Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 46 | 1 |

Article title

MINERAL COMPOSITION OF THE MATERIAL BUILDING INPEATLEND DUNES IN THE BIEBRZA RIVER VALLEY AND NAREW RIVER VALLEY

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the results of the analysis of mineral composition of the material, which builds soils developed on the inpeatland dunes located in the Biebrza River Valley and the Narew River Valley. The main component of the mineral part of the studied soils is quartz, whose content indicates a  relatively low degree of aeolian processes, which is also confirmed by the relatively high content of feldspar. The soils developed on the dunes in the Narew River Valley have smaller amounts of this mineral. It may indicate that they were subject to intense chemical weathering processes. This was confirmed by the results of the analysis of heavy minerals. Weathering indicators, calculated on the basis of their content, were significantly higher in the case of soils which have developed on the inpeatland dunes located in the valley of the Narew River.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analiz składu mineralnego utworów, z  których wykształciły się gleby na wydmach śródtorfowych położonych na obszarze Kotliny Biebrzańskiej i  doliny Narwi. Głównym składnikiem mineralnej części gleb jest kwarc, którego zawartość wskazuje na stosunkowo niski stopień eolizacji badanych osadów, co potwierdza również stosunkowo wysoka zawartość skaleni. Mniej tego minerału zawierają gleby z  doliny Narwi, co może wskazywać, że podlegały one intensywnym procesom wietrzenia chemicznego. Potwierdziły to także wyniki analizy minerałów ciężkich. Obliczone na podstawie ich zawartości wskaźniki wietrzenia materiału były znacznie wyższe w  przypadku utworów, z  których wykształciły się gleby na wydmach śródtorfowych w  dolinie Narwi.

Year

Volume

46

Issue

1

Physical description

Dates

published
2013
online
01 - 07 - 2015

Contributors

References

 • [1] Banaszuk P., Kondratiuk P.: Zesz. Nauk. PB, Nauki Techniczne, 109, Inżynieria Środowiska, 9, 91, 1997.
 • [2] Barczuk A., Mycielska-Dowgiałło E.: Znaczenie składu mineralnego dla rozpoznania obecności procesów eolicznych. [In:] Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu. Pracownia Sedymentologiczna. Wydział Geografii i  Studiów Regionalnych UW, 39, 2001.
 • [3] Barczuk A.: Arch. Min., 1/2, 123, 1992.
 • [4] Bednarek R.: Wiek, geneza i  stanowisko systematyczne gleb rdzawych w  świetle badań paleopedologicznych w  okolicach Osia (Bory Tucholskie). Rozprawy UMK, Toruń, 1991.
 • [5] Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, Warszawa, 1993.
 • [6] Czubaszek R.: Polish J. Envir. Studies, 15, 5D, 141, 2006.
 • [7] Czubaszek R.: Zesz. Nauk. Polit. Biał., Inżynieria Środowiska, 17, 41, 2006.
 • [8] Czubaszek R.: Polish J. Soil Sci., 41(2), 175, 2008.
 • [9] Czubaszek R.: Bud. Inż. Środ., 2(1), 21, 2011.
 • [10] Degórski M.: Prace Geogr., IGiPZ PAN, Warszawa, 182, 1, 2002.
 • [11] Goździk J.: Acta Univ. Lodz. S.II, 22, 3, 1980.
 • [12] Janowska E.: Geneza i  właściwości gleb rdzawych na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 2001.
 • [13] Kabała C., Chodak T., Gałka B.: Roczn. Glebozn., 60(3), 90, 2009.
 • [14] Kaczorek D., Zagórski Z.: Polish J. Soil Sci., 40(1), 81, 2007.
 • [15] Kobierski M, Długosz J.: Roczn. Glebozn., 62(1), 91, 2011.
 • [16] Konecka-Betley K.: Rocz. Glebozn., 33(3/4), 81, 1982.
 • [17] Konecka-Betley K.: Gleby Kotliny Warszawskiej. Przew. Konf. Teren. Zjazdu 50-lecia PTG., Warszawa, 1988.
 • [18] Manikowska B.: Acta Geogr. Lodziensia, 52, 1, 1985.
 • [19] Mycielska-Dowgiałło E.: Roczn. Glebozn., 33(3/4), 115, 1982.
 • [20] Mycielska-Dowgiałło E.: Wybrane cechy teksturalne osadów i  ich wartość interpretacyjna. [In:] Badania osadów czwartorzędowych. Wydział Geografii i  Studiów Regionalnych
 • UW, Warszawa, 1995.
 • [21] Racinowski R., Rzechowski J.: Kwart. Geol., 12, 2, 1968.
 • [22] Skiba M., Skiba S.: Polish J. Soil Sci., 38(2), 153, 2005.
 • [23] Urbaniak-Biernacka U.: Badania wydm środkowej Polski z  wykorzystaniem metod statystycznych. Prace Nauk., Geodezja, Wyd. PW., Warszawa, 17, 1976.
 • [24] Zagórski Z., Brzychcy S.: Roczn. Glebozn., 60(4), 104, 2009.
 • [25] Zagórski Z., Kisiel M.: Roczn. Glebozn., 61(1), 77, 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2013_46_1_77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.