PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 |
Article title

Charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna wód Moszczenicy w przekroju Gieczno

Content
Title variants
EN
Hydrological and hydrochemical characteristics of the Moszczenica River in Gieczno
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od początku roku hydrologicznego 2016 w przekroju Moszczenica–Gieczno prowadzone są pomiary hydrologiczne i hydrochemiczne. Obecnie obserwowane są stosunkowo niskie przepływy oraz stany wody. Intensywna suburbanizacja zlewni oraz określony sposób gospodarowania wodami wpływają na właściwości fizykochemiczne rzeki. Wskaźnikami charakteryzującymi Moszczenicę jako rzekę zanieczyszczoną są fosforany oraz w mniejszym stopniu także ChZTMn. Widoczne jest to zarówno w sezonowej zmienności parametrów, jak i relacji ich stężeń z przepływem. W ostatnim ćwierćwieczu, pomimo wzmagającej się antropopresji, wartości PEW, PO4³‾ oraz O2nie wykazują widocznych zmian.
EN
  Since the beginning of the hydrological year of 2016, hydrological and hydrochemical measurements of the Moszczenica River have been taken. Currently, relatively low water flow and water level have been observed. Significant suburbanization of the drainage basin and the particular way of water management influence physicochemical properties of water. Indicators characterizing the Moszczenica as a polluted river are phosphates and, to a lesser extent, ChZTMn. It is visible in both seasonal parameter changeability and relation between their concentration and flow. Over the last quarter of a century, despite the increasing anthropopression, the values of PEW, PO4³‾and O2 do not indicate any significant changes.  
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2018-03-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_16_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.