PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 68 | 1 |
Article title

Materials to the knowledge of the aquatic beetle fauna (Coleoptera) in mid-western Poland (Lubuskie Province)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chrząszcze wodne są jedną z najbardziej bogatych w gatunki grup znacząco przyczyniających się do różnorodności gatunkowej w wodach słodkich, jednak ich występowanie i rozmieszczeniew Polsce środkowo-zachodniej było badane w bardzo małym zakresie. W konsekwencji nasza obecna wiedza o ich różnorodności gatunkowej oraz preferencjach siedliskowych w tej części kraju jest znikoma. W związku z tym przeprowadzono inwentaryzację wybranego terenu o powierzchni ok. 500 km2 w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego, według Katalogu fauny Polski leżącego na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Celem badań było określenie różnorodności gatunkowej oraz udziału gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich, a także analiza grup ekologicznych chrząszczy wodnych w reprezentatywnych biotopach. Próby pobrano z 70 stanowisk reprezentujących: rowy (5 stanowisk), strumienie (4), rzeki (13), oczka wodne w terenie otwartym (7) i śródleśnym(6), stawy rybne z okresowym (8) i permanentnym (7) stanem wody, jeziora (4), torfowiska niskie (1), torfowiska sfagnowe (13) oraz bagna (2) w okresie od kwietnia do września 2011 r. Stwierdzono 115 gatunków, w tym 10 gatunków chronionych lub/i uwzględnionych w Polskiej Czerwonej Liście oraz 11 gatunków rzadkich i lokalnych w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują Macroplea appendiculata – gatunek krytycznie zagrożony (CR), chroniony oraz nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, oraz Rhantus incognitus – gatunek zagrożony (EN) i rzadko spotykany w kraju. Najwyższa frekwencja cechowała Hyphydrus ovatus (34,3% stanowisk), natomiast 29 gatunków, w większościstenotopów, występowało tylko na jednym stanowisku. Spośród grup ekologicznych, eurytopy i tyrfofile występowały we wszystkich typach siedlisk. Najbardziej różnorodne pod względem typów ekologicznych chrząszczy były stawy okresowe, w których zanotowano 7 grup stenotopów. Najmniej stwierdzono ich w strumieniach (2 grupy). Średnio, największą ilością gatunków charakteryzowały się stawy permanentne (mediana = 11 gatunków) oraz torfowiska (11), natomiast maksymalnienajwięcej gatunków zanotowano w stawach okresowych (44 gatunki) oraz w małych zbiornikach terenów otwartych (42). Najmniej bogate gatunkowo były strumienie (maksymalnie 4 gatunki na stanowisko). Wyniki ewaluacji typów siedlisk pod kątem występowania gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich wykazały, że najbardziej istotne były permanentne i okresowe stawy na obszarach zalesionych i bogatych w wody. Jednak w obrębie dominacji agrocenoz, ważne dla zachowaniatych grup gatunków okazały się małe rzeki oraz częściowo małe zbiorniki.Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że obszar środkowo-zachodniej Polski charakteryzuje się dużym bogactwem gatunków chrząszczy wodnych oraz dużym udziałem gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich na tle innych części kraju. Najważniejszymi typami siedlisk w aspekcie różnorodności gatunkowej są głównie stawy permanentne oraz torfowiska. Natomiast stawy okresowe i permanentne odgrywają kluczową rolę dla zachowania gatunków rzadkich na tym obszarze.
EN
Although aquatic beetles are one of the most diverse groups significantly contributing to species diversity in freshwaters, their occurrence and distribution has been studied very poorly in mid-western Poland. Consequently, our knowledge about the current aquatic beetle species richness and habitat preferences is still scarce in large parts of this region. To close this knowledge gap, we investigated a selected area of approximately 500 km2 in the south-western part of the Lubuskie Province, part of the Wielkopolsko-Kujawska Lowland, to obtain the richness of total, protected, endangered and rare species of aquatic beetles, as well as to analyse their diversity and ecological groups in representative habitats. For the study, 70 sampling sites representing ditches (5 localities), streams (4), rivers (13), small water bodies in open landscapes (7) and in forests (6), temporary (8) and permanent (7) fish ponds, lakes (4), fens (1), peat bogs (13) and marshes (2) were investigated from April to September 2011. In total, 115 species, including 10 protected by law or/and listed on the Polish Red List, as well as 11 rare and local in Poland species were found in the study area. Among them special attention should be paid to Macroplea appendiculata – a recently-discovered for the Wielkopolsko-Kujawska Lowland and critically endangered in Poland species as well as Rhantus incognitus – an endangered and rare species in Poland. The most frequent species was Hyphydrus ovatus (34.3% of sites), whereas 29 species, mostly stenotopic specialists, were recorded in only one site. Eurytopes and tyrphophiles were both present in each habitat type. Further, the most diverse habitats were temporary ponds containing 7 groups of stenotopes, whereas in streams only 2 groups were found. On average, the most species rich habitats were permanent ponds (median = 11 species) and bogs (11), but the highest species numbers were found in a temporary pond (44 species) and in a small water body in open landscape (42). The lowest species richness was found in streams (maximum4 species per site). According to an evaluation of habitat types based on protected, threatened and rare species, the most important were permanent and temporary ponds in the forested, water-rich parts of the study area. In agriculturally dominated parts, however, small rivers and occasionally small water bodies were of high importance for rare species.We conclude that the species richness and abundance of protected, endangered and rare species are high in the study area in comparison to other parts of Poland. The most important habitats in terms of high diversity of aquatic beetles are predominantly permanent fish ponds and bogs, whereas permanent and temporary fish ponds play a key role for the high content of rare and protected speciesin the area.
Year
Volume
68
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013
online
18 - 07 - 2015
Contributors
References
 • Alekseev V. I. 2012. Dytiscidae, Noteridae, Haliplidae, Hydraenidae, Hydrophilidae, Hydrochidae, Helophoridae, Spercheidae and Dryopidae (Coleoptera) of the Russian part of the Curonian Spit: an attempt of complex faunal analysis. Zool. Ecol. 22:57–63.
 • Bergsten J., Britmyer G., Crampton-Platt A., Nilsson A. N. 2012. Sympatry and colour variation disguised well-differentiated sister species: Suphrodytes revised with integrative taxonomy including 5 kbp of housekeeping genes (Coleoptera: Dytiscidae). DNA Barcodes 1: 1–18.
 • Biesiadka E. 1977. Coleoptera. In: A. Wróblewski (ed.). Bottom Fauna of the Heated Konin Lakes. PWN, Warszawa–Poznań: 259–280.
 • Biesiadka E., Pakulnicka J. 2004a. Chrząszcze wodne (Coleoptera) Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego
 • Doliny Narwi. Parki Nar. Rez. Przyr. 23: 427–447.
 • Biesiadka E., Pakulnicka J. 2004b. Habitat Distribution of Water Beetles (Coleoptera) in the Middle Course of the Neman River, Belarus. Latv. Ent. 41: 9–18.
 • Bogdanowicz W., E. Chudzicka, I. Filipiuk, E. Skibińska (eds) 2004. Fauna of Poland. Characteristics and checklist of species. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa. 509 pp.
 • Borowiec L., Kania J. 1991. Nowe stanowiska polskich Hydrophilidae (Coleoptera). Wiad. entomol. 10: 133–142.
 • Braasch D., Hendrich L., Balke M. 2000. Rote Liste und Artenliste der Wasserkäfer des Landes Brandenburg (Col.: Hydradephaga, Hydrophiloidea part., Dryopoidea part. und Hydraenidae). Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg 9 (Beih.): 1–34.
 • Buczyńska E., Buczyński P., Lechowski L., Stryjecki R. 2007. Fish pond complexes as refugia of aquatic invertebrates (Odonata, Coleoptera, Heteroptera, Trichoptera, Hydrachnidia): A case study of the pond complex in Zalesie Kańskie (Central-East Poland). Nat. Conserv. 64: 39–55.
 • Buczyński P. 2001. New records of Rhantus incognitus R. Scholz, 1927 in Poland, with comments
 • on its distribution area and habitat preferences (Coleoptera: Dytiscidae). Pol. P. ent. 70: 253–257.
 • Buczyński P. 2012. Nowe stanowiska Macroplea appendiculata (Panzer, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce. Wiad. entomol. 31: 126–127.
 • Buczyński P., Buczyńska E., Przewoźny M., Lechowski L. 2009. 8.1. Wybrane owady wodne (Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera, Lepidoptera). In: J. Herbich, M. Ciechanowski (eds). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 169–198.
 • Buczyński P., Ciechanowski M., Karasek T. 2012 (in press). Torfowisko w Martenkach (Pojezierze Wschodniopomorskie) – interesująca ostoja entomofauny wodnej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 68.
 • Buczyński P., Kowalik W. 2005. Aquatic beetles (Coleoptera) in the collection of Zoological Department of University of Agriculture in Lublin. Annales Univ. M. Curie-Skłodowska (C) 60: 19–39
 • Buczyński P., Piotrowski W. 2002. Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Poleskiego Parku Narodowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 21: 185–194.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2002. Wodne chrząszcze (Coleoptera) Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 21: 283–297.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2005. Uwagi o niektórych chrząszczach wodnych (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae) uważanych za zagrożone w Polsce. Wiad. entomol. 24: 69–76.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2006. Stan poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Polski środkowo-wschodniej. Wiad. entomol. 25: 133–155.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2009. Aquatic beetles (Coleoptera) of Wdzydze Landscape Park (Tuchola Forests, N Poland). Nat. J. 42: 67–85.
 • Buczyński P., Przewoźny M. 2010. Aquatic beetles (Coleoptera) of carbonate habitats in the vicinities
 • of Chełm (eastern Poland). Annales Univ. M. Curie-Skłodowska (C) 65: 77–105.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Guz M. 2007. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea) Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Parki Nar. Rez. Przyr. 26: 93–111.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Zgierska M. 2011. Biodiversity hot spot and important refugium of the potamocoen? Aquatic beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Staphylinodea, Byrrhoidea) of the River Bug Valley between Włodawa and Kodeń (Eastern Poland). Uniw. Szczec. Zesz. Nauk. Acta Biol. 18: 49–84.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Zgierska M. 2012. Wstępne badania chrząszczy wodnych (Coleoptera)
 • Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (Polska środkowo-wschodnia). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 31: 41–56.
 • Buczyński P., Przewoźny M., Zięba P. 2009. Aquatic beetles (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea,
 • Staphylinoidea, Byrrhoidea) of the Polish part of the Roztocze Upland. Annales Univ. M. Curie-Skłodowska (C) 64: 87–112.
 • Buczyński P., Serafin E. 2004. Pierwsze dane o chrząszczach (Coleoptera) i chruścikach (Trichoptera)
 • zbiorników antropogenicznych parków krajobrazowych Łuku Mużakowa (Polska, Niemcy). Parki Nar. Rez. Przyr. 23: 481–485.
 • Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1976. Chrząszcze – Coleoptera. Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. Kat. Fauny Pol. XXIII, 4: 1–307.
 • Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1983. Chrząszcze – Coleoptera. Chrząszcze, Coleoptera. Scabaeodidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Parnoidea. Kat. Fauny Pol. XXIII, 9: 1–251.
 • Ciemiński J., Zdanowski B. 2009. Changes in the zoobenthos structure in a system of heated lakes in central Poland. Arch. Pol. Fish. 17: 221–238.
 • Csabai Z., Nosek J.N. 2006. Aquatic beetle fauna of Gemenc Landscape Protection Area,
 • South Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea). Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 14: 67–76.
 • Czachorowski S., Buczyński P. 2000. Zagrożenia i ochrona owadów wodnych w Polsce. Wiad. entomol. 18 (Supl. 2): 95–120.
 • Dyadichko V. G., Chertoprud M. A. 2009. Novye dannye o rasprostranenii plavilca Rhantus
 • incognitus (Scholz, 1927) (Coleoptera, Dytiscidae) v Rosii. Vestn. zool. 43: 382.
 • Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds) 2005. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 758 pp.
 • Fichtner E. 1983. Beiträge zur Insektenfauna der DR: Coleoptera – Dytiscidae. Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 11: 1–48.
 • Foster G. N. 1987. The Use of Coleoptera Records in Assessing the Conservation Status of Wetlands. In: M. L. Luff (Ed.). The Use of Invertebrates in Site Assessment for Conservation. University of Newcastle upon Tyne, UK: 8–17.
 • Foster G. N., Friday L. E. 2011. Key to adults of the water beetles of Britain and Ireland (Part 1). Handbook for the Identification of British Insects. Vol. 4, Part 5 (2nd ed.). Field Studies Council for the Royal Entomological Society, London. 148 pp.
 • Frase T. 2011. Seltene und gefährdete Wasserkäfer im NSG „Ribnitzer Moor“. Virgo 14: 20–27.
 • Freude H., Harde K.W., Lohse G.A. (eds) 1971. Die Käfer Mitteleuropas. Band 3. Adephaga 2, Palpicornia, Hiteroidea, Staphylinoidea 1. Krefeld: Goecke & Evers. 365 pp.
 • Galewski K. 1990a. Chrząszcze. Kałużnicowate. Fauna słodkowodna Polski, 10A, PWN, Warszawa.
 • 261 pp.
 • Galewski K. 1990b. Fauna słodkowodna Polski. Zeszyt 10A. Chrząszcze (Coleoptera). Rodzina Kałużnicowate (Hydrophilidae). PWN, Warszawa. 261 pp.
 • Galewski K. 1990c. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 7e. Pływakowate – Dytiscidae.
 • Larwy z podrodziny Colymbetinae. PWN, Warszawa. 144 pp.
 • Galewski K. 1995. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 7f. Pływakowate – Dytiscidae.
 • Larwy z podrodziny Dytiscinae. Turpress, Toruń. 38 pp.
 • Galewski K. 1998. Klucze do oznaczania owadów Polski, cz. XIX, z. 7c. Pływakowate – Dytiscidae. Larwy z podrodziny Hydroporinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń. 70 pp.
 • Galewski K., Tranda E. 1978. Chrząszcze (Coleoptera). Rodziny: pływakowate (Dytiscidae), flisakowate (Haliplidae), mokrzelicowate (Hygrobidae), krętakowate (Gyrinidae). Fauna Słodkowodna
 • Polski, zesz. 10, PWN, Warszawa–Poznań. 396 pp.
 • Gawroński A. 2005. Walory przyrodnicze i zagrożenia południowej części Puszczy Drawskiej. Bociek 83: 13–18.
 • Geiser R. (ed.) 1998. Rote Liste der Käfer (Coleoptera) (Bearbeitungsstand: 1997) (excl. Laufkäfer
 • (Carabidae)). In: Binot M., Bless R., Boye P., Gruttke H., Pretschner P. (eds). Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Schr.-R. Landschaftspflege Naturschutz 55: 168–230.
 • Gentili E., Chiesa A. 1975. Revisione Laccobius Palearctici (Coleoptera Hydrophilidae). Mem. Soc. ent. Ital. 54: 1–187.
 • Greenwood M. T., Wood P.J. 2003. Effects of seasonal variation in salinity on a population of Enochrus bicolor Fabricius 1792 (Coleoptera: Hydrophilidae) and implications for other beetles of conservation interest. Aquatic Conserv.: Mar. Freshw. Ecosyst. 13: 21–34
 • Greń C. 2009. Chrząszcze z rodzin Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Acta. ent. Silesiana 17: 53–76.
 • Gutiérrez-Estrada J. C., Bilton D. T. 2010. A heuristic approach to predicting water beetle diversity in temporary and fluctuating waters. Ecol. Modell. 221: 1451–1462.
 • Guz M. 2006. Nowe dane o chrząszczach wodnych (Coleoptera) Poleskiego Parku Narodowego. Wiad. entomol. 25 (Supl. 2): 85–88.
 • Hendrich L., Balke M. 1991. Zur Verbreitung und Bionomie von Hydrovatus cuspidatus (Kunze) – einem in der norddeutschen Tiefebene moorgebundenen Schwimmkäfer (Coleoptera: Dytiscidae). Ent. Z. 101: 453–468.
 • Hendrich L., Balke M. 1995. Zum Vorkommen der Kolbenwasserkäfer, Hydrophilus aterrimus Eschscholz und Hydrophilus piceus L., (Coleoptera: Hydrophilidae) in Berlin – Verbreitung, Habitatsbindung, Gefährdung, Schutzmaßnahmen. Berl. Naturschutzbl. 9: 345–354.
 • Hendrich L., Balke M. 2000. Verbreitung, Habitatsbindung, Gefährdung und mögliche Schutzmaßnahmen
 • der FFH-Arten Dytiscus latissimus Linnaeus, 1759 (Der Breitrand) und Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) in Deutschland (Coleoptera: Dytiscidae). Insecta: 6: 98–114.
 • Hendrich L., Sandrock S., Seering A., Wissig N., Frase T. 2010. Erstnachweis des Schwimmkäfers Rhantus incognitus Scholz, 1927, in Deutschland (Coleoptera: Dytiscidae). Nachrichtenbl. bayer. Ent. 59: 54–62.
 • Hendrich L., Wolf F., Frase T., Schmidt G. 2011. Rote Liste der Wasserkäfer Mecklenburg-Vorpommerns (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Dryopidae, Elmidae, Hydraenidae, Sphaeriusidae, Scirtidae und Heteroceridae). Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. 58 pp.
 • Iliopoulou-Georgudaki J., Kantzaris V., Katharios P., Kaspiris P., Georgiadis T., Montesantou B. 2003. An application of different bioindicators for assessing water quality: a case study in the rivers Alfeios and Pineios (Peloponnisos, Greece). Ecol. Indic. 2: 345–360.
 • Jäch M. A. 1998. Annotated check list of aquatic and riparian/littoral beetle families of the world. In: M. A. Jäch, L. Ji (eds). Water beetles of China, Vol. II. Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich und Wiener Coleopterologenverein, Wien: 25–42.
 • Jaskuła R., Przewoźny M., Melke A. 2009: Chrząszcze (Coleoptera). In: R. Jaskuła, G. Tończyk (eds). Owady (Insecta) Spalskiego Parku Krajobrazowego Część I. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Spała: 27–59.
 • Jaskuła R., Przewoźny M., Melke A., Soszyńska-Maj A. 2010: Chrząszcze (Coleoptera). In: R. Jaskuła, G. Tończyk (eds). Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 45–72.
 • Klausnitzer B. 1996a. Käfer im und am Wasser. Westarp Wissenschaften, Spektrum Akademische Verlag, Magdeburg–Heidelberg–Berlin–Oxford. 237 pp.
 • Klausnitzer B. 1996b. Rote Liste Wasserkäfer. Mat. Naturschutz Landschaftspfl. 1996. 12 pp.
 • Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu
 • Warszawskiego, Warszawa. 252 pp.
 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. 441 pp.
 • Kornobis S. 1979. Chrząszcze (Coleoptera) zbiorników wodnych Wolina i południowo-wschodniej części Uznamu. Bad. fizjograf. Pol. zach. (C) 32: 19–44.
 • Löbl I., Smetana A. (eds) 2003. Catalogue of Palaearctic Coleoptera: Vol. 1: Archostemata – Myxophaga – Adephaga. Apollo Books, Stenstrup. 819 pp.
 • Löbl I., Smetana A. (eds) 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera: Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Apollo Books, Stenstrup. 943 pp.
 • Lorenz J. 2010. Käferbeifange am Licht. Ent. Nachr. Ber. 54: 1–19.
 • Majewski T. 1994. The Laboulbeniales of Poland. Pol. bot. Stud. 7: 3–466.
 • Majewski T. 1998. Nowe i rzadkie Hydraenidae i Hydrochidae (Coleoptera) w Polsce. Acta ent. Silesiana 5–6: 21–23.
 • Menetrey N., Sager L., Lachavanne J.B., Oertli B. 2005. Looking for metrics to assess the trophic
 • state of ponds. Macroinvertebrates and amphibians. Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst. 15: 653–664.
 • Mielewczyk S. 1984. Quantitative investigations on Odonata, Heteroptera and Coleoptera in a drainage channel near village of Turew (Poznań region). Acta hydrobiol. 25/26: 89–100.
 • Mielewczyk S. 2003a. Materiały do znajomości entomofauny (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) jeziora Łekneńskiego. Studia Mater. Dziejów Pałuk 5: 33–45.
 • Mielewczyk S. 2003b. Wiosenny stan entomofauny (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) w rzece Warcie i zbiornikach przyrzecznych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra“ 7: 87–99.
 • Moroz M., Pakulnicka J., Lukaszuk A. 2004. Fauna pluskwiaków (Heteroptera) i chrząszczy (Coleoptera) cieków wodnych dorzecza rzeki Berezyna w Berezinskim Rezerwacie Biosfery (Białoruś). Parki Nar. Rez. Przyr. 23: 247–259.
 • Moroz M.D. 1995. Water beetles (Coleoptera) of the Berezinky Biosphere Reserve, Belarus. Latissimus 5: 3–4.
 • Najbar B., Szuszkiewicz E., Zieleniewski W. 1999. Wody Środkowego Nadodrza. Zielona Góra. 167 pp.
 • Nijboer R., Verdonschot P., Piechocki A., Tończyk G., Klukowska M. 2006. Characterisation of Pristine river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems. Alterra, Wageningen. 221 pp.
 • Nilsson A. N., Holmen M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. E. J. Brill, Leiden–New York–Koln. 192 pp.
 • Nuckowska K., Krzyżanowska I. 2006. Fauna and flora of two city-centre water reservoirs in Gorzów Wielkopolski. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 3: 153–159.
 • Pakulnicka J. 2006. Chrząszcze wodne (Coleoptera) Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. In: Banaszak J., Tobolski K. (eds). Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 229–238.
 • Pakulnicka J., Bartnik W. 1999. Changes in the fauna of aquatic beetles (Coleoptera aquatica) in Lake Luterskie (Olsztyn Lake District) in 1981–1993. Fragm. faun. 42: 71–93.
 • Pakulnicka J., Nowakowski J. 2012. The effect of hydrological connectivity on water beetles fauna in water bodies within the floodplain of a lowland river (Neman river, Belarus). Oceanol. hydrobiol. St. 41: 7–17.
 • Pakulnicka J., Zawal A. 2007. Chrząszcze wodne (Coleoptera) rezerwatu „Jezioro Szare” i zbiorników usytuowanych w jego sąsiedztwie. Parki Nar. Rez. Przyr. 25: 121–133.
 • Pawłowski J., Kubisz D., Mazur M. 2002. Coleoptera Chrząszcze. In: Z. Głowaciński (ed.). Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 88–110.
 • Przewoźny M. 2002. Nowe dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej kałużnice (Coleoptera: Hydrophilidae). Wiad. entomol. 21: 183–184.
 • Przewoźny M. 2004c. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) okolic Obrzycka w Puszczy Noteckiej. Bad. fizjograf. Pol. Zach. (C) 50: 57–66.
 • Przewoźny M. 2007: Chrząszcze (Coleoptera) okolic Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Nowy Pam. fizjograf., 5(2006): 29–48.
 • Przewoźny M., Barłożek T. 2007: Nowe stanowiska rzadziej spotykanych Hydrophiloidea i Hydraenidae (Staphylinoidea) w Polsce. Wiad. entomol. 26: 122–123.
 • Przewoźny M., Barłożek T. 2008. Nowe stwierdzenia Hydrovatus cuspidatus (Kunze) i Dytiscus circumflexus Fabr. (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. Wiad. entomol. 27: 55–56.
 • Przewoźny M., Buczyński P., Greń C., Ruta R., Tończyk G. 2011. New localities of Elmidae (Coleoptera: Byrrhoidea), with a revised checklist of species occurring in Poland. Pol. Jour. Ent. 80: 365–390.
 • Przewoźny M., Buczyński P., Mielewczyk S. 2006. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) doliny Bugu w województwie lubelskim (południowo-wschodnia Polska). Nowy Pam. fizjograf. 4: 23–54.
 • Przewoźny M., Lubecki K. 2004. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli wodnych chrząszczy (Coleoptera: Dytiscidae, Spercheidae, Hydrophilidae) w Polsce. Wiad. entomol. 23: 215–220.
 • Przewoźny M., Lubecki K. 2006a. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli chrząszczy wodnych z rodziny pływakowatych (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. Wiad. entomol. 25: 157–163.
 • Przewoźny M., Lubecki K. 2006b. New localities of Rhantus (Rhantus) incognitus in Western Poland (Coleoptera: Dytiscidae). Entomol. Probl. 36: 91–92.
 • Przewoźny M., Lubecki K. 2006c. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych przedstawicieli wodnych chrząszczy z nadrodziny kałużnic (Coleoptera: Hydrophiloidea) i rodziny Hydraenidae
 • (Coleoptera: Staphylinoidea) w Polsce. Wiad. entomol. 25: 213–217.
 • Przewoźny M., Lubecki K. 2011. Nowe stanowiska Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 i Graphoderus bilineatus (DeGeer, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. Wiad. entomol. 30: 261–263.
 • Przewoźny M., Lubecki K. 2012. Nowe stanowiska Hydrophilus (Hydrophilus) piceus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Hydrophilidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Wiad. entomol. 31: 42–43.
 • Przewoźny M., Mazur M., 2007: Materials to knowledge of aquatic and hygrophilous beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae, Heteroceridae) of the Opole Silesia region. Opole Sc. Soc. Nat. J. 40: 49–51.
 • Przewoźny M., Michalski W., 2007: Hygrotus (Coelambus) nigrolineatus (Steven, 1808) (Coleoptera: Dytiscidae) – nowe stanowisko rzadkiego pływaka w Polsce. Wiad. entomol. 26: 58.
 • Przewoźny M., Ruta R. 2010. Nowe stanowiska chrząszczy z rodziny Hydraenidae (Coleoptera: Staphylinoidea) wraz z krytyczna listą gatunków występujących w Polsce. Wiad. entomol. 29: 141–155.
 • Renner K., Messutat J. 2007. Untersuchungen zur Käferfauna der Umgebung von Skwierzyna im westlichen Polen (Wielkopolska). Coleo 8: 16–20.
 • Ribera I., Foster G. N. 1993. Uso de los Coleopteros acuaticos como indicadores biologicos (Coleoptera). Elytron 4: 61–75.
 • 103. Rosadziński S. 2007. Szata roślinna. [in:] L. Jerzak, G. Gabryś (eds.). Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Lubuskie”: 41–64.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. 2011 nr 237 poz. 1419.
 • RPMŚ [Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Środowiska] 2005. Raport dla Obszaru Dorzecza Odry z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Ministerstwo
 • Środowiska, Warszawa. 291 pp.
 • Ruta R. 2007. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) kserotermicznych Wzgórz Byszewickich w Dolinie Noteci. Nowy Pam. Fizjograf. 5(2006): 49–106.
 • Ruta R. 2009. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Rynny Jezior Kuźnickich ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu przyrody „Kuźnik”. In: P. M. Owsianny (ed.) Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik – bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum
 • Stanisława Staszica w Pile: 150–177.
 • Ruta R., Stachowiak M., Aleksandrowicz O. 2006. The first record of Paracymus aeneus (Germar, 1824) (Coleoptera: Hydrophilidae) in Poland with notes on halophilous and halobiontic Hydrophilidae and Hydraenidae in Polish fauna. Pol. P. ent. 75: 359–368.
 • Sánchez-Fernández D., Abellán P., Mellado A., Velasco J., Millán A. 2006. Are Water Beetles Good Indicators of Biodiversity in Mediterranean Aquatic Ecosystems? The Case of the Segura River Basin (SE Spain). Biodiv. Conserv. 15 (14): 4507–4520.
 • Schöll F. 2003. Makrozoobentos Odry 1998–2001. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Wrocław. 49 pp.
 • Scholz M. F. R. 1927. 7. Beitrag zur Kenntnis und Verbreitung paläarktischer Dytisciden (Col.). Col. Centralbl. 3: 134–151.
 • Sienkiewicz P., Konwerski S. 2005. Rare and endangered beetles (Coleoptera) from Krajkowo Nature Reserve in the middle course of the Warta river in Western Poland. [In:] J. Skłodowski, S. Huruk, S. Barševskis, S. Tarasiuk (eds.). Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw University Press, Warsaw: 57–63.
 • Spitzenberg D. 2009. Korrektur zu „Die Käfer des Wittenberger Raumes“ von Wolfgang Bäse. Halophila 53: 23–24.
 • Ścibior R., Nieoczym M., Stryjecki R., Klosskowski J. 2008. Macroplea appendiculata (Panzer, 1794) (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) – nowe stanowiska rzadkiej stonki w Polsce. Wiad. entomol. 27: 58–59.
 • Thakare V. G., Zade V. S. 2011. Diversity, Abundance and Species Composition of Water Beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae and Gyrinidae) in Kolkas Region of Melghat Tiger Reserve, Central India. Acad. J. Ent. 4: 64–71.
 • Warchałowski A. 1985. Fauna Polski, 10. Chrysomelidae – Stonkowate (Insecta: Coleoptera). Część I (część ogólna oraz podrodziny: Donaciinae, Orsodacninae, Synetinae, Zeugophorinae i Criocerinae). PWN, Warszawa. 373 pp.
 • Więźlak W. W. 1986. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera.
 • Zeszyt 48, 49. Parnidae, Limniidae, Psephenidae. PWN, Warszawa–Wrocław, 66 pp.
 • Wilżak T., Żurawlew P. 2008. Przyroda powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie,
 • Pleszew. 146 pp.
 • Zawal A., Buczyński P., Pietrzak L. 2004. Aquatic invertebrates of the lowland peatbog Krępskie Bagno (Northern Poland). In: L. Wołejko, J. Jasnowska (eds). The Future of Polish Mires. Agriculture University of Szczecin, Szczecin: 199–204.
 • Zimmermann A. 1931. Monographie der paläarktischen Dytisciden. II. Hydroporinae (2. Teil: Die Gattung Hydroporus Clairv.). Koleopt. Rdsch. 17: 97–159.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_c_2013_68_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.