PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 69 | 2 |
Article title

Alien and invasive plant species in plant communities of floodplain forests of the Małopolska Upland

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
During the field studies on the floodplain forests of the Małopolska Upland carried out in 2009–2013, the author tried to determine which species of alien and invasive plants could be a threat to the stability of these vegetation communities. Efforts were also made to answer the question, which floodplain forests are particularly vulnerable to the penetration of alien species and in which layers of the forest plant community are the best conditions for the development of the individual alien plant species. During the research, a total number of 344 reléves were made, of which 90 recorded the presence of alien species. The most common were: Impatiens parviflora, Acer negundo and Padus serotina. The highest percentage of reléves involving alien species was found in the riverside floodplain forests of Salicetum albo-fragilis and Populetum albae.
Keywords
Year
Volume
69
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
23 - 05 - 2015
Contributors
author
References
 • Barański S., Bober L., Adamczyk B., Fabijanowski J., Zarzycki K., Kuc M., Nowak J. 1960. The forest reserve Świnia Góra. State Council for Conservation of Nature. Poland. Warsaw– Kraków. 16: 3–23.
 • Braun-Blanquet J. 1928, 1964. Pflanzensociologie. Springer, Wien–New York.
 • Bróż E. 1985. Szata roślinna rezerwatu Czarny Las w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Roczn. Świętokrz. 12: 99–123.
 • Carter Johnson W., Burghess L.R., Keammerer R. 1976. Forest overstory vegetation and environment on the Missouri river floodplain in North Dakota.
 • Dajdok Z., Kącki Z. 2003. Kenophytes of the Odra riversides, in: A. Zając, M. Zając, B. Zemanek [eds.], Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants, Institute of Botany Jagiellonian University, Cracow, pp. 131–136.
 • Danielewicz W. 1993. Obce gatunki drzew i krzewów w dolinie Warty. 1. Klon jesionolistny (Acer negundo L.). Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. PTPN 76, 31–37.
 • Fabijanowski J., Zarzycki K. 1965. Roślinność rezerwatu leśnego Świnia Góra w Górach Świętokrzyskich. Acta Agr. et Silv., ser. leśna. Vol. 5: 63–103.
 • Fabijanowski J., Zarzycki K. 1967. Wody gruntowe w zbiorowiskach leśnych Nadleśnictwa Bliżyn [Góry Świętokrzyskie]. Acta Agr. Silv., ser. Silv. 7: 3–39.
 • Faliński J.B. 1961. Zbiorowiska łęgowe Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – mscr. Praca doktorska w Zakł. Fitosocjol. Uniw. Warsz.
 • Faliński J.B. 2000. Rzeczne wędrówki roślin. Rzeki: Kultura – Cywilizacja – H istoria. 9, pp. 143–186.
 • Genovesi P., Shine C. 2004. European strategy on invasive alien species. Nature and Environment 137. Council of Europe Publishing, Strasbourg, France, pp. 1–67. http://www.coe.int/t/ dg4/cultureheritage/conventions/Bern/T-PVS/sc24_inf01_en.pdf.
 • Głazek T. 1973. Zespoły leśne północno-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich. Monogr. Bot. 38: 1–158.
 • Głazek T. 1985. Szata roślinna wybranych powierzchni obszaru Gór Świętokrzyskich i terenów przyległych na tle warunków siedliskowych. Fragm. Faun. 29 [11]: 153–234.
 • Głazek T., Wolak J. 1991. Zbiorowiska roślinne Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej. Monographiae Botanicae 72: 3–108.
 • Hereźniak J. 1993. Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska. Monogr. Bot. 75: 5–364.
 • Kasprowicz M., Wojterska M. 1988. Olesy, łęgi olszowe i wiązowe oraz ich formy degeneracyjne w okolicach Konina. PTPN, Prace Kom. Biol. 70: 170–163.
 • Kettunen M., Genovesi P., Gollasch S., Pagad S., Starfinger U., ten Brink P., Shine C. 2009. Technical support to EU strategy on invasive species [IAS] – Assessment of the impacts of IAS in Europe and the EU [Final draft report for the European Commission]. Institute for European Environmental Policy [IEEP], Brussels, Belgium, pp. 1–131.
 • Kołaczkowska E. 2010. Obce inwazyjne gatunki roślin w krajobrazie dolin Świdra i Rządzy. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 13. Sosnowiec.
 • Kołaczkowska E. 2012. Siedliskowo-ekologiczne wzorce występowania obcych inwazyjnych gatunków roślin w dolinach małych rzek wschodniego Mazowsza. Wybrane aspekty. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. Vol. 14. Zeszyt 33/4/2012.
 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 • Kucharczyk M., Krawczyk R. 2004. Kenophytes as River corridor plants in the Vistula River and the San River Valleys. Teka Kom. Ochr. Kształt. Rod. Przyr. 1: 110–115.
 • Matuszkiewicz J.M. 1976. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski, cz. 3. Lasy i zarośla łęgowe. Phytocenosis 5 [1]: 3–66.
 • Matuszkiewicz J.M. 2008. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe, PWN. Warszawa.
 • Matuszkiewicz W., Traczyk H., Traczyk T. 1958. Materiały do fitosocjologicznej systematyki zespołów olsowych w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol., 27.1. Warszawa.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Pol. Bot. Studies. Guidebook 15: 1–442.
 • Olaczek R. 1972. Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski niżowej. Łódź, Wyd. UŁ, pp. 1–70.
 • Olaczek R. 1974. Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania. Phytocoenosis. 3(3/4): 179–190.
 • Orzechowski M. 2007. Przemiany zbiorowisk roślinnych Puszczy Kozienickiej od czasu badań Ryszarda Zaręby, in: Matuszkiewicz J.M. [ed.] Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Mon. 8, Warszawa.
 • Przemyski A. 1998. Zasługujące na ochronę obszary leśne okolic Staszowa w Ziemi Sandomierskiej, in: Puszkar T. [ed.]. Osobliwości przyrody Ziemi Sandomierskiej. Materiały z sympozjum Sandomierz 16 październik 1998. Tow. Nauk. Sand, pp. 39–47.
 • Przemyski A., Polinowska K. 2001. Szata roślinna rezerwatu Białe Ługi, in: Żurek S. [ed.]. Rezerwat torfowiskowy „Białe Ługi”. Wyd. Homini, pp. 133–178.
 • Przemyski A. 2008. Mapa roślinności rzeczywistej i przemiany zbiorowisk w rezerwacie “Białe Ługi”, in: S. Żurek [ed.].Torfowiska gór, wyżyn i niżu. Wyd. Uniw. Hum.-Przyr., Kielce, pp. 11–115.
 • Pyšek P., Prach K. 1993. Plant invasions and the role of riparian habitats: a comparison of four species alien to central Europe. J. Biogeogr. 20: 413–420.
 • Różański W. 1987. Zróżnicowanie i zachowanie zbiorowisk leśnych Niecki Nidziańskiej. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 15: 209–283.
 • Śliwiński M. 2008. Wybrane an tropofity brzegów Bystrzycy na odcinku Krasków–Jarnołtów. Acta Botanica Silesiaca 3: 121–136.
 • Śliwiński M., Dajdok Z. 2010. What have we learnt about the invasive plants of the southwestern Poland, from the Polish Ecological Club Project? Acta Botanica Silesiaca 5: 27–42.
 • Tokarska-Guzik B., 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species [Kenophytes] in the Flora of Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 1–192.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A. Danielewicz W. Hołyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa, pp. 1–196.
 • Tylakowski T. 2010. Przekształcenia w składzie dendroflory w dolinie środkowej Warty. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 9 (3) 2010, 117-124.
 • Więcław H., Pieńkowski P. 2007: Inwazje gatunków obcych jako element zagrożenia małych dolin rzecznych, in: Myga-Piątek U. [ed.] Doliny rzeczne: Przyroda Krajobraz – Człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 7, pp. 159–166.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2014_69_2_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.