PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 15 |
Article title

Stan hydromorfologiczny górnego odcinka rzeki Ner w świetle zastosowania metody River Habitat Survey (RHS)

Content
Title variants
EN
Hydromorphological quality of the upper section of the Ner River using River Habitat Survey (RHS)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Latem 2014 roku zbadano przy wykorzystaniu metody River Habitat Survey (RHS) stan hydromorfologiczny górnego odcinka rzeki Ner. Posługiwanie się wymienioną metodą polega na przeprowadzeniu badań terenowych na wytypowanych odcinkach rzek. Podczas badań terenowych w specjalnych formularzach zbiera się kilkaset jakościowych i ilościowych parametrów dotyczących zarówno koryta rzecznego, jak i dna dolinnego, a także roślinności, użytkowania ziemi, budowli hydrotechnicznych itp. Zebrane dane pozwalają obliczyć dwa syntetyczne wskaźniki hydromorfologiczne, na podstawie których określa się klasę stanu hydromorfologicznego badanego odcinak rzeki. Do badań wybrano trzy odcinki: najwyższy odcinek Huta Wiskicka (I), następnie leżący niżej odcinek Gadka Stara (II) i odcinek najniższy – Lublinek (III). Odcinki badawcze I i II były położone poza granicami administracyjnymi Łodzi, natomiast odcinek III znajdował się w granicach miasta. Uzyskano umiarkowane i stosunkowo słabe oceny stanu hydromorfologicznego górnego odcinka Neru: odcinek najwyższy cechował stan słaby (klasa IV), odcinek środkowy miał stan umiarkowany (klasa III), a odcinek najniższy – stan zły (klasa V). 
EN
In summer 2014, hydromorphological state of the upper section of the Ner River was investigated applying the River Habitat Survey (RHS) method. The use of this method involves performing field studies on the selected sections of rivers. During fieldwork, in specific survey forms are collected hundreds of qualitative and quantitative parameters of both the river channel and the valley bottom, as well as vegetation, land use, hydrotechnical buildings etc. Collected data allow to calculate two synthetic hydromorphological indicators on the basis of which the hydromorphological state of the studied section of the river is described. Investigations were carried out in three sections: the Huta Wiskicka sections (I) situated upstream, the Gadka Stara section (II) situated more downstream and the Lublinek section (III) situated downstream. The sections I and II were located beyond the administrative boundaries of Łódź, while the section III was located within the city limits. Moderate and relatively poor assessment of the hydromorphological state of the upper section of the Ner River was obtained: the upper section is characterised by weak state (class IV), the middle section by middle state (class III), the lower section by poor state (class V). 
Year
Issue
15
Physical description
Dates
published
2017-02-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_15_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.