PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 323–331
Article title

Analiza skuteczności działania systemu Vertetrac ze względu na współczynnik masy ciała BMI

Content
Title variants
EN
Vertetrac system performance analysis regarding BMI
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Wykonanie trakcji symetrycznej lub asymetrycznej kręgosłupa lędźwiowego za pomocą systemu Vertetrac umożliwia odciążenie uciśniętego więzadła i korzenia nerwu w przypadku przepukliny jądra miażdżystego. Celem pracy była analiza skuteczności działania systemu Vertetrac w dyskopatii lędźwiowej ze względu na wagę pacjenta. M E T O D Y Leczeniu za pomocą systemu trakcji celowanej Vertetrac poddano 68 pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Ze względu na wskaźnik masy ciała BMI (body mass index), badanych podzielono na trzy grupy: M1, M2, M3. Badany po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i przeprowadzonych testach – zapinany był w urządzeniu Vertetrac, gdzie zwiększano lub zmniejszano trakcję, w zależności od odczuć bólowych badanego. Rehabilitację prowadzono dwa razy w tygodniu do czasu zniwelowania bólu. W Y N I K I Wyniki badań własnych zostały przedstawione zgodnie z trzema podziałami grupowymi, zależnie od wskaźnika masy ciała BMI (body mass index) , przean a- lizowano redukcję bólu po pierwszej sesji terapeutycznej i po zakończeniu serii terapeutycznej, liczbę sesji terapeutycznych koniecznych do zredukowania bólu, powrót dolegliwości bólowych. Analizując różnicę między wszystkimi testami, badaniami i objawami, najwy ż- szą średnią poprawy reakcji dodatnich odnotowano w grupie M2 – osób z nadwagą 14,83, przy odchyleniu standardowym 8,75. Najsłabszą średnią osiągnęła grupa osób z otyłością M3 – 9,17, przy odchyleniu standardowym 5,15. W N I O S K I 1. BMI ma wpływ na obniżenie stopnia bólu po pierwszej sesji terapeutycznej. 2. U osób z poprawną wagą odnotowuje się największy spadek odczuć bólowych, natomiast grupę osób otyłych cechuje najsłabsza poprawa odczuć bólowych. 3. W okresie do 3 lat od zakończenia terapii u znacznej większości osób leczonych trakcją celowaną Vertetrac dolegliwości bólowe nie powracają.
EN
BACKGROUND Performing symmetrical or asymmetrical lumbar spine traction using the Vertetrac system allows relief of pinched ligaments and nerve roots in the case of herniated nucleus pulposus. The aim of the study was to analyze the effectiveness of Vertetrac in lumbar disc herniation due to the weight of the patient. METHODS Using the Vertetrac targeted traction system, 68 patients with lumbar spine pain were treated. According to their BMI, the patients were divided into three groups: M1, M2, M3. After a thorough interview and testing, the pa-tient was fastened to the Vertetrac device where traction was increased or reduced, depending on the patient's feeling of pain. The rehabilitation was carried out twice a week until the pain subsided. RESULTS Our findings are presented according to the three division groups, depending on BMI, analyzed pain reduction after the first treatment session and after the therapeutic series; the number of treatment sessions required to reduce pain and return of pain. Analyzing the difference between all the tests, examinations and symptoms, the highest average improvement of positive reactions was observed in the M2 group – overweight people -14.83 with a standard deviation of 8.75. The weakest average was obtained by the M3 group – obese people – 9.17 with a standard deviation of 5.15. CONCLUSIONS BMI has the influence of lowering the degree of pain after the first treatment session. The people with the correct weight recorded the largest decrease in feelings of pain, while the group of obese people has the weakest improvement in pain sensation. In the period up to 3 years after the end of therapy, in the vast majority of patients treated with Vertetrac targeted traction, the pain does not return.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
323–331
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C 41 - 300 Dąbrowa Górnicza tel. 32 295 93 70
author
  • Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  • Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Bizne su w Dąbrowie Górniczej
  • Gabinet Fizjoterapii w Dąbrowie Gó rniczej
  • Katedra i Klinika Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
  • 1. Pieszczek J., Wnuk B. Doświadczenie własne w zakresie trakcji realizowanych za pomocą aparatów Vertetrack i Cervico 2000 w terapii zespołów bólowych kręgosłupa. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2011; 15: 39–43.
  • 2. Goldman D. Traction lombaire en mouvement – de l’abord pathomecaniq ue a la physiotherapie actuelle. Mains Libres 2006; 8: 293–317.
  • 3. Mc Kenzie R., May S. Kręgosłup lędźwiowy – mechaniczne diagnozowanie i terapia. Tom 1. Wydawnictwo FORUM Sp. z o. o., Poznań 2011.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-00160671-a3d4-4d28-94c3-1cd18f270aea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.