PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 |
Article title

Analiza morfometryczna węzła dolinnego Warty, Widawki i Grabi z wykorzystaniem algorytmu ISODATA

Content
Title variants
EN
Morfometric analysis of the valley junction of the Warta, Widawka and Grabia Rivers using the ISODATA algorithm
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono próbę zastosowania metod GIS do automatycznego wyznaczenia form ukształtowania terenu na obszarze węzła dolinnego tworzonego przez Wartę, Widawkę i Grabię. Podstawę analizy stanowi numeryczny model terenu wykonany w oparciu o mapy topograficzne w skali 1:10 000 oraz jego pochodne. Wykonane na podstawie cyfrowego modelu terenu mapy zostały przetworzone przy użyciu algorytmu ISODATA w celu klasyfikacji cech morfometrycznych terenu. W oparciu o pochodne numerycznego modelu terenu zostały wyznaczone formy rzeźby. Wyznaczone formy terenu zostały zaprezentowane na mapie morfometrycznej. W celu weryfikacji wydzielonych form zestawiono je ze szkicami geomorfologicznymi obszaru wykonanym podczas opracowywania szczegółowych map geologicznych. Zestawienie to potwierdziło poprawność większości wydzielonych form oraz ich znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Różnice w powierzchniach i lokalizacji form terenu zaprezentowano w formie szeregu map.
EN
The article shows the application of GIS method for an automatic identification of landforms in the area of junction formed by the Warta, Widawka and Grabia Rivers. The analysis is based on Digital Elevation Model designed in compliance with topographical maps on a scale of 1:10 000 and its DEM-based derivatives. DEM-based maps have been built with use of the ISODATA algorithm in order to classify the morphometric characteristics of terrain. The landforms have been determined on the basis of numeric terrain model derivatives and presented on a morphometric map. In order to verify the results, the identified landforms were juxtaposed with the geomorphological mapping created during the preparation of detailed geological maps. The comparison showed the validity of almost all indicated landforms and their considerable spatial differentiation. The spatial and localisation differences of landforms have been presented in the form of map sets.
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2018-03-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_16_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.