Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 50 | 1 |

Article title

Differentiation of the Material Composition of Lviv Region Luvic Greyzemic Chernozems (Ukraine)

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The soil formation within the Wet Atlantic Chernozem facies of the West-Ukrainian region leads to the vertical redistribution of Chernozem soil substance and formation of the differentiated mineral soil profile to varying degrees by carbonates, clay, and chemic-mineralogical composition. Luvic Greyzemic Chernozems (Siltic, Aric, Pachic) is characterized by the sharp differentiated profile by clay. The degree of vertical differentiation of clay profile is directly proportional to the intensity of the processes of leaching and gleyzation. In mineral profiles of Luvic Greyzemic Chernozems the vertical redistribution of clay material is mainly due to fraction smaller than 0.02 μm. The opposite character of profile distribution of mica-smectite and illite phases of clay minerals was discovered. Against the unbalanced losses of a part of clay plasma in the humus horizon, the process of relative illitization was detected due to smectite eluviation and accumulation of illite, kaolinite and finely dispersed quartz. 

Year

Volume

50

Issue

1

Physical description

Dates

published
2017
online
30 - 08 - 2017

Contributors

References

 • [1] Alekseev, V.E., 2012. Sposob otsenki mineralogicheskogo sostoyaniya silikatnoy chasti chernozemov [Appreciated Method of the Mineralogical State of the Silicate Part in Chernozems]. Pochvovedeniye [Pedology], 2: 189–199.
 • [2] Andryushchenko, G.A., Bilskaya, M.V., Bilan, A.M., Voronoy, V.V., Sukharskaya, I.M., 1981. Chernozemy lesostepnoy zony Vlazhnoy atlanticheskoy fatsii [Chernozems of Forest-Stepper Zone of the Humid Atlantic Facies] Chernozemy SSSR (Ukraina) [Chernozems of the USSR (Ukraine)], Moscow: 80–95.
 • [3] Arinushkina, E.V., 1970. Rukovodsnvo po khimicheskomu analizu pochv [Guide to Chemical Analysis of Soils], Moscow: 487 p.
 • [4] Bogutskii, A.B., 1986. Antropogenovye pokrovnye otloszeniya Volyno-Podolii [Anthropogenic Cover Deposits of Volyno-Podoliya] Antropogenovye otloszeniya Ukrainy [Anthropogenic Deposits of Ukraine], Kiev: 121–132.
 • [5] Bryk, M., Slowinska-Jurkewich, A., Medvedev, V.V., 2012. Morphometrical structure evaluation of long-term manured of Ukrainian Chernozem. International Agrophysics, 26: 117–128.
 • [6] Dobrovolskii, G.V., 2012. Razvitiye ucheniya o chernozemakh v trudakh I. A. Krupenikova [Development of the Theory of Chernozems in the Works of I. A. Krupenikov]. Pochvovedeniye [Pedology], 12: 1008–1011.
 • [7] Kit, M.G., 2008. Morphologiya gruntiv [Soil Morphology], Lviv: 27–28.
 • [8] Lisetskii, F.N., Goleusov, P.V., Chepelev, O.A., 2013. Razvitiye Chernozemov Dnestrovsko-Prutskogo mezhdurechiya v Holotsene [Development of Chernozems of the Dniester-Prut Interfluve in Holocene]. Pochvovedeniye [Pedology], 5: 540–555.
 • [9] Medvedev, V.V., Laktionova, T.N., 2003. Osobennosti phormirovaniya vertikalnykh vodnykh potokov v chernozemye tipichnom [Features of the Formation of Vertical Water Flows in Haplic Chernozem]. Visnyk KhNAU [Bulletin of the KhNAU], 1: 37–43.
 • [10] Medvedev, V.V., 2014. Zmist i zakonomirnosti antropogenovoyi evolyutsii gruntiv [The Contents and Laws of Soil Anthropogenous Evolution]. Gruntoznavstvo [Soil Science], 15, 1–2(24), Kyiv-Dnipropetrovsk: 17–32.
 • [11] Olenchuk, Ya., Nykolyn, A., 1969. Grunty Lvivskoi oblasti [Soils of Lviv Region], Lviv: 40–64.
 • [12] Papish, I. Ya., 2013. Valovyi khimichnyi sklad chornozemiv Sokalsko-Torchynskoi vysochyny [Gross Chemical Composition of the Sokal-Torchin Upland Chernozems]. Visnyk Lviv. Universytetu, Seriia Geographichna, Bulletin of the Lviv University, Geography Serious, 44: 265–274.
 • [13] Papish, I. Ya., Chizhikova, N.P., Poznjak, S.P., Varlamov, E.B., 2016. Clay Mineralogy in Agrochernozems of Western Ukraine. Eurasian Soil Science, 49, 10: 1161–1173.
 • [14] Polupan, M.I., Solovey, V.B., Velychko, V.A., 2005. Klasyficatsiya gruntiv Ukrainy [Ukraine Soil Classification], Kyiv: 300.
 • [15] Rode, A.А., 1971. Sistema metodov issledovaniya v pochvovedenii [The Systems of Research Methods in Pedology], Novosibirsk: 34–56.
 • [16] Vadyunina, A.F., 1986. Metody issledovaniya phizicheskikh svoyistv pochv [Research Methods of the Physical Properties of Soils], Moscow: 416.
 • [17] World Reference Base for Soil Resources 2014. International Soil Classification System for Naming Soils and Creating Legends for Soil Maps / World Soil Resources Report No. 106. FAO, Rome, 2014: 181, http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf (access: 10.05.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2017_50_1_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.