PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 71 | 1 |
Article title

Red list of vascular plants of the Lublin Region

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this study is to present the updated list of rare and threatened vascular plant species in the Lublin province. The threatened species categories are presented according to the IUCN criteria. The regional list contains 408 species (that makes up 25% of the Lublin Region flora); 56 of which are considered critically endangered, 81 represent endangered species, 51 belong to the category of vulnerable species, and 49 are near threatened species, respectively. The presence of 37 species has not been confirmed and therefore they are listed as regionally extinct (RE). Of the total number of species, 134 are rare, but because the data about those species is insufficient, they have been classified as DD category (data deficient). The species of the genera: Alchemilla, Callitriche, Hieracium, Oenothera, Rosa, Rubus and Taraxacum have not been evaluated (NE category). Other species – those whose occurrence is doubtful and all neophytes were defined as not applicable (NA). The endangered taxa occur mostly in dry grasslands, deciduous forests, wetlands, and calcareous weed communities of cereal crops.
Year
Volume
71
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
03 - 04 - 2017
Contributors
References
 • 1. Andrzejewski R., Weigle A. 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • 2. Chmielewski P. 2007. Nowe stanowisko żmijowca czerwonego Echium russicum J.F. Gmel. Na Wyżynie Zachodniowołyńskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 63 (1): 16–19.
 • 3. Cwener A., Krawczyk R., Michalczuk W. 2016. Nowe stanowisko Caldesia parnassifolia (Alismataceae) w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 23 (1): 33–37.
 • 4. Cwener A., Tracz J. 2011. Rzadkie gatunki segetalne we florze Działów Grabowieckich (Wyżyna Lubelska). Ekologia i Technika19 (3A): 205–208.
 • 5. Czarnecka B. 2010. Górskie gatunki roślin naczyniowych na Roztoczu: kilka uwag o rozmieszczeniu i ekologii. [In:] J.R. Rak (ed). Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, 89–121.
 • 6. Dąbrowska K., Sawicki R., Franszczak-Być M. 2008. Ocena stanu populacji ożoty zwyczajnej Linosyris vulgaris na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64 (4): 14–23.
 • 7. Dąbrowska A., Kucharczyk M., Sawicki R., Szymczak G. 2016. Odtworzenie stanowiska Linum hirsutum L. koło Kazimierza Dolnego. [In:] Szczuka E., Szymczak G., Śmigała M., Marciniec R. (eds). Botanika – tradycja i nowoczesność. Streszczenia referatów i plakatów. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27 czerwca – 3 lipca 2016, Lublin, 112.
 • 8. Fijałkowski D. 1994, 1995. Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny. 1, 2. Lub. Tow. Nauk., Lublin.
 • 9. Głowacki Z. Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K., Wierzba M. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59 (2): 5–41.
 • 10. Hroudová Z., Zákravský P., Wójcicki J., Karol Marhold K., Jarolímová V. 2005.The genus Bolboschoenus (Cyperaceae) in Poland. Polish Botanical Journal 50 (2): 117–137.
 • 11. IUCN Standards and Petitions Subcommittee. 2010. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 8.1. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee in March 2010.
 • 12. IUCN. 2012a. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32pp.
 • 13. IUCN. 2012b. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iii + 41pp.
 • 14. Jasiewicz A. 1981. Wykaz gatunków rzadkich i zagrożonych flory polskiej. Fragm. Florist. Geobot. 27 (3): 401–414.
 • 15. Kalinowski P. 2012. Rzadkie rośliny naczyniowe Podlasia Nadbużańskiego – cz. 1. Gatunki siedlisk murawowych, łąkowych i szuwarowych. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 19 (2): 361–377.
 • 16. Kalinowski P. 2013. Rzadkie rośliny naczyniowe Podlasia Nadbużańskiego – cz. 2. Gatunki siedlisk leśnych i wodnych. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 20 (2): 217–235.
 • 17. Kalinowski P. 2014. Rzadkie rośliny naczyniowe Podlasia Nadbużańskiego – cz. 3. Gatunki siedlisk antropogenicznych. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 21 (2): 253–273.
 • 18. Komsta Ł. 2016. Pomurnik lekarski Parietaria officinalis L. w zespole pałacowo-parkowym w Puławach. Przegląd Przyrodniczy 27 (3): 111–116.
 • 19. Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wyd. PWN, Warszawa.
 • 20. Krawczyk R., Nobis A., Nobis M., Cwener A. 2008. Is Viola uliginosa (Violaceae) critically endangered in Poland? New data on the distribution of the species. Acta Soc. Bot. Pol. 77 (4): 345–349.
 • 21. Kucharczyk M. 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in the Middle Vistula River Valley. Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin.
 • 22. Kucharczyk M. 2005. Lolium remotum (Poaceae) – nowe stanowisko starego chwastu. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 12(1): 179–180.
 • 22. Kucharczyk M. (ed.). 2006. Regionalna czerwona lista gatunków dla województwa lubelskiego. Regional red list of species of Lublin Province. Lublin (mscr.)
 • 24. Kucharczyk M., Czarnecka B., Teske E. 2014. Primula vulgaris Hudson pierwiosnka bezłodygowa [In:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds). Polska czerwona księga roślin. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 379–381.
 • 25. Kucharczyk M., Szukałowicz I. 2003. Rzadkie i zagrożone gatunki Polesia Zachodniego. Kosmos 32 (2–3): 321–330.
 • 26. Kucharczyk M., Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochrona Przyrody 52: 33–46.
 • 27. Kucharczyk M., Wójciak J. 1996. Lista ginących i zagrożonych roślin naczyniowych województwa chełmskiego. Rocznik Chełmski 2: 495–506.
 • 28. Matuszkiewicz J.M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Wyd. PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • 29. Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 30. Michalczuk W., Cwener A. 2011. Odnalezienie Isolepis supina na Lubelszczyźnie. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 8 (2): 437–439.
 • 31. Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Science, Kraków.
 • 32. Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. 2006. Red list of plant and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • 33. Nowak M., Cwener A. 2007. Stanowiska rzadszych i chronionych roślin naczyniowych na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic (Wyżyna Lubelska). Fragm. Florist. Geobot. Polon. 14 (1): 39–47.
 • 34. Piwowarczyk R., Chmielewski P., Gierczyk B., Piwowarczyk B., Stachyra P. 2010. Orobanche pallidiflora Wimm. & Grab. in Poland: distribution, habitat and host preferences. Acta Soc. Bot. Pol. 79 (3): 197–205.
 • 35. Piwowarczyk R., Chmielewski P., Cwener A. 2011. Distribution and habitat requirements of genus Orobanche L. (Orobanchaceae) in eastern Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 80(1): 37–48.
 • 36. Piwowarczyk R. 2012. Orobanche alba subsp. alba and subsp. major (Orobanchaceae) in Poland: current distribution, taxonomy, plant communities, hosts, and seed micromorphology. Biodiv. Res. Conserv. 26: 23–38.
 • 37. Popiela A., Łysko A., Michalczuk W., Konopska K. 2014. Elatine alsinastrum L. Nadwodnik okółkowy [In:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (eds). Polska czerwona księga roślin. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 333–335.
 • 38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1409.
 • 39. Rzymowska Z., Skrajna T. 2011. Rzadkie gatunki flory segetalnej Równiny Łukowskiej. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 18 (1): 91–99.
 • 40. Szafer W., Zarzycki K. (eds). 1977. Szata roślinna Polski. T.2. PWN, Warszawa.
 • 41. Urban D., Wójciak H. 2012. Interesting vascular plant species in the Bug River Valley (Gołębie – Kostomłoty section). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN 9: 234–250.
 • 42. Urban D., Wójciak H. 2014. Kwitnienie i owocowanie aldrowandy pęcherzykowatej Aldrovanda vesiculosa na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (Polesie Zachodnie) Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (3): 259–265.
 • 43. Wierzba M., Laskowski T., Marciuk P., Sikorski P. 2008a. Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych – cz. 1. Gatunki chronione i zagrożone w Polsce. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 15 (2): 171–175.
 • 44. Wierzba M., Laskowski T., Marciuk P., Sikorski P. 2008b. Nowe stanowiska roślin naczyniowych na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu i terenach przyległych – cz. 2. Gatunki zagrożone w regionie. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 15 (2): 177–182.
 • 45. Wilson E.O., Peter F.M. (eds). 1988. Biodiversity. National Academy Press, Washington DC.
 • 46. Wolanin M. 2013. Materiały florystyczne z Dębowca (Polesie Zachodnie) Fragm. Florist. Geobot. Polon. 20 (2): 388-390.
 • 47. Zając A., Zając. M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 48. Zarzycki K., Wojewoda W. (red). 1986. Lista wymierających i zagrożonych roślin naczyniowych Polski. Polska Akademia Nauk Komitet Ochrony Przyrody i Instytut Botaniki. PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2016_71_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.