PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 2 |
Article title

OCENA SPRAWNOŚCI OSÓB W WIEKU PODESZŁYM

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
StreszczenieWstępStarość to wieńczący życie ostatni etap każdego człowieka, a starzenie się jest procesem naturalnym postępującym i nieodwracalnym,odznaczającym się stopniowymi zaburzeniami funkcjonowania organizmu. Osoby starsze mają trudności z pogarszającymsię stanem zdrowia, a wraz z wiekiem zmniejsza się sprawność fizyczna, maleje wydolność psychiczna oraz wyczerpuje się aktywnośćsocjalna. Nie da się uniknąć, czy zapobiec starości, ale możemy sprawić, aby była mniej uciążliwa i jak najmniej obciążonawspółistnieniem chorób przewlekłych. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich występuje zjawisko zwiększania sięudziału osób starszych w populacji generalnej. Powodem takiej sytuacji jest znaczny spadek liczby urodzeń oraz wzrastająca długośćżycia ludzkiego. Prognozy demograficzne przewidują, iż w kolejnych latach liczba osób starszych będzie się systematyczniezwiększać. Choroby przewlekłe prowadzą do ograniczenia przestrzeni fizycznej, zawężeniu ulega także przestrzeń społeczna, zawężasię krąg przyjaciół, znajomych, umierają bliscy, odchodzą z domu dzieci. Również ograniczeniu ulega przestrzeń psychiczna– pogarsza się wzrok, słuch, pamięć. Zmniejsza się zainteresowanie tym, co nas otacza, co dzieje się na świecie i wokół.Cel badańCelem badań jest ocena sprawności osób w wieku podeszłym z zakresu wykonywania czynności dnia codziennego.Materiał i metodaW badaniu wykorzystano metodę szacowania, technikę skali szacunkowej oraz narzędzia badawcze, takie jak wystandaryzowanekwestionariusze: skali ADL i skali IADL z autorską wersją metryczki. Badanie przeprowadzono na terenie Szpitala w Lipniew okresie od 20.12.2014 r. do 31.01.2015 r. W badaniu udział wzięło 100 osób, kobiety i mężczyźni w wieku > 60 lat. Wszystkieobliczenia zostały wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego EXCEL 2010 i jego standardowych funkcji. Do opracowaniadanych zastosowano metody opisowe i podstawowe metody wnioskowania statystycznego. Wykorzystano średnią arytmetycznądo określenia poziomu świadomości badanych osób. Badaniami objęto grupę 100 osób zróżnicowanych pod względem zmiennychsocjodemograficznych.WynikiUzyskane wyniki badań sklasyfikowano według ogólnej oceny sprawności w z zakresu podstawowych oraz złożonych czynnościdnia codziennego z czynnikami demograficznymi i klinicznymi.Wnioski1. Czynniki społeczno-demograficzne, takie jak miejsce zamieszkania i wykształcenie miały istotny wpływ na wydolność funkcjonalnąosób w wieku podeszłym. 2. Osoby zamieszkałe w środowisku miejskim i posiadające wyższe wykształcenie wykazująwiększy poziom sprawności w czynnościach dnia codziennego niż osoby zamieszkałe na wsi, o niższym poziomie wykształcenia.3. Kobiety lepiej sobie radzą sobie z wykonywaniem czynności dnia codziennego. 4. Osoby pozostające związku lepiej sobie radząz deficytami w zakresie czynności dnia codziennego. 5. Największy poziom niesamodzielności osób w wieku podeszłym dotyczyhigieny osobistej oraz ubierania i rozbierania. 6. Zakres niesamodzielności z zakresu złożonych czynności dnia codziennego dotyczyprzygotowywania posiłków, robienia zakupów oraz sprzątania.Słowa kluczowe: wiek podeszły, sprawność funkcjonalna, czynności dnia codziennego
Keywords
Publisher
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
09 - 11 - 2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-nameId-b1f3c972-c9a7-33e7-a575-d1ef6c27c2eb-year-2016-issue-2-article-76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.