PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 70 | 1 |
Article title

Water mites (Acari, Hydrachnidia) in three forest and landscape reserves in Roztocze

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The materials of water mites collected in 1973–1974 in aquatic environments of three nature reserves in Roztocze were characterized. The collections comprised 995 Hydrachnidia belonging to 49 species. Twenty-eight species were collected in the Nad Tanwią Reserve, 30 species – in the Czartowe Pole Reserve, and 24 species – in the Szum Reserve. The analyzed reserves cover short river sections, therefore, the evaluated fauna can be regarded as relatively rich. The fauna of the examined reserves included widely distributed species as well as species typical of montane and submontane areas. In the analyzed reserves, the water mite fauna was dominated by rheobionts and rheophiles, and it was characteristic of upland rivers in the Lublin Region. One species new to Poland was identified: Atractides albaruthenicus Cich. et Bies. A comparison of the water mite fauna from the Nad Tanwią Reserve with the materials collected in 2001–2002 points to a significant reduction in the number of water mite species and considerable changes in the structure of synecological groups.
PL
Opracowano zbiory wodopójek pochodzące z lat 1973–1974 ze środowisk wodnych trzech rezerwatów Roztocza. Łącznie zebrano 995 osobników Hydrachnidia należących do 49 gatunków. W rezerwacie Nad Tanwią stwierdzono 28 gatunków, w rezerwacie Czartowe Pole 30 gatunków i w rezerwacie Szum 24 gatunki. Ponieważ eksplorowane rezerwaty obejmują krótkie odcinki rzek, badaną faunę można ocenić jako stosunkowo bogatą. W strukturze faunistycznej, obok gatunków szeroko rozmieszczonych, wyróżniono gatunki górskie i podgórskie. Fauna wodopójek badanych rezerwatów była zdominowana przez reobionty i reofile. Można ją określić jako typową dla rzek wyżynnych Lubelszczyzny. Stwierdzono jeden gatunek nowy dla Polski: Atractides albaruthenicus Cich. et Bies. Porównując faunę wodopójek rezerwatu Nad Tanwią z materiałami zebranymi w latach 2001–2002, stwierdzono znaczne zmniejszenie liczby gatunków wodopójek oraz istotne zmiany w strukturze grup synekologicznych.
Year
Volume
70
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
07 - 09 - 2015
Contributors
References
 • Biesiadka E. 1974. Hydracarina of River Raba and some its tributaries. Acta Hydrobiol. 16, 1: 31–50.
 • Biesiadka E. 1979. Wodopójki (Hydracarina) Pienin. Fragm. faun. 24, 4: 97–173.
 • Biesiadka E. 2008. Wodopójki (Hydracarina). [In:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk J., Skibińska E. (eds.). Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 3: 148–175, 212–219.
 • Biesiadka E., Kowalik W. 1977. Two populations of Piona disparilis (Koenike) (Hydrachnellae, Acari) in the springs of Roztocze (Poland). Bull. Acad. Pol. Sci, Cl II, 25: 601–608.
 • Biesiadka E., Kowalik W. 1978. Water mites (Hydracarina) of the sources of Roztocze. Acta Hydrobiol. 20: 11–34.
 • Biesiadka E., Kowalik W. 1979. A new species of Mideopsis Neuman (Hydrachmellae, Acari) from Poland. Bull. Acad. pol. Sci. Cl. II, 26, 10: 279–298.
 • Cichocka M. 1996. Wodopójki (Hydracarina) rzeki Pasłęki. Fragm. faun. 39, 14: 179–205.
 • Cichocka M., Biesiadka E. 2013. Two species of the genus Atractides Koch, 1837 (Acari: Hydrachnidia, Hygrobatidae) from Belarus. Zootaxa 3808 (4): 253–263.
 • Izdebski K., Grądziel T. 1971. Roztocze. seria Przyroda Polska, PW Wiedza Powszechna, Warszawa, first edition.
 • Kowalik W. 1981. Wodopójki (Hydracarina) rzek dorzecza Wieprza. Ann. UMCS, sec. C 36: 327–352.
 • Kowalik W. 1984. Studia faunistyczno–ekologiczne nad wodopójkami (Hydracarina) południowo–wschodniej Polski. Rozprawy Nauk. Wyd. AR Lublin, 83: 1–67.
 • Kowalik W. 1990. Wpływ zanieczyszczenia wody na faunę wodopójek (Hydracarina) Roztocza. [In:] Badania biologiczne ekosystemów lądowych i wodnych Roztocza i Karpat Wschodnich w warunkach antropopresji. Lubelsko–Lwowska sesja naukowa. UMCS Instytut Biologii, Lwowski Uniw. Państwowy im. Iwana Franko: 149–151.
 • Kowalik W., Biesiadka E. 1978. Nowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopójek (Hydracarina) z terenu Lubelszczyzny. Przegl. Zool. 22, 1: 31–39.
 • Kowalik W., Zawal A., Buczyńska E. 2014. Water mites (Acari, Hydrachnidia) of the River Szum and Stream Krupiec in the Roztocze Region. Acta Biol. 21:75–89
 • Stępień B., Kowalik W., Radwan S. 1983. Charakterystyka hydrochemiczna rzek dorzecza Tanwi oraz wybranych źródeł dorzecza Wieprza. Ann. UMCS sec. C, 38: 305–322.
 • Stryjecki R., Kowalczyk–Pecka D. 2013. A synecological characterization of the water mite communities (Acari: Hydrachnidia) of the Tanew River in the Nad Tanwią Reserve. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 10: 5–13.
 • Zawal A., Kowalik W. 2013. Water mites (Hydrachnidia) of the Biała Łada and Czarna Łada Rivers in the Lublin Region. Ann. UMCS, sec. C 68, 1: 117–125.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2015_70_1_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.