Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 46 | 1 |

Article title

METHODS FOR THE GRANULOMETRIC ANALYSIS OF SOIL FOR SCIENCE AND PRACTICE

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The publication contains the descriptions of two analyses of soil texture and the bed beneath (subsoil). For objective reasons, the first method – TA is very labor and time consuming, yet exact and verifiable, of a precisely defined indication error. It is conducted by a complete refractioning of a soil sample which have been dispergated in distilled or demineralized water. The analysis was based on the rule of refractioning the whole sample into clay, silt and sand fractions through floating the soil suspension. The sum of indicated fractions was at least 98% in percentage by weight which means that the analysis error did not exceed 2%; for the most of the analyses it still did not even exceed 1%. The method of whole sample refractioning, TA method for short, is one of the basic, classic method of soil texture analysis. The main aim of this method is the verification of shortened, partial or simplified methods such as pipette, areometric and laser methods, etc. TA method can be used in scientific research when exactness and reliability of texture analysis is especially important. The second method of the granulometric analysis, ALP method for short, is based on pipette methods. Samples of soil suspension of 1000 ml are taken with a pipette of about 38.5 ml capacity, yet the pipetting capacity is determined by weight with 0.001 ml exactness. The pipette is constructed of four pipe probes of 1 cm diameter and placed at the depth of 9.5 cm the suspension is collected from the sphere of 9.5–10 cm. Sand fractions which were nor indicated with a pipette method (> 0.05 mm) were analyzed with TA method by floating the particles < 0.05 mm with a suction device. Pipette analysis error was between -3% and +3%. For most of the results, the error did not exceed 2%. Errors were divided proportionally onto each fraction. A pipette method may be used in scientific research but first of all – in those conducted for practical needs.
PL
W publikacji przedstawiono dwie metody analizy składu granulometrycznego gleby i  zalegającego pod nim podłoża. Pierwsza metoda – TA jest z obiektywnej konieczności niezwykle pracochłonna, a szczególnie czasochłonna, ale dokładna, oczywista, sprawdzalna, o ściśle określonym błędzie oznaczania. Polega ona na całkowitym, pełnym rozfrakcjonowaniu próbki glebowej zdyspergowanej w wodzie destylowanej lub demineralizowanej. Analiza opiera się na zasadzie rozfrakcjonowania całości próbki na frakcje iłowe, pyłowe i piaskowe, przez odpławianie zawiesiny glebowej. Suma oznaczonych frakcji, wyrażona w procentach wagowych, wynosiła co najmniej 98%. Zatem błąd analizy nie przekraczał 2%. Dla większości analiz nie przekraczał 1%. Metoda rozfrakcjonowania całości próbki określona skrótem TA, należy do podstawowych, klasycznych metod analizy składu granulometrycznego. Głównym przeznaczeniem tej metody jest sprawdzenie i weryfikacja metod skróconych, czy uproszczonych, czy częściowych, takich jak metody pipetowe, areometryczne, laserowe itp. Metoda ta może być wykorzystana w specjalistycznych badaniach naukowych, gdy ścisłość, poprawność i wiarygodność wyników analizy składu granulometrycznego jest szczególnie wysoka.Druga metoda analizy składu granulometrycznego gleby określona skrótowo ALP, to metoda oparta na zasadzie metod pipetowych. Próbki z zawiesiny glebowej 1000 ml pobierane są pipetą o objętości około 38.5 ml, przy czym objętość pipetowania określana jest wagowo z dokładnością do 0.001 ml. Pipeta składa się z czterech rurkowych próbników o średnicy 1 cm i zagłębianych na głębokość 9.5 cm, pobierana zawiesina ze strefy 9.5-10.0 cm. Nieoznaczone metodą pipetową frakcje piasku (> 0.05 mm) analizowano metodą TA, odpławiając cząstki < 0.05 mm urządzeniem ssącym. Błąd analizy pipetowej mieścił się w przedziale -3% i +3%. Większość wyników miała błąd nie przekraczający 2%. Błędy były rozdzielne proporcjonalnie na poszczególne frakcje. Metoda pipetowa nadaje się do stosowania w badaniach naukowych, a przede wszystkim przeznaczonych dla potrzeb praktyki.

Year

Volume

46

Issue

1

Physical description

Dates

published
2013
online
01 - 07 - 2015

Contributors

References

 • [1] Andreasen A. H. M., Jensen W., Lundberg J.: Ein Apparat f. Die Dispersoinanalyse und einige Untersuchung damit. Kolloid-Zeitschr., 49, 1929.
 • [2] Atterberg K.: Die mechanische Bodenanalyse und die Klassifikation der Mineralböden Schwedens. Int. Mitt. f. Bodenkunde, 2, 4, 1912.
 • [3] Bouyoucos G.J.: The hydrometer as a  new method for the mechanical composition of soils. Soil Sci., 23, 1927.
 • [4] Casagrande A.: Die Areometr Methode zur Bestimmung der Kornverteilung von Böden, Berlin, 1934.
 • [5] Gessner H.: Die Schlammanalyse. Leipzig, 1931.
 • [6] Kaczyński N. A.: Mechaniczeskij i  mikroagregatnyj sostaw poczwy, metody jewo izuczenia. Moskwa, 1958.
 • [7] Klimer V. L., Alexander L. T.: Making mechanical analyses. Soil Sci., 68, 1, 1949.
 • [8] Kopecky I.: Die Bodenuntersuchung zum Zwecke Drenagearbeiten. Int. Mitt. f. Bodenkunde, 2/3, 1914.
 • [9] Köhn M.: Beitrage zur Theorie und Praxis der mechanischen Bodenanalyse. Landw. Jahrbuch., 67, 1928.
 • [10] König J.: Untersuchung landwirtschaftl. und gewerbl. Wichtiger Stoffe, 3, 7, 1912.
 • [11] Köster E.: Mechanische Gesteins und Bodenanalyse. München, 1960.
 • [12] Langier-Kuźniarowa A.: Wpływ stabilizatorów na substancję ilastą w  analizie granulometrycznej. Kwartalnik Geologiczny, 5, 1, 1961.
 • [13] Musierowicz A.: Skład mechaniczny gleb i  metody analizy mechanicznej. PIWR, Warszawa, 1949.
 • [14] Müller G.: Methoden der Sediment – Untersuchung. Stuttgart, 1, 1904.
 • [15] Piper C. S.; Analiza gleby i  roślin. PWN, 1957.
 • [16] Robinson G. W.: A  new method for the mechanical analysis of soils and other dispersions. J. Agric. Sci., 12, 1922.
 • [17] Rząsa S.: Bezaspiracyjne urządzenie pipetowe do analizy składu granulometrycznego. Roczn. Glebozn., 13 (Supl.), 1963.
 • [18] Rząsa S., Kokowski J.: A  pipette method for analysing of the mechanical composition of the soil. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 220, 2, 1978.
 • [19] Rząsa S.: A  sedimentative apparatus for a  total analysis of the mechanical composition of the soil. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 220, 2, 1978.
 • [20] Tyner E.H.: The use of sodium metaphosphate for dispersions of soils for mechanical analysis. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 5, 4, 1940.
 • [21] Wahnschaffe F., Schucht F.: Anleitung zur wissenschaftlichen Bodenuntersuchung. Aufl. Berlin, 4, 21, 1924.
 • [22] Wiegner G.: Anleitung zum quantitativen agrikulturchemischen Praktikum. Berlin, 1926.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pjss_2013_46_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.