f08-aa48-f83d0d16283a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.