PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 |
Article title

Waloryzacja środowiska przyrodniczego wczesnośredniowiecznego grodu w Rękoraju na Wysoczyźnie Piotrkowskiej, Polska Środkowa

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of natural environment of the early medieval stronghold at Rękoraj in the Piotrków Upland, Central Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dla społeczności wczesnego średniowiecza najdogodniejszymi obszarami do zasiedlania były tereny o dużej geo- i bioróżnorodności, zaś preferowanymi formami geomorfologicznymi były terasy rzeczne zbudowane z piasków średnio- i drobnoziarnistych. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wykreślenie map waloryzacji, dla których punktem wyjścia była mapa geomorfologiczna obszaru. Waloryzację środowiska otoczenia grodziska w Rękoraju wykonano w celu wskazania obszarów, które były najkorzystniejsze dla gospodarki wczesnośredniowiecznej w warunkach „agrotechniki lekkiej”.
EN
For Early Medieval societies areas with high geo- and biodiversity were most suitable for settlement, whereas preferred landforms included river terraces formed by medium and fine sand. The analysis conducted by the Author resulted in elaboration of the terrain assessment maps, which were derived from a geomorphological map of the area. The environmental valorisation of surroundings of the stronghold at Rękoraj was carried out to identify the most favorable areas for early medieval – type of agriculture.
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2018-03-29
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_16_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.