PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 2 |
Article title

JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO OBJĘTYCH OPIEKĄ PIELĘGNIARKI POZ

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
DOI: 10.19251/pwod/2018.2(2)StreszczenieWstępPraca jest teoretyczno-badawczą analizą koncentrującą się na roli pielęgniarki rodzinnej w zakresie wielowymiarowegopodnoszenia jakości życia osób starszych.CelCelem niniejszej pracy było rozpatrzenie, jakich problemów pielęgnacyjnych doświadczają objęte badaniem osoby starszebędące pod opieką pielęgniarki, w tym poznanie ich subiektywnej oceny na temat własnej jakości życia, uwzględniwszydwa kryteria: wpływ wieku i wykształcenia oraz rolę opieki długoterminowej.Materiał i metodyW części teoretycznej skupiono się na analizie teoretycznego ujęcia jakości życia osób starszych oraz roli i zadańpielęgniarki rodzinnej przygotowanej do realizacji tychże potrzeb. Pracę przygotowano w oparciu o analizę literaturyprzedmiotu z dziedziny psychologii, socjologii, geriatrii, związanych z tematyką artykułów z czasopism medycznychoraz stron internetowych. W części badawczej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w postaci narzędziabadawczego, jakim jest kwestionariusz ankiety, oraz czterech skal: Barthel, ADL, IADL i WHOQOL-BREF.WynikiW toku podjętych badań ustalono, iż respondenci ocenili swoją sprawność fizyczną jako dobrą, jak również niepotwierdzili związku pomiędzy wzrostem jakości ich życia a korzystaniem z opieki pielęgniarki POZ.WnioskiUzyskane wyniki pozwoliły również na potwierdzenie zależności pomiędzy wykształceniem a odczuwaną jakościążycia, to znaczy: im wyższe wykształcenie tym wyższa deklarowana jakość życia, a tym samym sprawność fizyczna.Kryterium wieku natomiast dowiodło sytuacji odwrotnej: wraz z wiekiem zimniejsza się ogólna jakość życia badanych.Również czynniki rodzinne potwierdziły zdecydowany wpływ na komfort życia respondentów.Słowa kluczowe: starość, osoby starsze, jakość życia, opieka medyczna, opieka pielęgniarska, pielęgniarka rodzinna
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
17 - 09 - 2018
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2018-issue-2-article-466
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.