Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 46 | 1 |

Article title

THE INFLUENCE OF VARIOUS MEANS OF TILLAGE SIMPLIFIED MODIFICATION ON SELECTED PHYSICAL AND WATER PROPERTIES OF THE ARABLE-HUMUS HORIZON IN A MINERAL SOIL

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper presents the results of testing studies of the basic values of physical and water properties of the humus horizon in a  typical black earth where three variants of simplified tillage were implemented. The state of a  three-phase system of soil after fourteen years of no-til-lage cultivation was compared with the variant of single deep plowing and plowing with manure fertilization. The following properties were marked: texture, specific and bulk density, porosity, moisture, maximal hygroscopic capacity, saturated hydraulic conductivity, water binding potential, total (TAW) and easily (RAW) available water, drainage porosity. It was acknowledged that the systems of most of the physical and water properties in the investigated combinations were very similar. There was no evidence of negative changes of key physical properties in the soil after the 14-year long no-tillage cultivation when compared with the variant of single traditional tillage rotation. Some minor differences were found within hydraulic and water properties and total carbon, however, they cannot practically deteriorate the agrotechnical state of a  humus horizon and cannot have a  negative effect in the field environment. It was affirmed that within a  threephase soil system, the no-tillage cultivation provides plants with almost identical conditions of growth and development as the systems with the tillage rotation.
PL
W  pracy przedstawiono wyniki badań testujących wartości podstawowych właściwości fizycznych i  wodnych poziomu próchnicznego czarnej ziemi typowej, na której zastosowano 3 warianty uproszczonej uprawy roli. Porównano stan układu trójfazowego gleby po 14 latach uprawy zerowej z  wariantami stosującymi jednorazową głęboką orkę oraz orkę wraz z  nawożeniem obornikiem. Oznaczono następujące właściwości: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, gęstość gleby, porowatość, wilgotność, maksymalną pojemność higroskopową, współczynnik filtracji, potencjały wiązania wody przez glebę, potencjalną (PRU) i  efektywną (ERU) retencję użyteczną, porowatość drenażową. Stwierdzono, że układ niemal wszystkich właściwości fizycznych i  wodnych był w  rozpatrywanych kombinacjach uprawowych bardzo podobny. Nie stwierdzono negatywnych zmian kluczowych właściwości fizycznych gleby uprawianej przez 14 lat bez orki, w  stosunku do wariantów stosujących jednorazową rotację uprawy tradycyjnej. W  obrębie właściwości wodnych i  hydraulicznych oraz w  przypadku zawartości węgla ogólnego stwierdzono nieznaczne różnice, które jednak nie mogą mieć praktycznego wpływu na pogorszenie się stanu agrotechnicznego poziomu próchnicznego i  nie mogą negatywnie skutkować w  warunkach polowych.Stwierdzono, że w  zakresie jakości układu trójfazowego gleby, uprawa zerowa zapewnia roślinom uprawnym niemal identyczne warunki wzrostu i  rozwoju, jak systemy z  rotacyjnym udziałem orki.

Year

Volume

46

Issue

1

Physical description

Dates

published
2013
online
01 - 07 - 2015

Contributors

References

 • [1] Baal B.C., Robertson E.A.G.: Soil Till. Res., 31, 119, 1994.
 • [2] Blecharczyk A., Małecka I., Skrzypczak G.: Acta Sci. Pol., Agricultura 3(1), 157, 2004.
 • [3] Blecharczyk A., Skrzypczak G., Małecka I., Piechota T.: Fol. Univ. Agric. Stetin., 195, Agricultura, 74, 171, 1999.
 • [4] Borówczak F., Grześ S., Rębarz K.: J. Res. Appl. Agric. Eng., 48(3), 38, 2003.
 • [5] Borówczak F., Rębarz K.: J. Res. Appl. Agric. Eng., 53(3), 27–31, 2008.
 • [6] Chaney K., Hodgson D.R., Braim M.A.: J. Agric. Sci., 104, 125, 1985.
 • [7] Dubas A., Drzymała S., Mocek A., Owczarzak W., S z  u  l c P.: Wpływ uproszczeń w  uprawie roli w  wieloletniej monokulturze kukurydzy (Zea mays) na właściwości gleby oraz na przebieg wegetacji i  plonowanie. Wyd. UP Poznań, 2012.
 • [8] Dzienia S.: Siew bezpośredni technologią alternatywną. Mat. Konf.: Siew bezpośredni w  teorii i  praktyce. Szczecin – Barzkowice, 1995.
 • [9] Faligowska A., Szukała J.: Fragm. Agron., 28(1), 15, 2011.
 • [10] FAO: Guidelines for Soil profile Description. Land and Water Development Division. FAO. Rome, 1977.
 • [11] Hargrove W. L.: Role of Conservation Tillage in Sustainable Agriculture. Proc. South Cons. Till. Conf., Sp. Bull., Raleigh, 90, 28, 1990.
 • [12] Kęsik T., Konopiński M., Błażewicz-Woźniak M.: Acta Agrophysica, 7(4), 915, 2006.
 • [13] Klute A.: Water retention: Laboratory methods. [In:] Klute A. (Ed.). Methods of Soil Analysis, Part 1: Physical and Mineralogical Methods. Agron. Monogr., 9 ASA and SSSA, Madison, Wi., 1986.
 • [14] Klute A., Dirksen C.: Hydraulic conductivity and diffusivity: Laboratory methods. [In:] Klute A. (Ed.). Methods of Soil Analysis, Part 1: Physical and Mineralogical Methods. Agron. Monogr., 9 ASA and SSSA, Madison, Wi.,1986.
 • [15] Kordas L.: Fragm. Agron., 26(1), 42, 2009.
 • [16] Korzeniewska J., Stanisławska-Glubiak E.: Fragm. Agron., 26(4), 65, 2009.
 • [17] Krogulec B.: Przegląd Geologiczny, 42, 4, 1994.
 • [18] Machul M.: Możliwości i  skutki stosowania uproszczeń i  siewu bezpośredniego w  uprawie kukurydzy. Studia i  raporty, IUNG–PIB, 9, 1, 2007.
 • [19] Małecka I., Blecharczyk A., Pudełko J.: Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(2), 89, 2004.
 • [20] Małecka I., Swędrzyńska D., Blecharczyk A., Dytman-Hagedorn M.: Fragm. Agron., 29(4), 106, 2012.
 • [21] Mocek A., Drzymała S.: Geneza, analiza i  klasyfikacja gleb. Wyd. UP Poznań, 2010.
 • [22] Muncolm L. J., Schjonning P., Rasmussen K. J., Tanderup K.: Soil Till. Res., 71, 163, 2003.
 • [23] Opic J.: Post. Nauk Roln., 6, 25, 1996.
 • [24] Orzech K., Nowicki J., Marks M.: Post. Nauk Roln., 1, 131, 2003.
 • [25] Pabin J., Biskupski A., Włodek S.: Inżynieria Roln., 3(91), 143, 2007.
 • [26] Pagliali M., Raglione M., Panin i T., Maletta M., LaMarca M.: Soil Till. Res., 34, 209, 1995.
 • [27] Polskie Towarzystwo Gleboznawcze: Klasyfikacja uziarnienia gleb i  gruntów mineralnych – PTG 2008. Roczn. Glebozn., 60(2), 5, 2009.
 • [28] Polskie Towarzystwo Gleboznawcze: Systematyka gleb Polski. Soil Sci. Annual, 62(3), 5, 2011.
 • [29] Polski Komitet Normalizacyjny: Polska Norma PN-R-04032: Gleby i  utwory mineralne. Pobieranie próbek i  oznaczanie składu granulometrycznego. Warszawa, 1998.
 • [30] Radecki A., Opic J.: Roczn. Nauk Roln.,. Ser. A, 109(2), 119, 1991.
 • [31] Rhoads F. M.: Proc. South Cons. Till. Conf., Sp. Bull., Mississippi, 88(1), 44, 1988.
 • [32] Soil Conservation Service: Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey. Invest. USDA, Washington, DC, Raport 42, 1992.
 • [33] Ślusarczyk E.: Melioracje Rolne, 3, 1, 1979.
 • [34] Šařec P., Šařec O., Srb K.: Inżynieria Roln., 1(110), 273, 2009.
 • [35] Włodek S., Kukuła S., Pabin J., Biskupski A., Kaus A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 460, 413, 1998.
 • [36] Zawadzki S.: Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2013_46_1_51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.