PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 1 |
Article title

JAKOŚĆ ŻYCIA A SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA WŚRÓD PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępWedług najnowszej definicji Światowej Organizacji Zdrowia, wyznacznikiem dobrego stanu zdrowia nie jest brak choroby, ale dobrefunkcjonowanie w sferze fizycznej, społecznej i psychologicznej. Wszystkie te aspekty składają się na jakość życia chorych. Przewlekłaobturacyjna choroba płuc od dawna stanowi poważny problem medyczny, społeczny i etyczny nie tylko Polsce, ale również na całymświecie. Do tej pory przeprowadzono wiele badań mających głównie na celu poznanie czynnika powodującego rozwój choroby. W POChPpostępujący charakter choroby i związane z nim dysfunkcje mogą prowadzić do spadku jakości życia tych chorych.CelGłównym celem niniejszej pracy było poznanie poziomu sprawności funkcjonalnej i jakości życia chorych z przewlekłą obturacyjnąchorobą płuc w Kujawsko–Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.Materiał i metodyW tym celu wykorzystano kwestionariusz WHOQOL-BREF oceniający poziom jakości życia, zadowolenia z własnego zdrowia orazpoziom funkcjonowania w dziedzinie fizycznej, psychologicznej, społecznej oraz środowiskowej. Do zbadania poziomu sprawnościfunkcjonalnej wykorzystano skalę ADL.WynikiBadania własne dowiodły, że większość ankietowanych była zadowolona z jakości swojego życia. Takiej odpowiedzi udzieliło 68%respondentów. Wykazano również zależność jakości życia pacjentów z POChP od poziomu sprawności funkcjonalnej. Największy wpływna poziom sprawności funkcjonalnej wśród badanych ma wiek.WnioskiStwierdzono, że poziom jakości życia pacjentów z POChP w większości jest na zadowalającym poziomie. Wykazano istotnie statystycznie,że na jakość życia chorych z POChP wpływa poziom sprawności funkcjonalnej. Pacjenci młodsi są bardziej zadowoleni z jakości swojegoniż pacjenci starsi.Słowa kluczowe: pneumonologia, obturacyjna choroba płuc, jakość życia, sprawność funkcjonalna.
Keywords
Publisher
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
23 - 08 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2017-issue-1-article-314
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.