PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 3 |
Article title

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ PŁUC

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępJedną z wielu chorób przewlekłych jest choroba nowotworowa płuc. Zaliczana jest do najgroźniejszych spośród nowotworówzłośliwych w większości rozwiniętych krajów świata. Mimo znacznych postępów w diagnozowaniu i leczeniu, pozostaje w większościprzypadków chorobą nieuleczalną. Wykrycie raka jest dla wszystkich, których spotyka, bardzo przygnębiającą wiadomością.Pojawiają się różne emocje, które mogą powodować uczucie zagubienia, lęku, utraty zdrowia, życia, niezależności. Badaniejakości życia ma szczególne znaczenie w przypadku chorób przewlekłych, gdzie funkcjonowanie chorego jest znacznie zaburzonei istotnie wpływa na jego sytuację życiową i subiektywny jej odbiór.Cel badańCelem badań jest ocena jakości życia osób z chorobą nowotworową płuc.Materiał i metodaW pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Technikę badań stanowiła ankieta z wykorzystaniem kwestionariuszawłasnego autorstwa. Badania przeprowadzono w oddziałach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w okresie od wrześniado grudnia 2015 r. Badaniami łącznie objęto 105 osób. Analizę statystyczną wyników badań wykonano z zastosowaniemwspółczynnika korelacji R. Spearmana, nieparametrycznego testu U Manna-Whitneya i nieparametrycznego testu rang Kruskala-Wallisa. Obliczono również średnią wraz z odchyleniem standardowym. Dla wszystkich analiz przyjęto współczynnik istotnościna poziomie 0,05.WynikiUzyskane wyniki badań sklasyfikowano według ogólnej oceny jakości życia i zadowolenia ze zdrowia w korelacji z czynnikamidemograficznymi i klinicznymi oraz według poszczególnych dziedzin życia i zdrowia, w odniesieniu do czynników demograficznych.Wnioski1. Chorzy oceniają ogólnie jakość życia jako bardzo złą. 2. Wpływ choroby ma istotny wpływ na system wartości, zadowolenieze swojego trybu życia nieznacznie wyżej oceniły kobiety. 3. Ograniczenia w zakresie funkcjonowania w środowiskurodzinnym istotnie różnią się w zależności od płci. Kobiety oceniły wyżej pomoc oraz wsparcie rodzinny. 4. Badani najczęściejtwierdzili, że obecna sytuacja materialna w zaistniałej sytuacji jest zła. 5. Istnieje związek między chorobą, a aktywnościąspołeczno–kulturową. Oglądanie telewizji, spacery to ulubione sposoby spędzania przez badanych wolnego czasu.Słowa kluczowe: jakość życia, choroba przewlekła, choroba nowotworowa płuc
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
30 - 06 - 2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-3-article-300
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.