PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 15 |
Article title

Czynniki determinujące zróżnicowanie inwolucji późnovistuliańskich w północno-zachodniej części regionu łódzkiego

Content
Title variants
EN
Determinants of differentiation of the Late Vistulian involutions in the north-western part of the Łódź Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwolucje obserwowane w osadach czwartorzędowych najczęściej wiązane są z warunkami peryglacjalnymi, pomimo że takie warunki nie są konieczne do rozwoju inwolucji, a ich powstanie najczęściej tłumaczone jest wytworzeniem się układów niestatecznego warstwowania gęstościowego czy działania ciśnienia kriostatycznego lub kriohydrostatycznego. W artykule poddano analizie struktury deformacyjne, jakie utworzyły się w spągu serii organiczno-mineralnej, datowanej na koniec allerödu i młodszy dryas. Wydzielono kilka typów struktur o odmiennych cechach morfologicznych, pogrupowanych jako inwolucje powstałe na skutek przemieszczenia materiału ku dołowi, inwolucje utworzone poprzez przemieszczenie materiału ku górze oraz struktury fałdowe i nieregularne. Przyczyną zróżnicowania inwolucji powstałych w osadach o takich samych cechach strukturalno-teksturalnych oraz tego samego wieku są czynniki "ekstralokalne", do których należą: niewyrównana powierzchnia graniczna między strukturami, niejednorodność litologiczna jednej z warstw biorących udział w deformacjach, zmienna miąższość górnej warstwy oraz zróżnicowany współczynnik lepkości kinematycznej warstw zdeformowanych. 
EN
Involutions which were observed in Quaternary deposits were usually interpreted as periglacial and their development have been explained as result of formation of reversed density gradient systems, cryostatic pressure or cryohydrostatic pressure. However, it is obvious that periglacial environment is not required to involution formation. In the article deformational structures developed in the bottom of the organic-mineral series were analysed. The organic-mineral series was dated at the end of Alleröd and the Younger Dryas. It was possible to distinguish a few types of involutions on the base of different morphological features deformations which formed as a result of deformation impulse acting downwards, upward deformations and structures fold-like and irregular. The differences in pattern of structures are consequence of "extra-local" agents as: uneven boundary surface, lithological heterogeneity of sedimentary series involved in deformations, different thickness of the top series involved into deformations, and different ratio of kinematic viscosities of series involved in deformations. 
Year
Issue
15
Physical description
Dates
published
2017-02-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_1427-9711_15_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.