Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 46 | 2 |

Article title

THE INFLUENCE OF HUMIC ACIDS ON SEED SWELLING PROCESS OF PISUM SATIVUM L. cv RAMROD

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The influence of humic acids on Pisum sativum L. seed swelling process was studied. Humic acids (HA) were applied during seed swelling by watering the seeds for one hour in the first, fourth and eight hour of the process. Three different concentrations of HA 0.005 [gC dm-3]; 0.01 [gC dm-3]; 0.02 [gC dm-3] in buffer phosphate solution at pH=6.5 were used. The control sample was the pea seeds watered in buffer phosphate solution at pH=6.5 without humic acids. All of the pea seeds were placed on Petri dishes onto full water capacity filter paper. Humic acids at concentration 0.02 [gC dm-3] increased the fresh mass of swelling seeds when applied in the first hour of experiment. It was also noted that all concentrations of humic acids applied in the  first hour of experiment increased the percentage of pea seeds with visible radicle at the end of experiment.
PL
Badano wpływ kwasów huminowych (KH) rozcieńczonych w roztworach buforu fosforanowego o pH=6,5 na proces pęcznienia nasion grochu Pisum sativum L. Kwasy huminowe aplikowano zanurzając pęczniejące nasiona grochu w roztworach o stężeniach: 0,005 [gC dm-3]; 0,01[gC dm-3]; 0,02 [gC dm-3] CKH na jedną godzinę - w pierwszej, czwartej lub w ósmej godzinie trwania doświadczenia. Serie kontrolne stanowiły rośliny kiełkujące z nasion zanurzonych w identycznych roztworach buforu fosforanowego o pH=6,5 bez kwasów huminowych. Wpływ KH zależał zarówno od stężenia, jak i od czasu aplikacji. Najwyraźniej działały kwasy huminowe o stężeniu 0,02 [gC dm-3] CKH podawane w pierwszej godzinie pęcznienia nasion, zwiększając szybkość pęcznienia i kiełkowania nasion.

Keywords

EN
PL

Year

Volume

46

Issue

2

Physical description

Dates

published
2013
online
12 - 07 - 2015

Contributors

References

 • [1] C a c c o A. , A t t i n a E . , G e l s o m i n o A. , S i d a r i M.: J. Plant Nutr.Soil Sci., 163, 313, 2000.
 • [2] C h e n Y. , A v i a d T.: Effects of humic substances on plant growth. [In]: Humic Substances in Soils and Crop Science: Selected Readings, Soil Science Society of America. MacCarthy P., Clapp C. E., Malcom R. L., Bloom P. R. (Eds.), Madison, 161, 1990.
 • [3] C h e n g W. P., C h i F. H. , Yu R. F.: J. Coll.Interface Sci., 272, 153, 2004.
 • [4] D ę b s k a D . , G o n e t S. S.: Wpływ substancji humusowych na rośliny. [In]: Substancje humusowe w glebach i nawozach. Eds. B. Dębska, S. S. Gonet. Wrocław, 166, 2003.
 • [5] G a w l i k A . G o ł ę b i o w s k a D .: Humic Substances in Ecosystems, 7, 19, 2007.
 • [6] G o ł ę b i o w s k a D . , P t a k W. , N o j i A .: Wpływ humianu potasowego na parametry kiełkowania i początkowe fazy wzrostu żyta i pszenicy. [In]: Ekologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Eds. S. Grzesiak, Z. Misztalki. Kraków, 251, 1996.
 • [7] G o n e t S . S . , D ę b s k a B .: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 441, 241, 1993.
 • [8] G o n e t S . S . , D z i a m s k i A . , G o n e t E .: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 409, 182, 1993.
 • [9] G r z e s i u k S .: Fizjologia i biochemia nasion. Warszawa, 5, 1981.
 • [10] I l n i c k i P. , M a l a k A. , W ó j c i k R . , Z i ó ł k o w s k a A.: Roczn. AR Poznań, 253, 41, 1993.
 • [11] K a p c e w i c z J . , L e w a k S . : Regulacja procesów fizjologicznych przez czynniki endogenne. [In]: Fizjologia roślin. Eds. J. Kopcewicz, S. Lewak. Warszawa, 137, 2002.
 • [12] K o n o n o w a N .: Zagadnienie próchnicy glebowej. Warszawa, 352, 1955.
 • [13] M u s c o l o A. , S i d a r i M. , F r a n c i o s o O. , T u g n o l i V. , N a r d i S .: J. Chem. Ecology, 33, 115, 2006.
 • [14] P i n t o n R . , C e s c o S . , D e N o b i l i M. , S a n t i S . , Va r a n i n i Z . : Biology and Fertility of Soils, 26, 23, 1998.
 • [15] R u s s e l l L . , S t o k e s A. R . , M a c d o n a l d H. , M u s c o l o A. , N a r d i S .: Plant and Soil, 283, 175, 2006.
 • [16] Va u g h a n D . , M a l c o m R. E. , O r d B. G .: Influence of humic substances on biochemical processes in plants. [In]: Soil Organic Matter and Biological Activity, Marinus Nijhoff/Junk W, Dordecht. Vaughan D., Malcom R. E. (Eds.), The Netherlands, 77, 1985.
 • [17] W h i t e M. C., C h a n e y R. L: Soil Sci. Soc. Am. J., 44, 308, 1980.
 • [18] Yo u n g C. C. , C h e n L. F: Plant and Soil, 195, 143 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2013_46_2_107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.