PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 41-50
Article title

Przemiany krajobrazu doliny Luciąży i jej otoczenia po utworzeniu zbiornika retencyjnego Cieszanowice

Content
Title variants
EN
Changes in the landscape of Luciąża valley and the surrounding areas after creating a storage reservoir in Cieszanowice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przemiany krajobrazu jakie dokonały się w dolinie Luciąży i jej otoczeniu w związku z utworzeniem zbiornika retencyjnego Cieszanowice. Na podstawie pomiarów głębokości opracowano mapę batymetryczną zbiornika, zaznaczając na niej miejsca o ograniczonej dostępności z uwagi na obecność nymfeidów i roślinności szuwarowej. Na mapie tej wskazano również miejsca występowania w toni wodnej pni oraz gałęzi niewykarczowanych przed zalaniem krzewów, które stwarzają realne zagrożenie dla sprzętu pływającego. W artykule odniesiono się do rozbieżności pomiędzy planowanymi funkcjami zbiornika Cieszanowice a jego rzeczywistym użytkowaniem po dwudziestu latach istnienia. Na mapach użytkowania ziemi zilustrowano przemiany w pokryciu terenu, jakie dokonały się wraz z zanikiem funkcji rolniczych i rozwojem osadnictwa turystycznego połączonego z intensywnym użytkowaniem rekreacyjnym.
EN
The article presents landscape transformations which occurred in the Luciąża valley and the surrounding areas as a result of creating a storage reservoir in Cieszanowice. On the basis of depth measurements, a bathymetric map of the reservoir was prepared, on which locations of limited accessibility due to the presence of nympheids and reed and rush communities were marked. The map also shows the locations of tree trunks and branches of uncut bushes in the depths of the reservoir, which pose a real threat to water sports equipment. The article addresses the divergences between the planned functions of the Cieszanowice reservoir and its actual usage after twenty years of existence. Transformations of land cover which occurred along with the disappearance of agricultural functions and the growth of tourist settlement combined with intensive recreational use were illustrated in land use maps.
Year
Issue
17
Pages
41-50
Physical description
Dates
published
2019-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_17_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.