PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 19 | 19-30
Article title

Zastosowanie metody ankietowej w badaniach fizycznogeograficznych: kwantyfikacja kulturowych świadczeń ekosystemowych w gminie Kowal

Content
Title variants
Zastosowanie metody ankietowej w badaniach fizycznogeograficznych: kwantyfikacja kulturowych świadczeń ekosystemowych w gminie Kowal
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest określenie wartości metody ankietowej w badaniach fizycznogeograficznych. Natomiast celem drugorzędnym – próba zbadania kulturowych świadczeń ekosystemowych. Badaniami objęto gminę Kowal, położoną w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Główny cel zrealizowano testując i ustalając stopień użyteczności metody ankietowej w badaniach kulturowych świadczeń ekosystemowych. Przeprowadzona ankieta społeczna dotyczyła opinii w sprawie walorów środowiska przyrodniczego i wartości wypoczynkowej w gminie Kowal. Wartości/walory te określają grupy i klasy konkretnych świadczeń kulturowych. Przy analizie wyników uzyskanych z kwestionariuszy, dokonano oceny doboru respondentów pod względem ich powiązania z regionem, tzn. wpływu znaczenia ich relacji czasowej z danym terenem oraz odwzorowania udzielonych przez nich odpowiedzi o stanie środowiska obszaru. Wykorzystanie metody ankietowej w badaniach i kwantyfikacji świadczeń kulturowych daje obecnie dobre możliwości przy ocenie oraz oddziaływania na środowisko.
EN
The main purpose of the article is to determine the value of the survey method in physical and geographical research. Whereas the subordinate goal – an attempt to explore cultural ecosystem services. The research covered the Kowal commune, located in the south-eastern part of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The main goal was achieved by testing and determining the degree of usability of the survey method in the study of cultural ecosystem services. The conducted social survey concerned opinions on the values ​​of the natural environment and recreational value in the municipality of Kowal. These values ​​define the groups and classes of specific cultural services. When analyzing the results obtained from questionnaires, an assessment was made of the selection of respondents in terms of their relationship with the region, i.e. the impact of the importance of their time relationship with a given area and the mapping of their responses about the state of the environment of the area. The use of the questionnaire method in research and quantification of cultural services currently provides good opportunities for assessing the state and impact on the environment.
Year
Issue
19
Pages
19-30
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
References
 • Babbie, E., 2004. Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar, [w:] Babbie, E. (red.), Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 139–243.
 • Bartczak, A., Żylicz, T., 2014. Willingnes to pay for forest cleaning in Poland. Results from a contingent valuation survey. Ekonomia i Środowisko 4 (51), 137–145.
 • Bertram, C., Rehdanz, K., 2015. Preferences for cultural urban ecosystem services: Comparing attitudes, perception and use. Ecosystem Services 12, 187–199.
 • Boćkowski, M., Rogowski, W., 2018. Wycena usług ekosystemowych oraz ich zastosowanie w rachunku ekonomicznym – praktyczne przykłady w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 167, Warszawa, 37–64.
 • Boruszewski, J., 2017. Dostępność wiedzy naukowej a jej intersubiektywna komunikowalność, [w:] Kulczycki, E. (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 265–281.
 • Brown, G., 2006. Mapping landscape values and development preferences: A method for tourism and residential development planning. International Journal of Tourism Research 8 (2), 101–113.
 • Costanza, R., 2012. Ecosystem functions and services. Ekonomia i Środowisko 2 (42), 8–17.
 • Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R.S., Farber, S.C., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O’Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P., van den Belt, M., 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387, 253–260.
 • De Groot, R.S., Wilson, M.A., Boumans, R.M., 2002. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics 41 (3), 393–408.
 • Haines-Young, R., Potschin, M., 2018. Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure. https://cices.eu (dostęp: 24.10.2019).
 • Jobstvogt, N., Watson, V., Kenter, J.O., 2014. Looking below the surface: The cultural ecosystem service values of UK marine protected areas (MPAs). Ecosystem Services 10, 97–110.
 • Junge, X., Schüpbach, B., Walter, T., Schmid, B., Lindemann-Matthies, P., 2015. Aesthetic quality of agricultural landscape elements in different seasonal stages in Switzerland. Landscape and Urban Planning 133, 67–77.
 • Kondracki, J., 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk, A., 1992. Badanie spostrzegania krajobrazu multisensorycznego – podstawą kształtowania obrazów rekreacyjnych. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 5–11.
 • Kulczyk, S., 2016. Między kulturą a naturą. Zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych w badaniach nad turystyką kulturową – przykład szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Turystyka Kulturowa 1/2016, 64–78.
 • Kulczyk, S., Woźniak, E., Kowalczyk, M., Derek, M., 2014. Zakres i skala w inwentaryzacji usług ekosystemowych dla turystyki i rekreacji na przykładzie żeglarstwa. PEK 38, 135–147.
 • Lupa, P., 2016. Kwantyfikacja wybranych świadczeń ekosystemów na poziomie lokalnym. Przykład gminy Krajenka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1–232.
 • Lutyński, J., 1968. Ankieta i jej rodzaje na tle podziału technik otrzymywania materiałów, [w:] Gostkowski, Z., Lutyński, J., Analizy i próby technik badawczych w socjologii 2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 10–56.
 • MEA (Millennium Ecosystem Assessment) 2005. Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends 1. Findings of the Conditions and Trends, Working Group of the Millennium Ecosystem Assesment Island Press, Washington D.C., Covelo, London.
 • Mizgajski, A., Stępniewska, M., 2009. Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 12–23.
 • Mizgajski, A., Stępniewska, M., 2012. Ecosystem services assessment for Poland – challenges and possible solutions. Ekonomia i Środowisko 2 (42), 54–73.
 • Operat Generalny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, 2007. Biuro Usług Ekologicznych i Leśnych „Quercus”, Toruń, 4–7.
 • Pietrzyk-Kaszyńska, A., Grodzińska-Jurczak, M., 2012. Ecosystem Services Perception. The Example of Local Governments Representatives in Małopolska Vivodeship. Ekonomia i Środowisko 2 (42), 83–90.
 • Plieninger, T., Dijks, S., Oteros-Rozas, E., Bieling, C., 2013. Assessing, mapping, and quantifying cultural ecosystem services at community level. Land Use Policy 133, 118–129.
 • Poskrobko, B., 2010. Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i Środowisko 1 (37), 20–30.
 • Raymond, C.M., Bryan, B.A., Mc Donald, D.H., Cast, A., Strathearn, S., 2009. Mapping community values for natural capital and ecosystem services. Ecological Economics 68 (5), 1301–1315.
 • Roman, M., 2010. Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1–167.
 • Solon, J., 2008. Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu 21, 25–44.
 • Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, R., Badora, K., Balon, J., Brzezińska-Wójcik, T., Chabudziński, Ł., Dobrowolski, R., Grzegorczyk, I., Jodłowski, M., Kistowski, M., Kot, R., Krąż, P., Lechnio, J., Macias, A., Majchrowska, A., Malinowska, E., Migoń, P., Myga-Piątek, U., Nita, J., Papińska, E., Rodzik, J., Strzyż, M., Terpiłowski, S., Ziaja, W., 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographica Polonica 91 (2), 143–170.
 • Solon, J., Roo-Zielińska, E., Affek, A., Kowalska, A., Kruczkowska, B., Wolski, J., Degórski, M., Grabińska, B., Kołaczkowska, E., Regulska, E., Zawiska, I., 2017. Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym. Ocena potencjału i wykorzystania. Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa, 1–469.
 • Ungaroa, F., Häfner, K., Zasada, I., Piorr, A., 2016. Mapping cultural ecosystem services: Connecting visual landscapequality to cost estimations for enhanced services provision. Land Use Policy 54, 399–412.
 • van Berkel, D.B., Verburg, P. H., 2014. Spatial quantification and valuation of cultural ecosystem services in anagricultural landscape. Ecological Indicators 37, 163–174.
 • van Riper, C.J., Kyle, G.T., Sutton, S.G., Barnes, M., Sherrouse, B.C., 2012. Mapping outdoor recreationists’ perceived social values for ecosystem services at Hinchinbrook Island National Park, Australia. Applied Geography 35 (1), 164–173.
 • http://esmeralda-project.eu – portal informacyjny projektu ESMERALDA.
 • http://www.kowal.eu/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=8&strona=1
 • http://www.tkk.pl/~listillo/meto/(2905)%20opis_metod_i_technik.doc
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_19_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.