PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 69 | 1 |
Article title

Thermophilic plant communities in Natura 2000 site „Łąki nad Wojkówką” PLH 180051 – Podkarpacke Province

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Xerothermic grasslands are among the most valuable and, at the same time, the most vulnerable elements of the natural environment of Poland. Their high natural value is reflected in the presence of numerous species of plants originating from warmer, steppe regions of Europe, which increase the biodiversity of local ecosystems. In our climate circumstances, such plant communities have extrazonal character and only occur in places with specific habitat conditions. The grasslands generally occupy small areas, usually in warm and dry habitats, mainly on slopes exposed to strong sunlight and slopes with southern exposures. The aim of the research was to provide a phytosociological characteristics of the thermophilous grasslands PLH 180051 – “Łąki nad Wojkówką”, their distribution and threats as well as the prospects for conservation of the communities. On the study area, a significant share belongs to the communities with species characteristic of the Festuco-Brometea class and Trifolio-Geranietea class. Lack of species characteristic for lower syntaxonomic units does not allow for them to be classified as an association.
Keywords
Year
Volume
69
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
23 - 05 - 2015
Contributors
author
References
 • Babczyńska-Sendek B. 2005. Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1– 237.
 • Banaszak J., Twerd L., Kriger R., Motyka E. 2010. Potrzeba czynnej ochrony muraw dla zachowania fauny pszczół. [In:] Ratyńska H., Waldon B. (eds) Ciepłolubne murawy w Polsce – stan zachowania i perspektywy ochrony. Wyd. Uniwersytet K. Wielkiego, Bydgoszcz, 482– 492.
 • Barabasz-Krasny B. 2011. Zróżnicowanie roślinności i sukcesja wtórna na odłogach wielkopowierzchniowych Pogórza Przemyskiego. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, 1–179.
 • Barańska K., Chmielewski P., Cwener A., Pluciński P. 2010. Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce. Teoria i praktyka. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, 1–45.
 • Barańska K., Jermaczek A. 2009. Poradnik utrzymania i ochrony siedlisk przyrodniczych 6210 – murawy kserotermiczne. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin, 1–201.
 • Bąba W. 1999. Murawy kserotermiczne w planie ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego. Przegląd Przyrodniczy, 10, (1–2), 129–136.
 • Dubiel E. 1987. Dolina Wierzbanówki: 10. Zbiorowiska łąkowe. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot., 14, 51–86.
 • Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
 • Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wyd. Sorus i Instytut Botaniki UJ, Poznań – Kraków, 1–230.
 • Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 1–441.
 • Kucharzyk S. 2007. (Mscr.) Murawy kserotermiczne – Ostoja Przemyska. Baza danych – Natura 2000. Monitoring siedlisk i gatunków. Siedliska przyrodnicze. GIOS.
 • Kucharzyk S. 2010. Murawa kserotermiczna z zawilcem wielkokwiatowym Anemone sylvestris L. na Pogórzu Przemyskim. Chrońmy Przyr. Ojcz., 66 (3), 190–200.
 • Kucharzyk S., Szary A. 2009. Roślinność nieleśna Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych w granicach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”. Rocznik Przemyski, Nauki Przyrodnicze, 45, (5), 65–79.
 • Kutyna I., Drewniak E., Młynkowiak E. 2012. Zbiorowiska muraw kserotermicznych i piaskowych na krawędzi doliny Odry w Owczarach. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 293 (21), 61–88.
 • Loster S., Dubiel E. 1985. Dolina Wierzbanówki: 9. Zbiorowiska zaroślowe miedz i skarp śródpolnych. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 13, 77–85.
 • Matuszkiewicz W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum Geobotanicum, PWN, Warszawa, 1–537.
 • Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1972. Zespoły stepów i suchych muraw. [In:] Szafer W., Z arzycki K. (eds). Szata roślinna Polski. T. 1, 352–366.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając H. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A Checklist. W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 1–442.
 • Mróz W., Bąba W. 2010. Murawy kserotermiczne 6210. [In:] Mróz W. (eds). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa, 119–129.
 • Mróz K., Rogała D. 2011. Łąki nad Wojkówką. [In:] Rogała D., Marcela A. (eds). Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. RDOŚ, Rzeszów, 205–207.
 • Oklejewicz K. 1996. Charakterystyka geobotaniczna Dołów Jasielsko-Sanockich. Zeszyty Nauk. UJ, Prace Botaniczne 27, 1–93.
 • Perzanowska J., Kujawa-Pawlaczyk J. 2004. Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea). [In:] Herbich J. (eds). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, T. 3, 117–139.
 • Standardowy Formularz Danych Natura 2000. Łąki nad Wojkówką PLH 180051, 2008.
 • Szczeblewska A., Janecki J. 1999. Kserotermiczna szata roślinna wzgórz koło Łuczyc i Jaksmanic w okolicach Przemyśla (Opole Zachodnie). Ochr. Przyr., 56, 79–89.
 • Towpasz K. 1990. Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego. Rozprawy habilitacyjne UJ, 178, 1–242.
 • Towpasz K, Stachurska-Swakoń A. 2012. Seslerio uliginosae-Scorzoneretum purpureae (Festuco-Brometea class) in the Nida Basin (Małopolska Upland) after 90 years. Acta Soc. Bot. Pol., 81 (3), 167–173.
 • Trąba C., Wolański P., Oklejewicz K. 2012. Communities with Brachypodium pinnatum and Bromus erectus in the Wiar and San Valley. Annales UMCS, Sectio C, 67 (1), 70–92.
 • Twerd L., Banaszak J. 2013. Problemy ochrony fauny termokserofilnej pszczół (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) na przykładzie rezerwatu „Góra Gipsowa”. Inżynieria Ekologiczna, 33, 147–155.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2014_69_1_59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.